Konstrukce
mužské
identity
v minulosti
a současnosti

INTERDISCIPLINÁRNÍ
KONFERENCE

Katedra historie
Filozofická fakulta
Univerzity Palackého
Olomouc

10.–11. června 2011

Genderová problematika se v zahraniční historiografii začala prosazovat od sedmdesátých let 20. století, v té české pak zhruba s dvacetiletým zpožděním. Ačkoliv původním záměrem tohoto „epistemologického zlomu“ bylo studovat role obou pohlaví v dějinách ( N. Davis v roce 1977), většina historiků soustředila svůj zájem právě na ženy. Studium muže, mužství, mužské identity za „druhým pohlavím“ prozatím poněkud zaostává, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. V současné době se však prosazuje návrat k původní koncepci – vznikají práce o otcovství, homosexualitě, vztahu mužů k válce, kasárnám či panictví, které přinášejí první poznatky, předzvěst syntézy, mužské varianty „Histoire des Femmes en Occident“.

Právě s ohledem na skutečnost, že až doposud byla stěžejní náplní českých i zahraničních genderových výzkumů žena a že genderová studia vycházejí ze své podstaty z komplementárního obrazu ženství a mužství, které i přes svou aktuálnost zůstává v oblasti humanitních věd trochu na pokraji zájmu, chceme se v rámci této dvoudenní konference zaměřit na konstrukci a proměny maskulinní identity, a to jak v minulosti, tak v současnosti. V souladu s aktuálním poznáním pak nechápeme identitu jako neměnnou během životního cyklu, jak pojem používal ještě E. Erikson, nýbrž jako nestálou, proměnlivou, která je neustále vyjednávána, domlouvána a konstruována.

Jakým způsobem se tedy vyvíjela a měnila identita muže? Jaký byl ideál muže v daném časovém období? Jakou roli hrála v konstrukci mužství sexualita a její absence? Jakou roli hraje v identitě muže, jenž je často formována vnějším prostředím (úspěchy v práci, armádě…), rodina? Jaký je vztah muže k rodině, partnerce, dětem? Jakou roli hraje otcovství v procesu sebeidentifikace muže? Jaký je význam role muže-válečníka pro moderní maskulinní identitu? A jak se na konstrukci této identity podílejí dětství a výchova? Jakým způsobem odolává muž tlaku společnosti?

Organizační tým:
Doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
Mgr. Radmila Pavlíčková, Ph.D.
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.
Mgr. Jitka Mašátová

Konference je organizována v rámci projektu GA ČR č. 404/09/0970.

© 2010 KHI FF UP. Designed by benek.