top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Tomáš Somer, Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin středověku
E-mail:tomas.somer@upol.cz
Konzultační hodiny:

   Dle dohody


Sídlo:Třída Svobody 8, pracovna 3.14
SPECIALIZACE

Dějiny 13. století (zejména české); hospodářské a sociální dějiny středověku; monasteriologie.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Výběrová bibliografie

Monografie:

Somer, T.: Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské. Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby. Olomouc 2016. 

Somer, Tomáš – Šrámek, Josef – Kovář, Miroslav: Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. České Budějovice 2015.

Somer, T.: Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku. České Budějovice 2012.

Studie a články:

Somer, T.: Dějiny Chotěboře do roku 1331. Havlíčkobrodsko 23, 2009, s. 34–56.

Somer, T.: Dopisy kněží Šimona z Habrů a Jana z Brodu (1528–1529). Střípky konfesijního života ze sklonku středověku a počátku raného novověku. Havlíčkobrodsko 28, 2014, s. 90–110.

Somer, T.: Hornické město ve 13. století. In: Zářický, Aleš – Kadlec, Petr – Závodná, Michaela (edd.): X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.–16. 9. 2011. Svazek IV. Ostrava 2015, s. 59–68.

Somer, T.: Hrad Lichnice (Lichtenburk) a Lichtenburkové. In: Beran, Zdeněk a kol.: Východočeská šlechta, její sídla a teritoria. Praha 2013, s. 141–148.

Somer, T.: Nástup Bruna ze Schauenburka na biskupský stolec v Olomouci. In: Kalous, Antonín – Stejskal, Jan – Šrámek, Josef (edd.): Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Olomouc 2014, s. 129–144.

Somer, T.: Neznámá olomoucká listina z roku 1439. Příspěvek k dějinám olomoucké židovské obce v 1. polovině 15. století. Vlastivědný věstník moravský 67, 2015, č. 3, s. 233–240.

Somer, T.: Patronátní kostely vilémovského kláštera ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století. Havlíčkobrodsko 27, 2013, s. 7–53.

Somer, T.: Pohledský urbář (kolem roku 1328). Havlíčkobrodsko 30, 2016, s. 7–37.

Somer, T.: Smil z Lichtenburka a hrad Ronovec (Sommerburg). In: Knápek, Aleš (ed.): Hrad Ronovec a Dolní Krupá. Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909–1988). Havlíčkův Brod-Dolní Krupá 2013, s. 24–33.

Somer, T.: Smil z Lichtenburka a žďárský klášter. Historica Olomucensia 36, 2009, s. 9–23.

Somer, T.: Vliv těžby stříbrných rud na vývoj středověkého osídlení Havlíčkobrodska. Acta rerum naturalium 12, 2012, s. 221–227.

Somer, T.: Význam olova pro český stát ve 13. století. Časopis Slezského zemského muzea série B 59, 2010, s. 113–125.

 

Somer, Tomáš – Svobodová, Eva: Konrád z Friedberka. Biskup, na kterého se mělo zapomenout. Časopis Matice moravské 132, 2013, s. 3–24.