Příručka prváka Katedry historie FF UP

online příručka světem studenta prvního ročníku

Cech invalidů středoevropské historiografie, o.s.logo CISH,o.s.

http://cish.bloger.cz

http://picasaweb.google.com/cish.bloger.cz

cish@centrum.cz


Cech je dobrovolné sdružení studentů a absolventů KHI FF UP, založené v březnu roku 2007 a formálně registrované na Ministerstvu vnitra ČR od června téhož roku.

Činnost našeho spolku se od svých počátků orientuje především na organizování kulturních, společenských a sportovních akcí. Největší důraz je kladen na dvě akce – Pasování prváků (říjen/listopad) a Historický večírek (březen/duben). V ak. roce 2009/2010 jsme rovněž uspořádali první Garden Party na katederním dvorku, která měla velký úspěch a ohlas na půdě Katedry. Jednotlivé akce mají vždy velmi pestrý program. V rámci sportovních aktivit zahajujeme akademický rok Kulečníkovým turnajem, kromě toho se díky naší invenci konal turnaj v ping-pongu, petanque či šipkách. Zorganizovali jsme již několik exkurzí – do Prostějova, do Kroměříže, do Nového Jičína a Kunína, či na výstavu o Albrechtu z Valdštejna v Praze (kde nedílnou součástí byly tématicky zaměřené referáty našich členů). K tomu jsme v roce 2009 vydali první cechovní sborník (do jejichž příštích vydání může přispět prakticky kdokoliv z řad studentů – tedy nejenom členů), máme vlastní webové stránky (kde se nalézají v hojném počtu studijní materiály, recenze, články atd.) – i zde může publikovat kdokoliv. Už dva roky navazujeme na tradiční filmové semináře na katedře, kdy každé pondělí promítáme film, buď s historickou tematikou nebo filmy, které představují významnou historickou výpověď o době svého vzniku. Dlouhodobě se věnujeme zvelebování dvorku KHI s cílem jeho využití ke studiu a odpočinku. Cech se rovněž podílí na organizaci Plesu Katedry historie (jenž je vždy poslední čtvrtek v zimním semestru před Vánocemi).

Nebylo by fungování Cechu bez potřebné byrokratizace, proto se scházíme co dva týdny na schůzích (kde řešíme fungovaní Cechu jako takového, vymýšlíme akce, rozdělujeme úkoly, odměňujeme se pochvalami atd.). Schůze se uskutečňují od února 2009 na katedře (předtím jsme se scházeli po různých restauračních zařízeních a VŠ kolejích – neb jsme neměli vlastní prostory). Všechny schůze jsou veřejné a může na ně kdokoliv z řad studentů, vyučujících či z široké veřejnosti. Po každé schůzi je sepsán zápis a poslán emailem všem členům a uveřejněn na webu. Dvakrát do roka (většinou na konci letního semestru a před Vánocemi) se konají valné hromady, přičemž ta zimní je volební a volí se nový Hlavní výbor CISH, o.s., který čítá 5 členů – Starosta, Tajemník, Kulturní referent, Kronikář, Strážce pečetě. Náplň práce člena výboru je sice popsána ve stanovách, ale někdy je činnost a odpovědnost větší než by to mohlo na první pohled vypadat. Povinností člena je v zásadě platit členské příspěvky (2x do roka po 15Kč) a podřídit se rozhodnutí Valné hromady. Dále každý člen má na všechny cechovní akce slevu 50% a noví členové jsou na 1 rok osvobozeni od placení členských příspěvků.

Členem se může stát kdokoliv z řad studujících historické vědy na Univerzitě Palackého, tedy neomezujeme se jen na samotnou historii, ale členem může být také student archeologie, archivnictví, kunsthistorie nebo např. student kombinace ZSV-historie. Je ale potřeba zdůraznit, že Cech je tady především pro studenty KHI.


Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP a CISH, o.s.
Copyright © 2010 - 2013. Designed by benek | tiráž | HTML | CSS | TOPlist