top
spacer

Vybrané granty řešené pracovníky Katedry historie FF UP od roku 2005

Vědecko-výzkumné projekty:

 • Akademické dějiny města Olomouce. Hlavní řešitel J. Schulz, spoluřešitelé J. Stejskal, R. Pavlíčková, I. Barteček, A. Skoupý, M. Trapl, K. Konečný, J. Burešová a další. Grant Statutárního města Olomouce, 2000–2007.
 • Československá historická ročenka. Hlavní řešitel V. Goněc (Historický ústav FF MU Brno), spoluřešitel J. Schulz. Grant GA ČR, 2000–2007.
 • Církevní aristokracie zemí Koruny české v pohřebních kázáních raného novověku. Řešitel R. Pavlíčková. Post-doc grant GA ČR, 2005–2008.
 • Český politický katolicismus 1860–2000. Řešitelé P. Fiala (FF MU Brno), M. Trapl, P. Marek, spolupracovník K. Konečný. Grant GA ČR, 2005–2007.
 • Josef Dobiáš (1888–1972) a Vladimír Groh (1895–1941) – historikové starověku. Biografická studie. Řešitel T. Motlíček. Grant FF UP, 2005.
 • Ladislav Černohorský z Boskovic (1455–1520). Řešitel J. Šmeral. Grant FRVŠ, 2005.
 • Mezi středověkem a novověkem: Městská společnost středovýchodní Evropy, 1500–1650 (komparativní analýza). Řešitel J. Miller. Grant GA ČR, 2005–2006.
 • Německá vlastivědná práce a historická bibliografie Hřebečska. Řešitel J. Šmeral. Grant FF UP, 2005.
 • Paralely proměn českého a světového cyberpunku. Hlavní řešitel D. Faltýnek (Katedra bohemistiky FF UP), spoluřešitel V. Polách. Grant FF UP, 2005.
 • Řeholní komunity kanovnických a mnišských řádů na Moravě v 18. století. Řešitel F. Hradil. Grant FF UP, 2005.
 • Komparativní výzkum sociálního prostředí královských měst v předbělohorském období. Řešitel P. Slavíčková. Grant FF UP, 2005.
 • Současná historie a historiografie starověkého Izraele. Řešitel R. Göttlicher. Grant FF UP, 2005.
 • Vybrané aspekty komemorace a obrazu druhé světové války v Československu v letech 1945–1990. Řešitel P. Mücke. Grant FF UP, 2005.
 • Vybrané prameny k dějinám středověkých poutí do Santiago de Compostela (se zřetelem k českým zemím). Řešitel M. Vondráková. Grant FF UP, 2005.
 • Židovské podnikání v Olomouci. Profily významných židovských průmyslníků a jejich firem. Řešitel M. Viktořík. Grant FF UP, 2005.
 • Žena v českých dějinách. Hlavní řešitelka M. Lenderová (Univerzita Pardubice), spoluřešitelka J. Burešová. Grant GA ČR, 2006–2008.
 • Kapitoly z dějin československého exilu pro roce 1945. Hlavní řešitel V. Prečan, spoluřešitel I. Barteček, spolupracovníci J. Burešová, M. Trapl. Grant GA ČR, 2006–2008.
 • Intelektuální kořeny evropského absolutismu: John Barclay, „Argenis“ (kritická edice). Řešitel J. Miller.GA ČR, 2007–2008.
 • Husité a Turci: Papežští legáti a papežská diplomacie v českých zemích v pohusitské době (1450–1526).Řešitel A. Kalous. GA ČR, 2007–2009.
 • Politické programy českých katolických politických stran v letech 1894 -1938. Řešitel Pavel Marek. Grant GA ČR, 2008-2011.
 • Novověká Olomouc ve fondech a sbírkách vybraných vídeňských vědeckých institucí. Řešitel Michael Viktořík. Grant FF UP, 2008.
 • Vzestupy a pády, osudy významných podnikatelských rodin. Řešitel Michael Viktořík a další spolupracovníci mimo pracoviště. Grant Českého rozhlasu Olomouc, 2008 - 2009.
 • Prameny k vojenským dějinám ve fondech a sbírkách Vojenského ústředního archivu v Praze. Řešitel Michael Viktořík. Grant FF UP, 2009.
 • Konstrukce mužské identity v ego-dokumentech od 16. do poloviny 20. století. Řešitelé Radmila Švaříčková Slabáková, Radmila Pavlíčková, Jitka Mašátová, Pavla Slavíčková, Jiří Hutečka. Grant GA ČR, 2009 - 2011.
 • Mons. Jan Šrámek, ThDr., h. c., život a dílo. Řešitelé Miloš Trapl, Pavel Marek, Karel Konečný. Grant GA ČR, 2009 - 2012.
 • Arcibiskup Sawatij - život a dílo. Řešitel Pavel Marek. Grant FF UP Podpora excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP, rozvojový projekt č. 9, MŠMT, 2009.
 • Švábenicové. Dějiny rodu velkých kolonizátorů a jejich následovníků. Řešitel David Papajík. Grant FF UP Podpora excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP, rozvojový projekt č. 9, MŠMT, 2009.
 • Řecké dědictví na Západě. Monasticismus, misie a střední Evropa ve středověku. Řešitel Jan Stejskal. Grant GA ČR, 2010-2011.
 • Josef Žídek - život a dílo. Řešitel Pavel Marek. Grant FF UP Podpora excelence odborných a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP, rozvojový projekt č. 15/17, MŠMT, 2010.
 • Studie z dějin emigrace. Řešitelka Jana Burešová. Grant FF UP Podpora excelence odborných a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP, rozvojový projekt č. 15/17, MŠMT, 2010.
 • Neznámé husitské elity - Jan Čapek ze Sán. Řešitel David Papajík. Grant FF Katolické univerzity v Ružomberku, 2010.
 • Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století. Řešitelské pracoviště Fakulta sociálních studií UK Praha, spoluředitel Pavel Marek. Grant GA ČR, 2010.
 • Mediální obraz Dálného východu v českém tisku. Řešitelé Karel Podolský, Pavla Slavíčková, Adam Cabiš, Pavlína Kleiberová, Ondřej Kolář, Lucie Laníková, Peter Szabo. Studentská grantová soutěž FF UP (IGA), 2010.
 • Periferie a semiperiferie ve středověku. Řešitelé Jan Šrámek, Tomáš Somer, David Novotný, Lenka Doová, Hynek Votoček, Jan Stejskal, Antonín Kalous. Studentská grantová soutěž FF UP (IGA), 2010.
 • Lichtenburská kolonizace na Českomoravské vrchovině. Fakt nebo historický mýtus? Řešitel Tomáš Somer. Studentská grantová soutěž FF UP (IGA), 2010.
 • Kontinuita, inovace a zrod moderní společnosti. Řešitelé Hana Matějková, Jarmila Kašpárková, Miroslav Myšák, Filip Hradil, Jiří Hofman, Jaroslav Miller, Martin Elbel. Studentská grantová soutěž FF UP (IGA), 2010.
 • Konformita a konflikt v kultuře raného novověku. Řešitelé Hana Matějková, Jarmila Kašpárková, Lucie Toman, Jiří Hofman, Veronika Chmelařová, Jaroslav Miller, Martin Elbel. Studentská grantová soutěž FF UP (IGA), 2011.
 • Držte se, Hanáci! Cesta olomouckého pluku první světovou válkou. Řešitel Ondřej Kolář. Studentská grantová soutěž FF UP (IGA), 2011.
 • Otázka národní identity šlechty a jejího postoje k Československu v letech 1918-1945 na příkladu německých šlechtických rodů rytířů Bauerů, Chlumeckých-Bauerů, rytířů Gutmanů a hrabat Des Fours Walderode. Řešitelka Lucie Laníková. Studentská grantová soutěž FF UP (IGA) , 2010.
 • Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (etapa I. Morava). Řešitel Jaroslav Miller, spolupracovník David Papajík. Grant GA ČR, 2009-2013.
 • Reprezentace a propaganda evropského protestantismu: Legitimizační strategie a vznik „veřejného mínění“ (1580-1650). Řešitel Jaroslav Miller. Grant GA ČR, 2010-2012.
 • Dějiny pravoslavné církve v Československu v letech 1918 - 1989. Řešitel Pavel Marek. Grant FF Katolické univerzity v Ružomberku, 2011.
 • Český exil v Austrálii a jeho kultura 1948-1989. Řešitelé Jaroslav Miller, Miloš Trapl, Jana Burešová. Grant GA ČR, 2012-2016.
 • Město na střední Moravě v 19. století (komparace Litovle, Šternberka a Uničova). Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP v Olomouci, 2014-2016.
 • Hospodářské aktivity olomoucké židovské komunity v letech 1848-1938. Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP v Olomouci, 2012-2014.
 • Pevnostní město v 19. století ve střední Evropěprojekt GAČR, reg.č.15-03720S,*2014-2017*

Jiné granty (odborné, rozvojové, pedagogické):

 • CURSUS INNOVATI: Inovace výuky dějin středověku a raného novověku. Hlavní řešitel R. Pavlíčková, spoluřešitelé M. Elbel, J. Stejskal, A. Kalous. Grant Vzdělávací nadace Jana Husa, 2002–2004.
 • Studijní program Euroculture. Řešitel R. Slabáková. Grant Rozvojové projekty MŠMT ČR, 2003–2006.
 • Etablování a rozvoj oboru Historie – Starší dějiny. Hlavní řešitel J. Stejskal, spoluřešitel V. Polách. Rozvojový program MŠMT ČR, 2006.
 • Současné trendy v historiografi i starších dějin. Řešitel M. Elbel. Rozvojový program MŠMT, 2006.
 • Inovace výuky historie. Hlavní řešitel V. Polách, spoluřešitelé J. Stejskal, P. Slavíčková. Evropský sociální fond, 2006–2008.
 • Orbis pictus 21. století. Spoluřešitel projektu David Papajík. Grant Evropského sociálního fondu, Střední průmyslová škola v Uherském Brodě, 2008-2010.
 • 19. století v přednáškách českých historiků. Řešitel Michael Viktořík. Grant Vzdělávací nadace Jana Husa, program Cursus innovati, 2009-2011.
 • Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví. KHI FF UP - partnerské pracoviště. Manažerka projektu Pavlína Kalábková. Grant ESF OPVK, nositel projektu Katedra archeologie FF ZČU v Plzni, 2011-2014.
 • Inovace studia historických věd na Univerzitě Palackého. Řešitelky Jitka Mašátová, Radmila Pavlíčková + spolupracovníci z dalších pracovišť. Grant ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2012-2014.

  poslední aktualizace 19.3.2015

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz