top
spacer

Charakteristika studia na Katedře historie FF UP

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně historického studia.
Realizuje následující studium:

a) historie - jednooborové bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium. Má odborné zaměření. Cílem rozšířeného a prohloubeného studia oboru je připravit absolventy ke kompetentní práci v profesi historika - uplatňované v muzeích, v archivech, na kulturně historických pracovištích, ve vědeckých ústavech a na vysokých školách.

b) historie - dvouoborové bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium v kombinaci s dalším libovolným oborem nabízeným na FF, PdF, FTK, PřF a CMTF. I toto studium je odborné. V magisterském studiu je však možné absolvovat v samostatném studijním programu pedagogické disciplíny, získat (samostatně mimo studijní program) osvědčení o učitelské způsobilosti a kvalifikaci pro učitelské působení na středních školách.

Jednooborové a dvouoborové studium historie se neliší v předmětech, ale především v rozsahu, hloubce a náročnosti studovaných předmětů. U předmětů povinných (skupina A) je vyšší počet hodin seminářů, u předmětů povinně volitelných (skupina B) je stanoven vyšší počet povinného výběru. Otázky u zkoušek jsou v podstatě stejně formulovány, ale zkoušení studentů jednooborového studia je rozsáhlejší, hlubší, podrobnější - s vyššími nároky na studium odborné literatury a také na samozřejmou práci s historickými prameny.
Obdobně jsou očekávány náročněji zpracované seminární práce všeho druhu konče diplomovými bakalářskými pracemi a pak zpracováním diplomové práce magisterské jako vyvrcholení studia a doklad jeho úspěšného zvládnutí a připravenosti k vlastní odborné práci v oboru historie. U studentů jednooborové historie je předpokládán výrazný zájem o odbornou práci již v průběhu studia. Samozřejmostí je účast na studentských odborných konferencích, jakož i publikování drobných textů.


c) archivnictví - jednooborové bakalářské (tříleté) studium. Připravuje absolventy pro práci v archivech všech typů, zejména při práci s novodobým písemným materiálem.

Je realizováno ve dvou studijních blocích. 1.studijní blok představuje 1. a 2. semestr. 2.studijní blok představuje 3. až 6. semestr.
Studium je soustředěno - vedle základního souboru teoretických a především praktických poznatků o archivnictví - na nauku o pramenech, pomocné vědy historické a dějiny správy. Nedílnou součástí studia je rovněž zvládnutí nezbytných znalostí z historie, zejména českých dějin, a upevnění znalosti němčiny.


d) archivnictví - dvouoborové bakalářské (tříleté) studium. Lze kombinovat s jakýmkoliv oborem na FF UP.


e) euroculture
Magisterské navazující jednooborové studium oboru Euroculture bylo jako dvoudiplomové studium (double-degree) zařazeno do prestižní skupiny studijních programů Evropské unie Erasmus Mundus. Jedná se o jedinečné, mezinárodní, meziuniverzitní a mezioborové studium kombinující teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Jedním ze základů studia je i mezinárodní prostředí vytvořené studenty z celého světa. V rámci intenzivního programu na konci 2. semestru se setkají studenti ze všech univerzit (např. na IP v Olomouci v roce 2009 90 studentů z 32 zemí celého světa).

Studium je rozděleno do 4 semestrů, během nichž musí student získat 120 kreditů. Student studuje na dvou univerzitách: na Univerzitě Palackého v Olomouci a na univerzitě zvolené v rámci partnerské sítě:

 • Université de Strasbourg (Francie)
 • Universita degli studi di Udine (Itálie)
 • Georg-August Universität Göttingen (Německo)
 • Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemsko)
 • Uniwersytet Jagielloński Kraków (Polsko)
 • Universidad de Deusto Bilbao (Španělsko)
 • Uppsala Universiteit (Švédsko)


Po splnění všech studijních povinností udělují vysokoškolský titul studentovi obě univerzity – Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. (Magistr), partnerská univerzita M.A. (Master of Arts nebo příslušný ekvivalent).
Studium probíhá v anglickém jazyce a má následující strukturu:
 • 1. semestr: Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2. semestr: partnerská univerzita v Evropě
 • 3. semestr: 4 měsíční internship (praxe v oborově orientované instituci v ČR či v zahraničí), NEBO studium na partnerské univerzitě mimo Evropu
 • 4. semestr: Univerzita Palackého v Olomouci NEBO partnerská univerzita v Evropě


Partnerskými univerzitami konzorcia Euroculture v zámoří jsou tyto univerzity:
 • IUPUI, Indiana University Indianapolis (USA)
 • University of Ósaka (Japonsko)
 • University of Pune (Indie)
 • National Autonomous University of México (Mexico)


Studium je zpoplatněné. Student má možnost čerpat během studia různé druhy stipendií.

Více informací na www.euroculture.upol.cz


f) archeologie – jednooborové (prezenční a kombinované) a dvouoborové (prezenční) tříleté bakalářské studium

Studium Archeologie na UP v Olomouci reflektuje současné trendy a potřeby oboru archeologie jak v akademickém prostředí, tak i v reálné praxi. Je rozděleno na teoretickou a praktickou výuku. Těžištěm teoretické části je zvládnutí základní metodiky a problematiky oboru, včetně poznání jednotlivých prehistorických, protohistorických, středověkých a raně novověkých období, zejména pak těchto období ve středomoravském regionu. Praktická část je věnována artefaktuální archeologii a práci s jednotlivými archeologickými předměty, terénním archeologickým výzkumům a výuce jejich dokumentace, zpracování a možnostem vyhodnocování získaného materiálu. Součástí je i praktická výuka ošetřování a konzervace archeologického materiálu a používaní současných archeologických počítačových databází a programů. Při studiu jednooborové Archeologie je kladen větší důraz na získání praktických dovedností a širší teoretické základny a je jim dán v rozvrhu větší prostor.

Jednooborové studium je na rozdíl od dvouoborového rozšířeno o nové semináře a cvičení či o nové výběrové přednášky z archeologie a interdisciplinárních oborů. Je kladen také větší důraz na samostatnou práci studenta (např. povinností vypracovávat semestrální práce, nové seminární práce, počítačové prezentace apod.). Nároky jsou také zvýšeny v praktické části studia zařazením hodin archeologické prospekce, většího počtu hodin odborné terénní archeologické praxe a odborné praxe v archeologické laboratoři a praktická cvičení s archeologickým materiálem. Do studijního programu Archeologie jednooborové je zařazeno i studium cizího jazyka.

Základním cílem studia je vychovat odborné pracovníky, kteří budou připraveni pracovat na pozicích archeologických terénních techniků a dokumentátorů v institucích zabývajících se záchrannými archeologickými výzkumy, institucích památkové péče a v muzeích. Cílem studia je i vychovat nové pracovníky pro archeologické instituce působící na střední Moravě a dát tak základ k rychlejšímu vědeckému vyhodnocování regionálních archeologických výzkumů. Zavedením kombinované formy studia chceme dát možnost doplnění si odborného studia například stávajícím pracovníkům archeologických institucí, kteří dosud nemají odborné archeologické vzdělání a pracují na pozicích terénních techniků a dokumentátorů bez patřičného ohodnocení.

Studijní programy jednotlivých forem studia oboru archeologie lze stáhnout zde:

V současné době je připravována akreditace magisterského studia oboru archeologie a společně s Přírodovědeckou fakultou UP akreditace studia archeometrie v bakalářské a magisterské formě.g) historie - české dějiny - doktorské studium (tříleté prezenční, pětileté kombinované) Ph.D.

Doktorský studijní program je realizován jako tříletý (v prezenční či kombinované formě). Studijní povinnosti jsou stanoveny v modulech, zaměřených na několik oblastí: vědeckovýzkumné a metodologické problémy, jazykové znalosti, dějiny filozofie, pedagogické zkušenosti (např. vedení semináře, posuzování bakalářských prací), zahraniční stáže, odborné dovednosti (např. redakční a profesně organizační práce), výběr volitelných speciálních předmětů, vlastní vědecký výzkum a práce na disertačním tématu. Všechny povinnosti jsou ohodnoceny kredity se stanovením kreditních limitů. Student si pod vedením svého školitele na začátku studia vytvoří z povinných a doporučeně nabízených předmětů svůj individuální studijní plán v rozmezí 3 let. Absolvent doktorského studijního programu je schopen vědecké práce v historických oborech s uplatněním na vysoce specializovaných akademických či univerzitních pracovištích. Požadavky na uchazeče: Magisterský diplom v historických či těsně příbuzných společenskovědních oborech. U vstupního přijímacího pohovoru uchazeč doloží přehled o své dosavadní odborné práci, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit. Písemný projekt zamýšlené disertační práce. V rozhovoru nad projektem doloží schopnost orientace v odborné literatuře, rozhled po pramenném materiálu, metodologické znalosti.

h) historie - obecné dějiny - doktorské studium(tříleté prezenční, pětileté kombinované) Ph.D.

Doktorský studijní program je realizován jako tříletý (v prezenční či kombinované formě). Studijní povinnosti jsou stanoveny modulech, zaměřených na několik oblastí: vědeckovýzkumné a metodologické problémy, jazykové znalosti, dějiny filozofie, pedagogické zkušenosti (např. vedení semináře, posuzování bakalářských prací), zahraniční stáže, odborné dovednosti (např. redakční a profesně organizační práce), výběr volitelných speciálních předmětů, vlastní vědecký výzkum a práce na disertačním tématu. Všechny povinnosti jsou okreditovány se stanovením kreditních limitů. Student si pod vedením svého školitele na začátku studia vytvoří z povinných a doporučeně nabízených předmětů svůj individuální studijní plán v rozmezí 3 let. Absolvent doktorského studijního programu je schopen vědecké práce v historických oborech s uplatněním na vysoce specializovaných akademických či univerzitních pracovištích. Požadavky na uchazeče: Magisterský diplom v historických či těsně příbuzných společenskovědních oborech. U vstupního přijímacího pohovoru uchazeč doloží přehled o své dosavadní odborné práci, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit. Písemný projekt zamýšlené disertační práce. V rozhovoru nad projektem doloží schopnost orientace v odborné literatuře, rozhled po pramenném materiálu, metodologické znalosti.

Mimo organizované studijní programy (po magisterském stupni) je katedra oprávněna realizovat ad hoc rigorózní řízení (akademický titul doktor filozofie PhDr.) v oboru historie.

 
Jsme veřejná VŠ, která poskytuje vzdělání zdarma, studenti nic neplatí (a to ani studenti kombinované formy studia). Na studenty se vztahují jen běžné předpisy, poplatky dle VŠ zákona §58 odst. 3 a 4 - za překročení standardní doby studia a za studium druhé vysoké školy. V případě, že se jedná o studenta staršího 26 let, platí si sám zdravotní a sociální pojištění. Má statut studenta, ale nemůže využívat "studentských" slev.


Poslední aktualizace: 25.2.2014

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz