top
spacer

Profil pedagoga

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

Zařazení:Sekce dějin 20. století
Telefon:..
E-mail:milos.trapl@upol.cz
Konzultační hodiny:úterý od 11.15 - 12.15 a 15.00 - 15.30
Sídlo:KH, Na Hradě 5
Další kontakty:milos.trapl@seznam.cz
SYLABY
SPECIALIZACE
politický systém 1. Československé republiky, politický katolicismus, český a slovenský exil po únoru 1948, regionální dějiny
OSTATNÍ ÚDAJE
Zástupce vedoucí katedry historie FF UP, ředitel Centra pro československá exilová studia; člen vědeckých rad FF UP v Olomouci, Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Vlastivědného muzea v Olomouci, Muzea Prostějovska v Prostějově; člen redakčních rad: Slezský sborník, Jižní Morava, Severní Morava; člen výboru Matice moravské, místopředseda pobočky Masarykovy společnosti v Olomouci, předseda oborových rad a komisí pro historii a politologii pro státní doktorské zkoušky na FF UP, člen oborových komisí pro české a světové dějiny Slezské univerzity v Opavě
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Monografie a články:
Cesta Miloslava Trapla k vědecké činnosti. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica,
Historica 29. Olomouc, UP Olomouc, 2000, s. 179–186. ISBN 80-244-0135-5.
Česká politická emigrace ve 20. století (1914–1989). In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století.
Praha, Karolinum, 2000, s. 36–44. ISBN 80-7184-932-4.
Český politický katolicismus za první republiky a Morava. In: Dějiny Moravy a Matice moravské. Brno, Matice
moravská, 2000, s. 214–221. ISBN 80-86488-01-2.
Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960, sv. 15. Olomouc, Vydavatelství UP, 2000, 196 s.
ISBN 80-244-0047-2. Spolu s J. Bartošem a J. Schulzem.
Katolické strany do roku 1938. ČSL v letech 1945–1948. Politické strany v exilu. In: P. Marek a kol.: Přehled
politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861–1998.Olomouc, 2000,
s. 151–159, 305–308, 347–358. ISBN 80-86200-25-6.
Náboženství a politika. In: Demokracie 2000, č. 3. Praha 1999, s. 22–30. Bez ISBN.
Náboženství a politika. In: Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2000,
s. 135–143. ISBN 80-86-495-01-9.
Poslanci lidové strany z let 1946–1948 na Zábřežsku. In: Osobnost v politické straně. Olomouc, Vydavatelství
UP, 2000, s. 454–459. ISBN 80-900965-9-X. Spolu s Z. Filipem.
Postavení katolické církve a politický katolicismus ve střední Evropě v letech 1918–1938. In: Moderní dějiny
VIII. Ed. J. Harna. Praha, 2000, s. 169–179. ISSN 1210-6860.
Předmluva. In: Viktor Miroslav Fic: Československá strana národně sociální v exilu. Ed. J. Pernes. Brno,
2000, s. 213–221. ISBN 80-902995-3-9.
Regionální a místopisné bádání na Moravě v 19. a 20. století. In: Dějiny Moravy a Matice moravské. Brno,
Matice moravská, 2000, s. 200–212. ISBN 80-86488-01-2. Spolu s J. Bartošem a J. Schulzem.
Tomášek, František. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada, seš. 1 (13). Ostrava,
2000, s. 103–104. Spolu s Z. Filipem. ISBN 80-7042-547-4.
Tschechische politische Emigration in den Jahren 1938, 1939, 1948 und 1968. In: Exile im 20. Jahrhundert,
Exilsforschung ein internationales Jahrbuch, Band 18. München, 2000, s. 77–87. ISBN 3-88377-645-
9.
Břeclavské spolky a politické strany. In: Město Břeclav. Ed. E. Kordiovský. Brno, Muzejní a vlastivědná
společnost, 2001, s. 514–520. ISBN 80-7275-025-9. Spolu s K. Kouřilovou.
České a německé školství v obvodu inspektorátu státních škol národních Nový Jičín. In: Acta Universitatis
Palackianae Olomucensis, Historica 30. Olomouc, Vydavatelství UP, 2001, s. 143–152. ISBN 80-244-
0326-09.
František Matouš Klácel, 1808–1882. Miloslav Trapl, 1899–1979. In: Historiografie Moravy a Slezska, sv. 1.
Ed. I. Barteček. Olomouc, Vydavatelství UP, 2001, s. 73–94, 159–170. ISBN 80-244-0103-7.
Masarykovo střetávání s katolickou církví. In: T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství.
2.díl. Sborník mezinárodní vědecké konference konané v Praze 2.–4. března 2000. Praha, Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, 2001, s. 191–197. ISBN 80-7007-143-5.
Masarykovy spory s katolickou církví. In: Universum, 6 (38), Revue České křesťanské akademie. Praha,
2001, s. 14–17. ISSN 0862-8238.
Mons. František Světlík (1875–1949). Nástin života a díla katolického politika a novináře. Rosice u Brna,
Gloria, 2001, 131 s. ISBN 80-86200-47-7. Spolu s P. Markem.
Politici bývalé agrární (republikánské) strany v Československé straně lidové v letech 1945–1948. In: K úloze
a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Ed. J. Šouša. Praha, Karolinum,
2001, s. 153–158. ISBN 80-246-0179-6.
Problémy výzkumu exilu 1948–1989. In: Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na
VIII. sjezdu historiků. Ed. J. Kocián. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, s. 94–101. ISBN
80-7285-001-5.
Předmluva. In: Mojmír Povolný: Má cesta dvacátým stoletím. Brno, 2001, s. 5–7. ISBN 80-86137-45-7.
Přehled českých menšinových škol na jižní Moravě v letech 1918–1938. Jižní Morava 37/2001, č. 40,
s. 241–249. ISSN 0049-0436.
Tisk Československé strany lidové v letech 1918–1938. In: Tisk a politické strany. Olomouc, Vydavatelství
UP, 2001, s. 89–95. ISBN 978-80-900965-5-4.
Úvodní slovo. Hnutí Pryč od Říma. In: Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-uherské
monarchie v letech 1918–1938. Ed. D. Papajík, I. Koucká. Olomouc, Vydavatelství UP, 2001, s. 5–11,
13–29. ISBN 80-244-0372-2.
Družstevnictví Československé strany lidové. In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. Studie
Slováckého muzea Uherské Hradiště 7/2002, s. 73–77. ISBN 80-86185-18-4.
Kovodělný průmysl na Moravě a ve Slezsku v letech 1918–1938. In: Pocta Janu Janákovi. Ed. B. Chocholáč,
J. Malíř. Brno, Matice moravská, 2002, s. 249–254. ISBN 80-86488-07-1.
Období let 1948–1989. In: Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. Vlastivěda moravská,
sv. 68. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 297–319. ISBN 80-7275-024-0. Spolu
s J. Burešovou.
Spolky a politické strany ve Velkých Pavlovicích. In: Město Velké Pavlovice. Ed. E. Kordiovský. Znojmo,
Nakladatelství FPO, 2002, s. 335–343. ISBN 80-902863-8-0. Spolu s K. Kouřilovou.
V republice. In: Olomouc. Malé dějiny města. Olomouc. Olomouc, Statutární město Olomouc, Vydavatelství
UP, 2002, s. 217–250. ISBN 80-244-0493-1.
Vývoj velkobystřického školství. In: Velká Bystřice. Pohledy do dějin. Město Velká Bystřice, 2002, s. 67–80.
ISBN 80-238-90549.
České menšinové školství v letech 1918–1938. In: České národní aktivity v pohraničních oblastech první
Československé republiky. Ed. O. Šrajerová. Šenov u Ostravy, Tilia, 2003, s. 109–117. ISBN 80-86101-
70-3.
Profesor Franz Spina, vědec, politik, ministr. In: Moravskotřebovské vlastivědné listy 14/2003, s. 28–30.
ISBN 1211-1317.
Předmluva. In: Studie z dějin emigrace. Sborník studentských prací. Olomouc, Katedra historie FF UP,
2003, s. 7. ISBN 80-244-6730-2.
Snahy komunistického režimu o získání krajanů ve Švýcarsku ke spolupráci. In: Slezský sborník, 101, 2003,
č. 3, s. 361–370. ISSN 0037-6833.
Vývoj římskokatolické církve na Moravě v letech 1918–1938. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,
Facultas Philosophica, Historica 31. Olomouc, UP Olomouc, 2003, s. 255–263. ISBN 80-244-
0450-8.
Výzkumná základna studia historie českých krajanských komunit a československého exilu ve Švýcarsku.
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 31. Olomouc, UP Olomouc,
2003, s. 337–343. ISBN 80-244-0450-8. Spolu s A. Skoupým.
Změny církevní správy na Moravě a ve Slezsku v důsledku Modu vivendi z roku 1928. In: XVII. Mikulovské
sympozium 2002. Brno, 2003, s. 151–154. ISBN 80-85048-84-X.
Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945–1989. I. Od května 1945 do srpna 1968.
Red. T. Motlíček. Olomouc, Centrum pro československá exilová studia, 2004, 111 s. ISBN 80-244-
0840-6. Spolu s A. Skoupým a M. Kouřilem.
Dějiny Moravy 4. Svobodný stát a okupace. Vlastivěda moravská, nová řada, sv. 9. Ed. J. Kubíček. Brno,
Muzejní a vlastivědná společnost, 2004, 287 s. ISBN 80-7275-044-5. Spolu s J. Bartošem.
Dvě obce Skoupý v místopisných črtech. In: O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách moderní
doby. Sborník k narozeninám Arnošta Skoupého. Ed. R. Slabáková. Olomouc, Vydavatelství UP, 2004,
s. 268–271. ISBN 80-244-0781-7.
Exil Wincenty Witose v obraze českých archivů (polsky i česky). In: Emigracja Wincentego Witosa v Czechosłowacji.
Emigrace Wincenty Witose v Československu 1933–1939. Wierzchoslawice 2004, s. 56–
63. (Sborník z populárně vědecké konference pod záštitou Rektora Jagellonské univerzity v Krakově
prof. dr. hab. Francizska Ziejky u příležitosti odhalení Obelisku na památku Wincenty Witose v Hrádku,
v České republice, 4. X. 2003). ISBN 83-85988-61-0.
1 + 20 ligových sezón SK Sigma Olomouc. Olomouc, Sigma, 2004, 88 s. Bez ISBN. Spolu s A. Nevrlým
a J. Traplem.
Přehled života a díla Monsignore ThDr. h. c. Jana Šrámka. In: Jan Šrámek. Kněz, státník, politik. Ed. P. Marek.
Olomouc, Vydavatelství UP, 2004, s. 29–38. ISBN 80-900965-1-4.
Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika. Skripta. Olomouc, Vydavatelství UP, 2004, 119 s. ISBN 80-244-
0865-1. Spolu s J. Bartošem a J. Schulzem.
Vzpomínky na docenta Stanislava Sedláčka. In: Laudatio brevis. Sborník věnovaný Doc. PhDr. Stanislavu
Sedláčkovi. Ed. I. Koucká. Olomouc, Vydavatelství UP, 2004, s. 57–62. ISBN 80-244-0821-X.
Československá strana lidová. In: Politické strany I. 1861–1938. Ed. J. Malíř, P. Marek. Brno, Doplněk,
2005, s. 655–681. ISBN 80-7230-178-X.
Československá strana lidová. In: Politické strany II. 1938–2004. Ed. J. Malíř, P. Marek. Brno, Doplněk,
2005, s. 1175–1187. ISBN 80-7239-178-8.
Osobnosti českých dějin. Druhé doplněné a přepracované vydání. Olomouc, Alda Olomouc, 2005, 451 s.
ISBN 80-85600-94-3. Spolu s J. Bartošem a S. Kovářovou.
Paměti. In: Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků prof. PhDr. Miloše Trapla, Csc. Ed.
J. Malíř, P. Marek. Olomouc, Katedra historie FF UP a Brno, Matice Moravská, 2005, s. 27–38. ISBN
80-86488-16-0, ISBN 80-244-0943-7.
Politické strany v exilu. Politické strany II. 1938–2004. Ed. J. Malíř, P. Marek. Brno, Doplněk, 2005,
s. 1333–1357. ISBN 80-7239-178-9.
Polská emigrace v Československu (česky, anglicky). In: Exil v Praze a Československu 1918–1938. Praha,
Publisher Pražská edice, 2005, s. 70–78. ISBN 80-86230-11-X.
Silvestrovský útěk Bohumila Laušmana do emigrace a jeho tvrdý dopad na rodinu. In: Emigrace. Sborník
historických prací Centra pro československá exilová studia. Olomouc, Centrum pro československá
exilová studia FF UP, 2006, s. 59–67. ISBN 80-224-1384-1. Spolu s J. Burešovou.
Ediční a redaktorská činnost:
Prostějov, Dějiny města, díl 1. Prostějov, 2000. Připojené obce, s. 231–272. ISBN 80-238-6241-3. Předseda
redakční rady. Spolu s L. Grůzovou a M. Peterkou.
Vývoj velkobystřického školství. In: Velká Bystřice. Pohledy do dějin. Město Velká Bystřice, 2002, s. 67–80.
ISBN 80-238-9054-9. Editor. Spolu s J. Balatkovou.
Olomouc. Malé dějiny města. Statutární město Olomouc, Olomouc, UP Olomouc, 2002, s. 217–250. ISBN
80-244-0493-1. Redaktor novodobé části publikace.
Poslední aktualizace profilu:1.12.2012 - 23:38

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz