top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin středověku
Telefon:585 633 252
E-mail:michaela.malanikova@upol.cz
Konzultační hodiny:Podle domluvy.
SYLABY
SPECIALIZACE

- kulturní a sociální dějiny evropských středověkých měst

- dějiny každodennosti

- edice středověkých dokumentů z městského prostředí (městská privilegia, městské knihy)

VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

2013 – ukončen doktorský studijní program obor: historie – české dějiny, specializace: středověk, Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně;

2009 – ukončeno magisterské studium, obor: portugalský jazyk a literatura, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně;2005 – ukončeno bakalářské studium, obor: portugalský jazyk a literatura, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně;

2004 – ukončeno magisterské studium, obor: historie a archivnictví, Historický ústav, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, ukončeno s vyznamenáním;

ÚDAJE O PRAXI

září 2008 – prosinec 2011: vědecká a výzkumná pracovnice Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy. Prameny, země, kultura při Historickém ústavu FF MU v Brně

červen – září 2001: historický výzkum v Moravském zemském archivu pro Facts &Files, Historisches Forschunginstitut Berlin    

ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

březen – červen 2008: Vídeň, Rakousko  badatelské stipendium Ernst Mach Stipendium Österreich – Česká republika

únor – červenec 2003: Coimbra, Portugalsko- stipendium Socrates / Erasmus, studijní pobyt na Universidade de Coimbra

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

- listopad 2010srpen 2011: externí spolupracovnice na edičním projektu u GAČR, LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupnění městských knih v České republice I.

- leden 2009 prosinec 2011: externí spolupracovnice na vědeckém a edičním projektu u GAČR, Encyklopedie Urbánní historiografie Čech, Moravy a Slezska do roku 1800

- leden 2007 – červen 2007: spoluřešitelka grantu FRVŠ, Sociální statut žen v dějinách od středověku po současnost

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Kapitoly v kolektivních monografiích:

Dějiny Brna 2. Středověk, kapitoly v připravované kolektivní monografii, v části Obyvatelé a obyvatelky středověkého Brna (v tisku)

Maskulinita jako koncept medievistického bádání.  In: Radmila Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kol.: Konstrukce maskulinní identity v minulosti: Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 24–35.

Obyvatelky středověkých měst na příkladu Brna. In: Jiří Mitáček a kol.: Královská města v životě země moravské, Brno 2012, s. 83–95.

Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem – městské účty jako pramen k politické komunikaci. In: Ján Lukačka – Martin Štefánik a kol.: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, Bratislava 2010, s. 83–92 (společně s Tomášem Borovským).

Genderové aspekty sporů o čest ve středověku. In: Tomáš Borovský – Dalibor Janiš – Michaela Malaníková a kol.: Spory o čest ve středověku a raném novověku, Brno 2010, s. 113–126 (společně s Tomášem Borovským).  

Články a studie:

„Aby byly dobře drženy a s láskou se s nimi jednalo…“ (Ne)radostná doba dětství v českých městech pozdního středověku, Documenta Pragensia, tematické číslo: Dětství ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby (v tisku).

Materiální kultura brněnských domácností 15. století v zrcadle testamentů. In: Brno v minulosti a dnes 25, 2012, s. 61–75.

Když se jídla nedostává – středověké reflexe „hladových let“ ve středoevropském prostoru, sborník z mezinárodní konference Historia naturalna jedzenia. In: B. Możejko – E. Barylewska-Szymanska (edd.): Historia naturalna jedzenia. Miedzy antykiem a XIX wiekiem, Gdansk 2012, s. 70–80 (společně s Robertem Antonínem). 

„Věrně se mnú pracovala a statku mého dobýti a vydělati pomáhala…“ Rodinný život v pozdně středověkém městě, článek pro tematické číslo kulturně historické revue Dějiny a současnost 11/2012 (Život ve středověkém městě), s. 32–36.

Oddělené sféry, nebo komplementarita? Interakce mužů a žen na pozadí středověkého města, (Příspěvek ze semináře: Koncepty maskulinity v Dějinách, Pardubice, 20. 10. 2008), Theatrum historiae 5, Pardubice 2009, s. 215–225.

Ženy, muži a středověk aneb Úvaha nad možnostmi a limity využití kategorie genderu v medievistice. In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno, 2009, s. 603–609.

Regina Španová – možnosti využití mikrohistorie na příkladu života obyvatelky středověkého Brna. Brno v minulosti a dnes 22, 2009, s. 71–90.

Ke vzniku cestopisu Václava Šaška z Bířkova a možnostem jeho interpretace. SPFFBU(C) 57, 2008 [vyd. 2009], č. 55, s. 21–33.Obraz ženy v české středověké literatuře In: Drugie polsko-czeskie forum mlodych mediewistów (Sborník z konference konané 25–27.10. 2007 v Hnězdně), Poznaň 2009, s. 203209.

Rozhodčí a smírčí řízení jako součást brněnského městského práva. In: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května – 1. června 2007 v Brně, Brno 2008, s. 217-224.

Norma versus realita, Metodologická poznámka k možnostem zkoumání historické role žen na příkladě středověkého Brna. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 215, řada společenských věd č. 22, Brno 2007, s. 163–166.

Měšťanské ženy na Moravě ve 14. a 15. století. In: Pierwse polsko-czeskie forum mlodych mediewistów (Sborník z konference konané 27–29.9. 2005 v Hnězdně), Poznaň 2007, s. 271279.

Několik poznámek k ženským testamentům v pozdně středověkém Brně. In: Pozdně středověké testamenty v českých městech, Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005, Praha 2006, s. 139144.

Brněnské ženy 1343–1477 ve světle berních pramenů. Brno v minulosti a dnes 18, Brno 2005, s. 2142.

Poslední aktualizace profilu:6.9.2013 - 11:11

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz