top
spacer

Charakteristika studia na Katedře historie FF UP

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně historického studia.

Realizuje následující studium:

a) historie - jednooborové bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium. Má odborné zaměření. Cílem rozšířeného a prohloubeného studia oboru je připravit absolventy ke kompetentní práci v profesi historika - uplatňované v muzeích, v archivech, na kulturně historických pracovištích, ve vědeckých ústavech a na vysokých školách.

b) historie - dvouoborové bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium v kombinaci s dalším libovolným oborem nabízeným na FF, PdF, FTK, PřF a CMTF. I toto studium je odborné. V magisterském studiu je však možné absolvovat v samostatném studijním programu pedagogické disciplíny, získat (samostatně mimo studijní program) osvědčení o učitelské způsobilosti a kvalifikaci pro učitelské působení na středních školách.

Jednooborové a dvouoborové studium historie se neliší v předmětech, ale především v rozsahu, hloubce a náročnosti studovaných předmětů. U předmětů povinných (skupina A) je vyšší počet hodin seminářů, u předmětů povinně volitelných (skupina B) je stanoven vyšší počet povinného výběru. Otázky u zkoušek jsou v podstatě stejně formulovány, ale zkoušení studentů jednooborového studia je rozsáhlejší, hlubší, podrobnější - s vyššími nároky na studium odborné literatury a také na samozřejmou práci s historickými prameny.
Obdobně jsou očekávány náročněji zpracované seminární práce všeho druhu konče diplomovými bakalářskými pracemi a pak zpracováním diplomové práce magisterské jako vyvrcholení studia a doklad jeho úspěšného zvládnutí a připravenosti k vlastní odborné práci v oboru historie. U studentů jednooborové historie je předpokládán výrazný zájem o odbornou práci již v průběhu studia. Samozřejmostí je účast na studentských odborných konferencích, jakož i publikování drobných textů.


c) archivnictví - jednooborové bakalářské (tříleté) studium. Připravuje absolventy pro práci v archivech všech typů, zejména při práci s novodobým písemným materiálem.

Je realizováno ve dvou studijních blocích. 1.studijní blok představuje 1. a 2. semestr. 2.studijní blok představuje 3. až 6. semestr.
Studium je soustředěno - vedle základního souboru teoretických a především praktických poznatků o archivnictví - na nauku o pramenech, pomocné vědy historické a dějiny správy. Nedílnou součástí studia je rovněž zvládnutí nezbytných znalostí z historie, zejména českých dějin, a upevnění znalosti němčiny.


d) archivnictví - dvouoborové bakalářské (tříleté) studium. Lze kombinovat s jakýmkoliv oborem na FF UP.


e) euroculture Magisterské navazující jednooborové studium oboru Euroculture bylo jako dvoudiplomové studium (double-degree) zařazeno do prestižní skupiny studijních programů Evropské unie Erasmus Mundus. Jedná se o jedinečné, mezinárodní, meziuniverzitní a mezioborové studium kombinující teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Jedním ze základů studia je i mezinárodní prostředí vytvořené studenty z celého světa. V rámci intenzivního programu na konci 2. semestru se setkají studenti ze všech univerzit (např. na IP v Olomouci v roce 2009 90 studentů z 32 zemí celého světa).

Studium je rozděleno do 4 semestrů, během nichž musí student získat 120 kreditů. Student studuje na dvou univerzitách: na Univerzitě Palackého v Olomouci a na univerzitě zvolené v rámci partnerské sítě:

 • Université de Strasbourg (Francie)
 • Universita degli studi di Udine (Itálie)
 • Georg-August Universität Göttingen (Německo)
 • Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemsko)
 • Uniwersytet Jagielloński Kraków (Polsko)
 • Universidad de Deusto Bilbao (Španělsko)
 • Uppsala Universiteit (Švédsko)


Po splnění všech studijních povinností udělují vysokoškolský titul studentovi obě univerzity – Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. (Magistr), partnerská univerzita M.A. (Master of Arts nebo příslušný ekvivalent).
Studium probíhá v anglickém jazyce a má následující strukturu:
 • 1. semestr: Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2. semestr: partnerská univerzita v Evropě
 • 3. semestr: 4 měsíční internship (praxe v oborově orientované instituci v ČR či v zahraničí), NEBO studium na partnerské univerzitě mimo Evropu
 • 4. semestr: Univerzita Palackého v Olomouci NEBO partnerská univerzita v Evropě


Partnerskými univerzitami konzorcia Euroculture v zámoří jsou tyto univerzity:
 • IUPUI, Indiana University Indianapolis (USA)
 • University of Ósaka (Japonsko)
 • University of Pune (Indie)
 • National Autonomous University of México (Mexico)


Studium je zpoplatněné. Student má možnost čerpat během studia různé druhy stipendií.

Více informací na www.euroculture.upol.cz
f) archeologie – jednooborové (prezenční a kombinované) a dvouoborové (prezenční) tříleté bakalářské studium

Tříleté bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci reflektuje současné trendy a potřeby oboru archeologie v akademickém prostředí i v reálné praxi. Je rozděleno na teoretickou a praktickou výuku. Těžiště teoretické části spočívá ve zvládnutí základní metodiky a problematiky oboru, včetně poznání jednotlivých prehistorických, protohistorických, středověkých a raně novověkých období, a to obzvláště ve středomoravském regionu. Praktická část je věnována artefaktuální archeologii a práci s jednotlivými archeologickými předměty, terénním archeologickým výzkumům a výuce jejich dokumentace, jakož i zpracování a možnostem vyhodnocení získaného materiálu. Součástí praktické výuky je také ošetřování a konzervace archeologického materiálu či používaní archeologických počítačových databází a programů.

Jednooborové studium je oproti dvouoborovému studiu rozšířeno o některé semináře, cvičení či výběrové přednášky z archeologie a interdisciplinárních oborů. Je při něm kladen větší důraz na samostatnou práci studenta (např. vypracování semestrálních a seminárních prací, vytváření prezentací výsledků vlastní práce apod.). Nároky jsou zvýšeny rovněž v praktické části studia, a to nejen zařazením archeologické prospekce, ale také větším množstvím odborné terénní archeologické praxe, odborné praxe v archeologické laboratoři a praktických cvičení s archeologickým materiálem. Do jednooborového studijního programu je zařazeno rovněž studium cizího jazyka.

Základním cílem tříletého bakalářského studia je vychovat absolventy, kteří budou schopni pracovat na pozicích archeologických terénních techniků a dokumentátorů v organizacích zabývajících se záchrannými archeologickými výzkumy, v institucích památkové péče a v muzeích. Cílem studia je rovněž vychovat odborné pracovníky schopné badatelské činnosti, a položit tak základ k rychlejšímu vědeckému vyhodnocování archeologických výzkumů i muzejních archeologických sbírkových fondů na střední Moravě. Zavedením kombinované formy studia chceme poskytnout možnost doplnění odborného vzdělání např. stávajícím pracovníkům archeologických institucí, kteří pracují na pozicích terénních techniků a dokumentátorů bez patřičného ohodnocení.

g) archeologie – jednooborové (prezenční) a dvouoborové (prezenční) navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vychází z bakalářského studia tohoto oboru. Rozšiřuje možnosti pracovního uplatnění absolventů a umožňuje studentům dokončit v Olomouci standardní archeologické vzdělání. Obdobně jako bakalářské studium klade rovněž magisterské studium velký důraz na propojení s praxí, interdisciplinární spolupráci, artefaktuální archeologii a detailní znalost archeologie regionu střední Moravy. Magisterské studium navíc rozšiřuje znalosti studentů v metodice oboru a v archeologii širšího evropského prostoru, zároveň umožňuje užší specializaci na zvolenou problematiku či období. Díky volitelným výběrovým přednáškám, seminářům a cvičením studenti mohou získat znalosti z rozmanitých společenskovědních a přírodovědných oborů, zejména historie, kterou mohou studovat paralelně na témže pracovišti. Oproti jiným programům magisterského studia archeologie v České republice jsou studenti archeologie na olomoucké univerzitě seznamováni s jednotlivými fenomény (např. sídelní struktury a strategie, svět idejí a pohřební ritus) průřezově od paleolitu po 20. století.

Studium je rozděleno do čtyř semestrů. První tři jsou spojeny s aktivní prezenční výukou, kdy studenti budou pravidelně navštěvovat přednášky, semináře a cvičení. První semestr je věnován historii oboru, problematice sídelních struktur a úvodu do jednotlivých specializací. Druhý semestr je spojen se způsobem přípravy a metodikou projektu archeologického výzkumu, s problematikou rekonstrukce světa idejí a pohřebního ritu, s vybranými kapitolami ze zvolené specializace a s detailním poznáváním movitých artefaktů studovaného období. Třetí semestr seznamuje studenty se současnými trendy v teorii oboru, v interdisciplinárním výzkumu i ve zvolené specializaci. Čtvrtý semestr je věnován samostatné práci na diplomovém úkolu, spojeném s konzultacemi s vedoucími diplomových prací a s přípravou na státní závěrečnou zkoušku.

Nedílnou součástí studia jsou odborné praxe s praktickými cvičeními jak na terénních archeologických či interdisciplinárních výzkumech, tak i v archeologických laboratořích zaměřených na konzervaci, evidenci a analýzu archeologického movitého materiálu. Velký prostor je během studia věnován práci na diplomovém úkolu a v diplomových seminářích, kde student zdokonaluje svoji zvolenou odbornost. Výuku zajišťují primárně pracovníci katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomoucké univerzitní archeologické pracoviště však čerpá rovněž z dlouhodobé spolupráce s archeologickými regionálními i zahraničními institucemi, proto jsou do výuky zapojeni v rámci speciálních témat či problematik také externí vyučující z jiných odborných archeologických pracovišť.

Studijní programy jednotlivých forem studia oboru archeologie lze stáhnout zde:h) historie - české dějiny - doktorské studium (tříleté prezenční, pětileté kombinované) Ph.D.

Doktorský studijní program je realizován jako tříletý (v prezenční či kombinované formě). Studijní povinnosti jsou stanoveny v modulech, zaměřených na několik oblastí: vědeckovýzkumné a metodologické problémy, jazykové znalosti, dějiny filozofie, pedagogické zkušenosti (např. vedení semináře, posuzování bakalářských prací), zahraniční stáže, odborné dovednosti (např. redakční a profesně organizační práce), výběr volitelných speciálních předmětů, vlastní vědecký výzkum a práce na disertačním tématu. Všechny povinnosti jsou ohodnoceny kredity se stanovením kreditních limitů. Student si pod vedením svého školitele na začátku studia vytvoří z povinných a doporučeně nabízených předmětů svůj individuální studijní plán v rozmezí 3 let. Absolvent doktorského studijního programu je schopen vědecké práce v historických oborech s uplatněním na vysoce specializovaných akademických či univerzitních pracovištích. Požadavky na uchazeče: Magisterský diplom v historických či těsně příbuzných společenskovědních oborech. U vstupního přijímacího pohovoru uchazeč doloží přehled o své dosavadní odborné práci, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit. Písemný projekt zamýšlené disertační práce. V rozhovoru nad projektem doloží schopnost orientace v odborné literatuře, rozhled po pramenném materiálu, metodologické znalosti.

i) historie - obecné dějiny - doktorské studium(tříleté prezenční, pětileté kombinované) Ph.D.

Doktorský studijní program je realizován jako tříletý (v prezenční či kombinované formě). Studijní povinnosti jsou stanoveny modulech, zaměřených na několik oblastí: vědeckovýzkumné a metodologické problémy, jazykové znalosti, dějiny filozofie, pedagogické zkušenosti (např. vedení semináře, posuzování bakalářských prací), zahraniční stáže, odborné dovednosti (např. redakční a profesně organizační práce), výběr volitelných speciálních předmětů, vlastní vědecký výzkum a práce na disertačním tématu. Všechny povinnosti jsou okreditovány se stanovením kreditních limitů. Student si pod vedením svého školitele na začátku studia vytvoří z povinných a doporučeně nabízených předmětů svůj individuální studijní plán v rozmezí 3 let. Absolvent doktorského studijního programu je schopen vědecké práce v historických oborech s uplatněním na vysoce specializovaných akademických či univerzitních pracovištích. Požadavky na uchazeče: Magisterský diplom v historických či těsně příbuzných společenskovědních oborech. U vstupního přijímacího pohovoru uchazeč doloží přehled o své dosavadní odborné práci, seznam publikovaných prací a dalších odborných aktivit. Písemný projekt zamýšlené disertační práce. V rozhovoru nad projektem doloží schopnost orientace v odborné literatuře, rozhled po pramenném materiálu, metodologické znalosti.

Mimo organizované studijní programy (po magisterském stupni) je katedra oprávněna realizovat ad hoc rigorózní řízení (akademický titul doktor filozofie PhDr.) v oboru historie.

 
Jsme veřejná VŠ, která poskytuje vzdělání zdarma, studenti nic neplatí (a to ani studenti kombinované formy studia). Na studenty se vztahují jen běžné předpisy, poplatky dle VŠ zákona §58 odst. 3 a 4 - za překročení standardní doby studia a za studium druhé vysoké školy. V případě, že se jedná o studenta staršího 26 let, platí si sám zdravotní a sociální pojištění. Má statut studenta, ale nemůže využívat "studentských" slev.


Poslední aktualizace: 8.6.2017

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz