top
spacer

Profil pedagoga

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
Telefon:585 63 3234
E-mail:jaroslav.miller@upol.cz
Konzultační hodiny:čtvrtek 8:30-9:45/Thursday 8:30-9:45
Sídlo:Na Hradě 5 (KH)
Další kontakty:jaroslav.miller@seznam.cz
SYLABY
SPECIALIZACE
komparativní dějiny, právní a politické myšlení raného novověku, dějiny měst v raném novověku
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

2000 PhD (Obecné dějiny, Univerzita Palackého Olomouc)
2004 PhD (Comparative History (Central European University Budapest - State University of New York)
2005 Docent v oboru historie (Univerzita Palackého Olomouc)

2012 Profesor v oboru historie 

od roku 2011 - vedoucí katedry historie

ÚDAJE O PRAXI

Univerzitní vyučující od roku 1994

Od 2011 - vedoucí katedry historie FF UP v Olomouci

ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

DLOUHODOBÉ VĚDECKÉ A STUDIJNÍ POBYTY

1. 1996 – 1997, Central European University, Budapešť, Master of Arts v oboru raně novověká historie.

2. 1998 – 2004 Central European University, Budapešť, PhD z komparativní historie.

3. 1999 – 2000, University of Oxford, Lady Margareth Hall, postgraduální studium raného novověku.

4. 2006, Alexander von Humboldt Scholarship, Herder Institut, Marburg, březen – září.

 

STŘEDNĚDOBÉ VĚDECKÉ POBYTY (1 - 5 měsíců)
1. School of Slavonic and East-European Studies, University of Toronto, leden - březen 2001, Research Fellow.

2. Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Lipsko, červen – srpen 2002, spolupracovník v projektu Konfessionalizierung.

3. Herzog-August Bibliothek, Wolfenbüttel, Andrew W. Mellon Scholarship, leden - duben 2004.

4. Alexander von Humboldt stipendista  - Johan Herder Institut Marburg, SRN, únor - srpen 2006

5.  Fulbright Fellow - University of Georgia - leden-květen 2008

6. Alexander von Humboldt stipendista (Munster) - Duben - červenec 2010

7. Hostující profesura, University of Western Australia, Perth, Austrálie - Říjen 2010-Březen 2011 

KRÁTKODOBÉ VĚDECKÉ A PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY

Technische Universität Chemnitz, Německo (2006)

GWZO Leipzig, Německo (2000).

Katolická univerzita v Ružomberoku, Slovensko (2001)

Univerzita Utrecht, Nizozemí (2002)

University of Edinburgh, Velká Británie (2002).

L’viv University, Ukrajina (1998)

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ
ZÍSKANÉ GRANTY NA VÝZKUM

1. 1997, 2002, CEU Research Travel Grant, Komparativní výzkum raně novověkých urbánních struktur středovýchodní Evropy, hlavní řešitel.

2. 1997 - 1998, Grantová agentura České republiky (GAČR), Konfliktní soužití: Královské město – šlechta – duchovenstvo v raném novověku. Edice: Knihy půhonné a nálezové města Olomouce (1516 – 1616), hlavní řešitel.

3. 1999, Chevening Scholarship, Katalog tištěných bohemik z let 1618 – 1621 v britských knihovnách a archivech, hlavní řešitel.

4. 2002, CEU Grant Agency, Historical Chronology of the East Central and Southern Europe, spoluřešitel.

5. 2003 - 2004, Grantová agentura České republiky (GAČR), Falcký mýtus a obraz české války v raně stuartovské Anglii, hlavní řešitel.

6. 2005 – 2006, Grantová agentura České republiky (GAČR), Mezi středověkem a novověkem: Městská společnost středovýchodní Evropy, 1500 – 1650 (komparativní analýza), hlavní řešitel.

7. 2007 - 2008, Grantová agentury České republiky (GAČR, Intelektuální kořeny evropského absolutismu: John Barclay, Argenis (kritická edice pramene), hlavní řešitel.

8. 2007 - 2013, Výzkumný záměr MŠMT, Umění na Moravě v evropském kontextu, spoluřešitel
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Monografie a články:
Lenní dvůr Kroměříž – Lenní knihy (katalog). Opava, 2000, 42 s. Spolu s J. Balatkovou.
„Rex pacificus“ nebo „fidei defensor“? Jakub I. a tisk pamfletů o českém povstání v Anglii, 1618–1621. Český
časopis historický 99, 2001, č. 4, s. 760–787. ISSN 0862-6111.
Raně novověká městská migrace – české země, královské Uhry, polsko-litevský stát: Pokus o základní
komparaci. Český časopis historický 100, 2002, č. 3, s. 522–554. ISSN 0862-6111.
Urbanizace a flexibilita urbánních funkcí ve světle třicetileté války: Několik úvah o tendencích vývoje městských
sídel středovýchodní Evropy. Historická Olomouc XIII, Olomouc, 2002, s. 339–349. ISBN 80-
244-0177-0.
Crime and Punishment in works by Ch. Montesquieu a C. Beccaria. Mezinárodní a srovnávací právní revue
– International and Comparative Law Review, 7, 2003, s. 27–45. ISSN 1213-8770.
Edmund Burke a historická preskripce. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Iuridica, 5–6, 2003,
2004, s. 354–367. ISSN 1212-107X, ISBN 80-244-0804-X.
From Conquerors to Martyrs: Protestant Militarism and Palatine Myth in Early Modern England. Acta Comeniana
– Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit,
17, 2003, s. 73–99. ISSN 0231-5955.
Kapitoly z právních dějin, I. (Feudální právo a právní systém). Učební text pro studenty distančního vzdělávání.
Olomouc, 2003 (elektronická verze).
Kapitoly z právních dějin, II. (Právo a stát od 19. století). Učební text pro studenty distančního vzdělávání.
Olomouc, 2003 (elektronická verze).
Několik úvah o vztahu Edmunda Burka k francouzské revoluci. Austerlitz, 2005, (Olomouc 2003), s. 155–180.
ISBN 80-86731-00-6.
Tištěné prameny o českém stavovském povstání z let 1618–1621 v anglických knihovnách. Folia Historica
Bohemica 20, 2003, s. 133–212. ISBN 80-7286-060-7.
Falcký mýtus: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. Praha, Argo, 2004, 235 s. ISBN
80-7203-596-7.
Henrician Legend Revived: The Palatine Couple and its Public Image in Early Stuart England. European
Review of History, 3, 2004, s. 305–332. ISSN 1350-7486.
Urbánní historie (raného novověku) ve středovýchodní Evropě: Stručná úvaha o minulosti, současném stavu
a perspektivách oboru. Český časopis historický 103, 2005, č. 4, s. 861–884. ISSN 0862-6111. Spolu
s P. Černikovským.
Early Modern Urban Immigration in East-Central Europe: a Macroanalysis. Austrian History Yearbook, XXXVI,
2005, s. 3–39. ISSN 0667–2378.
Odložený zrod Leviatana: Krize stuartovské monarchie, 1603–1641. Praha, Argo, 2005, 229 s. ISBN
80-7203-695-5.
Ediční a redaktorská činnost:
CEU History Department Yearbook 2001/2002. Budapest, 2002, 232 s. ISSN 1218-3679. Vydavatel. Spolu
s I. G. Tóthem.
Poslední aktualizace profilu:10.11.2016 - 16:55

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz