top
spacer

Profil pedagoga

prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.

Zařazení:Sekce dějin středověku
Telefon:585 63 3231
E-mail:hrabova@cbox.cz
Sídlo:Na Hradě 5, Katedra historie
SYLABY
SPECIALIZACE
středověká historiografie, dějiny Polabských Slovanů, christianizace
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY
Obor (habilitačního řízení, jmenovacího řízení, udělení vědecké hodnosti):
Historie
Rok (habilitačního řízení, jmenovacího řízení, udělení vědecké hodnosti) :
1952 – Ph.Dr.
1960 – CSc.
1969 – Doc.
ÚDAJE O PRAXI
1990 – dosud Filosofická fakulta UP docentka, profesorka
1983 – 1990 v důchodu
1970 – 1983 (Státní) Vědecká knihovna v Olomouci, knihovnice
1952 – 1970 Filosofická fakulta UP odborná asistentka, docentka
ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ
1962 studijní pobyt Greifswald, Německo
1967 studijní pobyt Vilnius, Litva
1985–2001 opakovaně studijní pobyty v Nizozemí
2001 studijní pobyt, Anglie
2004 studijní pobyt, Německo
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Dlouhodobé badatelské zaměření na dějiny Pobalstkých Slovanů (disertační práce zkráceně tiskem 1955 a v přepracované podobě 1991). Monografie Stopy zapomenutého lidu z r. 2006.
Dále zaměření na zaalpskou renesanci a kulturu v souvislosti s bádáním na starých tiscích z fondů (S)VK Olomouc; bádání v oblasti historiografie. Velká část práce zaměřena na osobu a tvorbu F. Palackého.
Členka výběrové organizace Centrum medievistických studií při AV ČR.

Monografie a články:
Dějepisectví jako předmět výuky. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica,
Historica 29. Olomouc, UP Olomouc, 2000, s. 219–223. ISBN 80-244-0135-5.
Adam Brémský a jeho obraz dějin. In: Osobnost a moc v 11. století. Adam Brémský o životě arcibiskupa
Adalberta. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2001, s. 9–29. ISBN 80-244-0357-9. Spolu s M. Čermákovou
(překlad).
Jan Dubravius 1486–1553. In: Historiografie Moravy a Slezska, sv. 1. Ed. I. Barteček. Olomouc, Katedra
historie FF UP, 2001, s. 21–32. ISBN 80-244-0103-7.
Johann Vitéz de Zredna und die Wege des Humanismus über die Alpen. In: Florentine Platonists and Central
Europe. Ed. J. Matula. Olomouc, Vydavatelství UP, 2001, s. 133–141. ISBN 80-244-0354-4.
Zprávy z roku 1000. Středoevropští kronikáři o době na přelomu 1. a 2. tisíciletí. In: Acta Universitatis Palackianae
Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 30. Olomouc, UP Olomouc, 2001, s. 33–41.
ISBN 80-244-0326-9.
Drevansko. In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica. Sborník příspěvků k šedesátinám prof. PhDr. Vladimíra
Wolfa. Dissertationes historicae 7/2002. Ústav historických věd PdF UHK, Sdružení historiků České
republiky – Historický klub, 2002, s. 150–163. ISSN 1211-8176.
Myšlenkové proudy na střední Moravě ve 14.–16. století. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy
a Slezska 1400–1550. I. Úvodní svazek. Muzeum umění Olomouc, Moravská galerie Brno, Slezské
zemské muzeum Opava, 2002, s. 79–88. ISBN 80-7027-098-5, 80-85227-33-9.
Palackého idea státu Rakouského. Předmluva. In: Palacký, František: Idea státu Rakouského. Olomouc,
Katedra historie FF UP, 2002, s. 7–14. ISBN 80-244-0506-7.
„Tajné vědy“ jako předmět výzkumu. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica,
Historica 31. Olomouc, UP Olomouc, 2002, s. 61–69. ISBN 80-244-0450-8.
Ostravské školství a vědomí národní sounáležitosti do roku 1918. In: České národní aktivity v pohraničních
oblastech první Československé republiky. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Slezský ústav
Slezského zemského muzea Opava, Nakladatelství Tilia Šenov u Ostravy, 2003, s. 275–284. ISBN
80-86101-70-3.
Pozdní národní obrození. Zápas o české školy v Ostravě 1880–1909. In: Místo národních jazyků ve výchově,
školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy,
2003, s. 579–588. ISBN 80-7285-027-X (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).
Ženy a muži, otcové a dcery. Ostravská podoba emancipace na konci 19. století. In: Historie, historica, číslo
10. Profesoru Milanu Myškovi k sedmdesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Ostrava, 2003, s. 105–113. ISBN 80-7042-616-0.
Dobrovský a Drevansko. In: Studia Moravica I. Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených
na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě. Olomouc 24.–26. října
2002. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica I. Olomouc, Vydavatelství
UP, 2004, s. 321–324. ISBN 80-244-0845-7.
Wiltenburg und der holländische Mythus von den Anfängen. In: The medieval chronicle III. Proceedings of
the 3rd International Conference on the Medieval Chronicle. Doorn-Utrecht 12–17 July 2002. Amsterdam
– New York, Rodopi, 2004, s. 51–60. ISBN 90-420-1834-8.
Historické fondy ve vysokoškolské výuce historie. In: Problematika historických a vzácných fondů Čech,
Moravy a Slezska 2004. Lidé okolo knih (autor-tvůrce-recipient). Sborník z 13. odborné konference.
Olomouc 23.–24. listopadu 2004. Sdružení knihoven České republiky Brno, Vědecká knihovna Olomouc,
2005, s. 5–8. ISBN 80-86249-31-X (SDRUK), 80-7053-259-9 (VKOL).
Lužický seminář a Společnost přátel Lužice v letech 1945–1948. In: Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní
vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého. Praha 25.–26. 11. 2004. Praha,
Masarykův ústav AV ČR, 2005, s. 117–122. ISBN 80-86495-28-0.
Na sever od Čech, na západ od Polska. (Obraz Lužice a zemí Polabských Slovanů v českých a polských
středověkých kronikách). In: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X–XVII w.). Pod redakcją Wojciecha
Iwańczaka i Ryszarda Gładkiewicza. Wrocław – Warszawa 2004, s. 133–139.
Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii. 324 s. ISBN 80-86829-18-9.Poslední aktualizace profilu:20.6.2012 - 20:02

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz