top
spacer

Profil pedagoga

doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin středověku
Telefon:585 63 3620
E-mail:antonin.kalous@upol.cz
Konzultační hodiny:

dle domluvy

Sídlo:Katedra historie, Na Hradě 5
Další kontakty:academia.edu
SYLABY
SPECIALIZACE
pozdní středověk, Uhry, Matyáš Korvín, Jagellonci, papežství a papežská diplomacie, humanismus a renesance
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

1999 Bc. - Archivnictví (Univerzita Palackého v Olomouci)
2000 M.A. - Medieval studies (Central European University, Budapest)
2001 Mgr. - Historie & anglická filologie (Univerzita Palackého v Olomouci)
2005 Ph.D. - Obecné dějiny (Univerzita Palackého v Olomouci)
2011 Doc. - Historie (Univerzita Palackého v Olomouci)

ÚDAJE O PRAXI

2001-2004: interní doktorand, Katedra historie FF UP, Olomouc
2005: visiting professor, Valdosta State University, Georgia, USA
2005- : coordinator of Euroculture Programme; od 2008 Director of studies
2006- : odborný asistent, Katedra historie FF UP, Olomouc; od 2011 docent
2010- : proděkan pro zahraniční záležitosti, FF UP, Olomouc

ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

2012-2000 - studijní pobyty v Maďarsku (Budapešť, Debrecen)
2012-2004 - studijní pobyty na Českém historickém ústavu v Římě
2010 - Erasmus mobility grant (Université de Strasbourg)
2009 - visiting professor Indiana University-Purdue University, Indianapolis (USA), 2 měsíce
2006 - týdenní výukový a studijní pobyt na Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (CEEPUS)
2005 - týdenní studijní pobyt na Rijksuniversiteit Groningen
2005 - visiting professor na Dept. of History, Valdosta State University, Valdosta, Georgia, USA (1 semestr)

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

GAČR Postdoc (2007-2009)
Husité a Turci: Papežští legáti a papežská diplomacie v českých zemích v pohusitské době (1450-1526) / The Hussites and the Turks: Papal legates and papal diplomacy in the post-Hussite Czech lands and Central Europe (1450s-1526).

Nominace na cenu Magnesia Litera 2010 v kategorii literatura faktu (za knihu Matyáš Korvín)

Cena Andráse Kubinyiho 2012 (Kubinyi András-díj) (za nejlepší příspěvek k uherským středověkým dějinám autorů do čtyřiceti let; za knihu Pletinuto potestatis in partibus?)

GAČR, standardní grant (2013-2016)
Preláti na cestách. Kulturní a sociální kontakty pozdně středověké Evropy / Prelates on the Road: Cultural and Social Contacts of Late Medieval Europe.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

viz též: academia.edu
a: Aetas

Monografie:

 • Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král. České Budějovice: Bohumír Němec – VEDUTA, 2009. 512 s. (ISBN 978-80-86829-48-7) web (kniha nominována na cenu Magnesia Litera 2010 v kategorii literatury faktu)
 • Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526). Brno: Matice moravská, 2010. (ISBN 978-80-86488-75-2) web (kniha získala Cenu Andráse Kubinyiho 2012 [Kubinyi András-Díj] za nejlepší příspěvek k uherským středověkým dějinám za rok 2011 autorů do čtyřiceti let web)
 • Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století, ed. Antonín Kalous, Jan Stejskal a Josef Šrámek. Olomouc: FF UP, 2014.

Články a kapitoly v knihách:


 • „Volba uherského krále po smrti Matyáše Korvína.“ Dějiny a současnost 24, č. 3, 2002, s. 10–17. (ISSN 0418-5129)
 • „Čtyři Janové z Varadína.“ In Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, ed. Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup. Praha: CMS, Filosofia, 2004, s. 269–280. (ISBN 80-7007-194-X)
 • „Research Resources for Medievalists in the Czech Republic.“ In Research Resources for Medievalists in East Central Europe. With the cooperation of several medievalists edited by Zsolt Hunyadi. Budapest and Toronto: Department of Medieval Studies, CEU and Center for Medieval Studies, University of Toronto, 2005, s. 37–46. (ISBN 963-86596-4-8)
 • „Evropská pouť prince Džema. Osmanský princ v osidlech diplomacie pozdního středověku.“ Dějiny a současnost 27, č. 10, říjen 2005, s. 37–40. (ISSN 0418-5129)
 • „Matyáš Korvín a moravská královská města.“ In Korunní země v dějinách českého státu, sv. 2, Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–17. století, ed. Lenka Bobková – Jana Konvičná. Praha: Albis international, 2005, s. 97–127. (ISBN 80-86971-07-4)
 • „Italská politika, Matyáš Korvín a české země.“ Husitský Tábor 15, 2006, s. 149–175. (ISBN 80-86971-12-0)
 • „Jan Filipec v diplomatických službách Matyáše Korvína.“ Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 3–32. (ISSN 0323-052X)
 • „Declaratio brevis Corone immaculate virginis: A source for the late medieval popular piety.“ Umění/Art 55, 2007, s. 40–44. (ISSN 0049-5123) web
 • „Spor o biskupství olomoucké v letech 1482–1497.“ Český časopis historický 105, 2007, s. 1–39. (ISSN 0862-6111) web
 • „Boskovice urai Mátyás király diplomáciai és politikai szolgálatában.“ Századok 141, 2007, s. 375–389. (ISSN 0039-8098) web
 • „Die Schlacht bei Mohács: die böhmischen und vatikanischen Quellen.“ In Maria von Ungarn (1505–1558): Eine Renaissancefürstin, hrsg. von Martina Fuchs und Orsolya Réthelyi. Münster: Aschendorff, 2007, s. 103–112. (Geschichte in der Epoche Karls V., Bd. 8) (ISBN 978-3-402-06577-8)
 • „The Official Papal Policy towards Bohemia and Moravia in the 1460s and Its Relation to the Penitentiary Office: the Case of Olomouc.“ In …et usque ad ultimum terrae: The Apostolic Penitentiary in Local Contexts, ed. Gerhard Jaritz, Torstein Jørgensen, and Kirsi Salonen. Budapest: Central European University Press, 2007, s. 123–129. (CEU Medievalia, vol. 10) (ISBN 978-963-7326-83-7; ISSN 1587-6470)
 • „Elfeledett források a mohácsi csatáról: Antonio Burgio pápai nuncius jelentései, és azok hadtörténeti jelentősége.“ Hadtörténelmi Közlemények 120, 2007, s. 603–621. (ISSN 0017-6540)
 • „Morava a Matyáš Korvín.“ In Vládcové Moravy, ed. Jiří Mitáček. Brno: Moravské zemské muzeum, 2007, s. 99–111. (ISBN 978-80-7028-304-2)
 • „Služba Boskovických u Matyáše Korvína.“ In Sborník prací historických XXI. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica 33 – 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 83–99. (ISBN 978-80-244-1721-9; ISSN 0472-8947) web
 • „Csehek és morvák Mátyás király udvarában.“ In Hunyadi Mátyás, a király: Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus, ed. Farbaky, Péter – Spekner, Enikő – Szende, Katalin – Végh, András. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008, s. 65–75. (ISBN 978-963-9340-68-8)
 • „Bohemians and Moravians in the Court of Matthias Corvinus.“ In Matthias Corvinus, the King: Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition catalogue, ed. Farbaky, Péter – Spekner, Enikő – Szende, Katalin – Végh, András. Budapest: Budapest History Museum, 2008, s. 65–75. (ISBN 978-963-9340-69-5)
 • „Itinerář Jana Filipce (1431–1509).“ In Sborník prací historických XXII. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica 34 – 2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 17–43. (ISBN 978-80-244-1974-9; ISSN 0472-8947) web
 • „Papežský legát Marco Barbo, angelus pacis střední Evropy.“ In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně, ed. Martin Nodl a Martin Wihoda. Brno: Matice moravská, 2008, s. 159-171. (ISBN 978-80-86488-48-6) web
 • „Strážnice 1458: česko-uherská jednání.“ In Okolo Strážnice. Sborník městského muzea ve Strážnici 2009, red. Ivo Vratislavský. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek, 2009, s. 35–46. web
 • „Matthias Corvinus (Hunyadi) in Czech Historiography.“ In Matthias and his legacy: Cultural and Political Encounters between East and West, ed. Attila Bárány and Attila Györkös. Debrecen: Department of History, University of Debrecen, 2009, s. 31–40. (Speculum Historiae Debreceniense 1. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai) (ISBN 978-963-473-276-1; ISSN 2060-9213)
 • „Tárgyalások az utraquisták egyesüléséről a római egyházzal. Kiegyezési politika.“ In Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok, ed. Beatrix F. Romhányi – Gábor Kendeffy. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009, s. 154–163. (ISBN 978-963-693-090-5)
 • „Medieval Research in the Czech Republic.“ In Annual of Medieval Studies at CEU, vol. 15, Fifteen Years of Medieval Studies in Central Europe, ed. Marianne Sághy. Budapest: Department of Medieval Studies, CEU, 2009, s. 213–219. (ISSN 1219-0616) web
 • „Rituály a ceremonie při setkávání panovníků: případ Matyáše Hunyadiho (Korvína).“ In Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, ed. František Šmahel – Martin Nodl. Praha: CMS, 2009, s. 121–136. (Colloquia mediaevalia Pragensia 12.) (ISBN 978-80-7007-298-1)
 • „Morava a Uhry za Matyáše a Vladislava.“ In Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech, ed. Ivo Hlobil – Marek Perůtka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, s. 47–56. (ISBN 978-80-244-2430-9)
 • (spoluautor) „Z bouří husitské revoluce do renesanční Evropy.“ In Dějiny Olomouce, ed. Jindřich Schulz, sv. 1. Olomouc: Statutární město Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 185–275. (ISBN 978-80-244-2368-5)
 • „The Politics of Church Unification: Efforts to Reunify Utraquists and Rome in the 1520s.“ In Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth, ed. Jaroslav Miller – László Kontler. Budapest: CEU Press, 2010, s. 179–197. (ISBN 978-963-9776-67-8)
 • „Svatý Brendan a jeho plavba.“ „Brendanova plavba podle Liber depictus.“ In Bájné plavby do jiných světů, ed. Magdalena Moravová, přel. Eva Hladká-Kučerňáková, Daniel Samek. Praha: Argo, 2010, s. 21–28, 129. (ISBN 978-80-257-0365-6)
 • „Jednání o unii katolíků a utrakvistů ve dvacátých letech 16. století.“ In Robert Novotný, Petr Šámal a kol. Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. Praha – Litomyšl: Paseka, 2011, s. 183–190. (ISBN 978-80-7432-099-6) web
 • „Purpur a Turci. Papežští legáti a křížové výpravy v druhé polovině 15. století.“ Dějiny a současnost 33, č. 10, říjen 2011, s. 40–43. (ISSN 0418-5129) web
 • „Hunyadi Mátyás és a morva királyi városok.“ Aetas 26, č. 3, 2011, s. 154–175. (ISSN 0237-7934) web
 • „Biskuské a legátské rituály a ceremonie.“ In Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, ed. Martin Nodl a František Šmahel. Praha: Argo, 2014, s. 315-367. (ISBN 978-80-257-0589-6)
 • „Matyáš Korvín - český král a národní nepřítel.“ Dějiny a současnost 36, č. 5, 2014, s. 26-27. (ISSN 0418-5129)
 • „Tři týdny slávy, tři roky šťastného manželství: Beatrix a Matyáš.“ In Manželství v pozdním středověku: Rituály a obyčeje, ed. Paweł Kras a Martin Nodl. Praha: Filosofia, 2014, s. 187–205. (Colloquia mediaevalia Pragensia 14.) (ISBN 978-80-7007-365-0)
 • „Matyáš Korvín a království dvou králů.“ In Husitské století, ed. Pavlína Cermanová, Robert Novotný a Pavel Soukup. Praha: NLN, 2014, s. 618–634, 704. (ISBN 978-80-7422-277-1)
 • „Humanismus.“ In Husitské století, ed. Pavlína Cermanová, Robert Novotný a Pavel Soukup. Praha: NLN, 2014, s. 651–669, 705–707. (ISBN 978-80-7422-277-1)
 • „Filipec, Jan.“ In Biografický slovník českých zemí, 17. sv., Fi–Fn, ed. Marie Makariusová. Praha: Academia, 2014, s. 188–189. (ISBN 978-80-200-2424-4)
 • „Království a republika slepýma očima Aurelia Brandoliniho.“ In Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století, ed. Antonín Kalous, Jan Stejskal a Josef Šrámek. Olomouc: FF UP, 2014, s. 225–242.
Poslední aktualizace profilu:22.9.2017 - 10:32

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz