top
spacer

Doktorské studium (Ph.D.)

Doktorský studijní program Historické vědy je na katedře historie FF UP realizován v oborech Obecné dějiny a České dějiny.

Obsahová náplň je u obou oborů totožná, a to pro formu studia prezenční i kombinovanou.

Konkretizace podoby doktorských studií na Katedře historie FF UP vychází ze zákona o vysokých školách a dalších upřesňujících předpisů celostátních, Univerzity Palackého a Filozofické fakulty UP (viz web děkanátu FF UP, oddělení vědy a výzkumu, doktorské studium). Doktorské studium je tříleté s možností prodloužení či přerušení studia. Realizuje se prezenční nebo kombinovanou formou. Povinnosti doktorandů v prezenční i kombinované formě studia jsou stejné. Účastníci prezenčního studia pobírají měsíční stipendium. Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě prokázaného zájmu o vědeckou práci a úspěšného přijímacího řízení. Nutnou podmínkou je předchozí absolvování vysokoškolského studia historických oborů.

Přesné a úplné informace k organizačním a evidenčním otázkám viz web děkanátu FF UP, doktorské studium.

Charakteristika doktorských studií v historických oborech:

Doktorský studijní program jako třetí stupeň vysokoškolského studia je realizován formou individuálního studijního plánu, vytvořeného studentem a potrvzeného jeho školitelem v souladu s celofakultně stanoveným studijním rámcem. Je koncipován do pěti modulů s hlavním zaměřením na teoreticko-metodologickou stránku zvládnutí oboru, trendy v soudobé světové historiografii a současně s důrazem na vlastní vědecký výzkum studenta a jeho prezentaci formou dílčích publikací a vystoupeními na odborných fórech. Vrcholem této hlavní oblasti vědecké přípravy je vypracovaná doktorská disertační práce se všemi atributy práce vědecké (přijatá školitelem a kladně posouzená dvěma oponenty). Doktorand má příležitost svou specializaci v oboru a průběh výzkumné práce konzultovat s významnými odborníky v historických a příbuzných vědách.

V rámci studia je povinné složit zkoušku ze dvou světových jazyků (v odůvodněných případech v závislosti na povaze doktorského projektu může oborová rada vyslovit souhlas se zkouškou z jednoho jiného jazyka, např. latiny). Součástí studia je studijní a badatelský pobyt v zahraničí. Povinnou součástí doktorského studia je pedagogická praxe na katedře získaná realizací tematického semináře pod vedením školitele a zvládnutím vypracovat posudek na bakalářskou diplomovou práci. Student má příležitost získat dovednosti v nabídce řady praktických kurzů užitečných pro badatelskou, prezentační, rešeršní a další práci. Má možnost získat zkušenosti s vypracováním grantových projektů a současně s podílem na práci ve výzkumném týmu. Doktorandovi se dále nabízí možnost získat zkušenosti s redakční a editorskou prací, s organizováním odborných konferencí, seminářů, výstav a přednášek. Získává odborné publikační dovednosti v oboru historie.

Doktorský studijní program 7105 V Historické vědy, studijní obor České dějiny

 • Vysoká škola: Univerzita Palackého, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
 • Fakulta: Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
 • Číslo, název, typ a forma studijního programu: 7105V, Historické vědy, doktorské studium
 • Standardní doba studia: 3 roky
 • Profil absolventa oboru:

  1. Absolvent DSP zvládl základní filozofické koncepty českých dějin a seznámil se s přehledem starší i moderní české historiografie.
  2. Absolvent je schopen realizovat vlastní výzkum v oboru českých dějin v kontextu soudobé západní (tj. evropské a americké) historiografie po stránce teoreticko – metodologické i technicko – praktické.
  3. Osvojené zásady vědecké práce, tj. kritika pramenných a literárních zdrojů, komparace a studium konkrétních historických událostí a procesů v daných souvislostech a časoprostorovém kontextu, dokáže absolvent tvůrčím způsobem aplikovat pro případný výzkum v širší škále společensko-vědních disciplín.

  Uplatnění absolventa:

  Absolvent doktorského studijního programu je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oboru historie a expertem ve své dílčí specializaci dané zaměřením disertační práce v širším tematickém, metodologickém a teoretickém okruhu. Absolvent je znalý světových výzkumných trendů v oboru historie, má přehled o aktuální vědecké produkci v oboru. Je schopen tvůrčí vědecké práce a zároveň praktické aplikace svých dovedností. Spektrum společenského uplatnění je relativně široké. Je plně kvalifikován pro práci vědce v univerzitním prostředí a na pracovištích vědeckých institucí. Je rovněž připraven pro práci pedagogickou na vysoké škole a širokou škálu prací odborných (muzea, archivy, knihovny aj.)

  Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu – přijímací zkouška

  Uchazeč musí být absolventem magisterského studia historických oborů či velmi příbuzných společenskovědních oborů (např. archivnictví, dějiny umění, politologie, sociologie aj.). Musí být schopen samostatně a kriticky zkoumat minulost, mít odpovídající vědomosti (na úrovni magisterské státní zkoušky z historie) o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti, musí umět pracovat s vydanými i nevydanými prameny, aplikovat kritický přístup k odborné literatuře, mít schopnosti pro základní výzkum a pro jeho teoretické zobecnění a dovést uplatnit tvořivé myšlení při hodnocení historických faktů a procesů. Základním požadavkem jsou uchazečovy výrazné předpoklady pro vědeckou práci, vlastní odborná vyhraněnost a dobrá orientace v odborné literatuře. Předností je úspěšná publikační činnost.

  Uchazeč poskytne před přijímací zkouškou spolu s přihláškou do doktorského studia (do konce dubna příslušného kalendářního roku na oddělení vědy a výzkumu děkanátu FF UP) osobní materiály a podklady určené k posouzení žádosti o doktorské studium (životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském magisterském vzdělání, informace o akademických oceněních, mimoškolních aktivitách, o praxi, seznam publikovaných prací a přehled dalších odborných aktivit). Při přijímacím pohovoru (koná se zpravidla na konci června nebo na začátku července, přihlášený uchazeč je na svou uvedenou adresu písemně pozván) uchazeč seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným vývojem, s obory předchozího studia, s odbornou praxí a publikační činností v oboru. Během ústní přijímací zkoušky uchazeč odpoví na otázky odborného či metodologického charakteru. Dále uchazeč uvede, jak se dosud podílel na odborné a pedagogické činnosti.

  Hlavní součástí přijímací zkoušky je stručná ústní prezentace projektu budoucí doktorské dizertační práce (teze dizertace v rozsahu 3-5 stran uchazeč zasílá písemně nejpozději měsíc před stanoveným termínem přijímací zkoušky). Projekt dizertační práce obsahuje určení tématu v rovině časové, místní a problémové, uvedení důležitosti nebo nového poznávacího či hodnotícího přínosu zvoleného tématu, předpokládaný rozsah, směr, postup a časový plán výzkumu, taktéž přehled předpokládaného archivního výzkumu a seznam klíčových pramenů a odborné literatury k dané problematice. Dále by mělo být uvedeno, zda uchazeč v zamýšlené dizertační práci zpracuje zcela nové poznatky a problémy, nebo půjde o nové řešení tak či onak již dříve zpracovaných problémů a úseků. O projektu se vede odborný rozhovor, v němž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru, ale i znalosti vztahující se k připravovanému tématu dizertační práce.


  Doktorský studijní program 7105 V Historické vědy, studijní obor Obecné dějiny

 • Vysoká škola: Univerzita Palackého, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
 • Fakulta: Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
 • Číslo, název, typ a forma studijního programu: 7105V, Historické vědy, doktorské studium
 • Standardní doba studia: 3 roky
 • Profil absolventa oboru:

  1. Absolvent DSP se dobře orientuje v jednotlivých proudech moderní historiografie a je seznámen s hlavními koncepcemi filozofie dějin. Zároveň prokazuje základní znalosti metodologických postupů a terminologie příbuzných disciplín (sociologie, filozofie, dějiny umění, literární historie, archeologie), přičemž cílem je schopnost interdisciplinárního přístupu k řešené problematice. Absolvent je schopen realizovat vlastní výzkum v oboru obecných dějin v kontextu soudobé západní (tj. evropské a americké) historiografie po stránce teoreticko-metodologické i technicko-praktické.
  2. Osvojené zásady vědecké práce, tj. kritika pramenných a literárních zdrojů, komparace a studium konkrétních historických událostí a procesů v daných souvislostech a časoprostorovém kontextu, dokáže absolvent tvůrčím způsobem aplikovat pro případný výzkum v širší škále společensko-vědních disciplín.
  3. Absolvent DSP studijního oboru obecné dějiny splňuje nároky na lingvistické znalosti v souladu s charakterem výzkumu.
  4. Uplatnění absolventa:

   Absolvent doktorského studijního programu je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oboru historie a expertem ve své dílčí specializaci dané zaměřením disertační práce v širším tematickém, metodologickém a teoretickém okruhu. Absolvent je znalý světových výzkumných trendů v oboru historie, má přehled o aktuální vědecké produkci v oboru. Je schopen tvůrčí vědecké práce a zároveň praktické aplikace svých dovedností. Spektrum společenského uplatnění je relativně široké. Je plně kvalifikován pro práci vědce v univerzitním prostředí a na pracovištích vědeckých institucí. Je rovněž připraven pro práci pedagogickou na vysoké škole a širokou škálu prací odborných (muzea, archivy, knihovny aj.)

   Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu – přijímací zkouška

   Uchazeč musí být absolventem magisterského studia historických oborů či velmi příbuzných společenskovědních oborů (např. archivnictví, dějiny umění, politologie, sociologie aj.). Musí být schopen samostatně a kriticky zkoumat minulost, mít odpovídající vědomosti (na úrovni magisterské státní zkoušky z historie) o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti, musí umět pracovat s vydanými i nevydanými prameny, aplikovat kritický přístup k odborné literatuře, mít schopnosti pro základní výzkum a pro jeho teoretické zobecnění a dovést uplatnit tvořivé myšlení při hodnocení historických faktů a procesů. Základním požadavkem jsou uchazečovy výrazné předpoklady pro vědeckou práci, vlastní odborná vyhraněnost a dobrá orientace v odborné literatuře. Předností je úspěšná publikační činnost.

   Uchazeč poskytne před přijímací zkouškou spolu s přihláškou do doktorského studia (do konce dubna příslušného kalendářního roku na oddělení vědy a výzkumu děkanátu FF UP) osobní materiály a podklady určené k posouzení žádosti o doktorské studium (životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském magisterském vzdělání, informace o akademických oceněních, mimoškolních aktivitách, o praxi, seznam publikovaných prací a přehled dalších odborných aktivit). Při přijímacím pohovoru (koná se zpravidla na konci června nebo na začátku července, uchazeč je na svou uvedenou adresu písemně pozván) uchazeč seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným vývojem, s obory předchozího studia, s odbornou praxí a publikační činností v oboru. Během ústní přijímací zkoušky uchazeč odpoví na otázky odborného či metodologického charakteru. Dále uchazeč uvede, jak se dosud podílel na odborné a pedagogické činnosti.

   Hlavní součástí přijímací zkoušky je stručná ústní prezentace projektu budoucí doktorské dizertační práce. Projekt dizertační práce (v rozsahu 3 - 5 stran) obsahuje určení tématu v rovině časové, místní a problémové, uvedení důležitosti nebo nového poznávacího či hodnotícího přínosu zvoleného tématu, předpokládaný rozsah, směr, postup a časový plán výzkumu, taktéž přehled předpokládaného archivního výzkumu a seznam klíčových pramenů a odborné literatury k dané problematice. Dále by mělo být uvedeno, zda uchazeč v zamýšlené dizertační práci zpracuje zcela nové poznatky a problémy, nebo půjde o nové řešení tak či onak již dříve zpracovaných problémů a úseků. O projektu se vede odborný rozhovor, v němž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru, ale i znalosti vztahující se k připravovanému tématu dizertační práce.

   Studijní plán

   STUDIJNÍ PLÁN pro historické obory (obecné dějiny, české dějiny), ZS 2015/16

   Státní doktorská zkouška (ústní)

   zjišťuje hloubku znalostí doktoranda se zaměřením na široký tematický kontext dizertační práce v rovině časové a problémové. Dále zjišťuje znalosti v rovině teoretické, metodologické a historiografické

   Dizertační práce

   musí přinášet původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Dizertační práci student odevzdává ve třech vázaných exemplářích. Práce je podána v jazyce českém, v jiném jazyce se souhlasem oborové rady doktorského studia na katedře historie. Dizertační práce musí mít požadované formální náležitosti, obecně dané pro vědecké práce v historických oborech. Dizertační práce má mít rozsah minimálně 150 normovaných stran původního odborného textu. Jejími dvěma oponenty (jeden z jiného pracoviště mimo UP) jsou přední odborníci z daného oboru. Zadávaná témata prací by měla odrážet aktuální stav oboru.

   Dizertační práce musí obsahovat:

   1. Jméno autora, název práce, označení, že jde o doktorskou dizertační práci, prohlášení („Prohlašuji, že jsem dizertační práci vypracoval samostatně, pouze na základě uvedených pramenů a literatury.“), podpis uchazeče.
   2. Obsah.
   3. Úvod s vytýčením cílů práce a hodnocením zpracovaných pramenů a literatury, teoreticko – metodologická východiska. 4. Vlastní odborný text.
   5. Závěr s hodnocením, zda bylo dosaženo vytýčených cílů, přínos práce.
   6. Seznam pramenů a literatury.
   Poznámkový aparát pod čarou.

   Spolu s dizertací doktorand odevzdává autoreferát (teze) své doktorské dizertační práce (v rozsahu max. 20 stran, svázané do sešitu, 15 kusů). Obsahuje charakteristiku zpracovaného tématu, použité prameny a odbornou literaturu, teoretická a metodologická východiska práce, obsah a pojetí tématu, závěr s uvedením výsledků a přínosů práce, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit autora k dané tematice, anglické resumé.   poslední aktualizace: 6.12.2015

  patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
  bottom
  © 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz