top
spacer

Sylabus

Artefaktuální archeologie II (kámen)

Vyučující:
Typ semináře:A; II.ročník, II.blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

zahájení 29.9.2016

zpravidla lichý týden, každých 14 dní

bloková výuka – pouze v termínech: 29.9.,13.10., 27.10., 10.11., 24.11. a 8.12.

Mgr.et Mgr. Ludmila Kaňáková, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno


 

ANOTACE
Štípaná industrie Úvod do terminologie, principy a možnosti štípání kamene, štípatelné kamenné suroviny. Technická, technologická a morfologická typologie štípané industrie. Pracovní postup deskripce. Analýza dat. Dokumentace, konvenční značky, principy kresebné a jiné dokumentace. Prostorové modely v analýze štípané industrie. Přehled vývoje štípané industrie od starého paleolitu po starší dobu železnou. Broušená industrie Úvod do terminologie, surovinové spektrum, pracovní postup. Morfotypologie, přehled vývoje broušené industrie v pravěku. Praktické procvičení metod třídění souborů ŠI a BI, dle technických, technologických a typologických parametrů. Příklady analýzy, databází, prostorových modelů. Dokumentační praxe, dokumentační kresba pro odborné publikace.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
test - orientace v odpřednášené problematice
LITERATURA
Andrefsky, W. JR.: Lithic, macroscopic approaches to analysis. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge University Press. Cambridge 1998.
Balcer, B.: Wytwórczośc narzędzi krzemiennych w neolicie żiem Polski. Wroclaw 1983.
Bordes, Fr.: Typologie du Paléolithique ancien et moyen, 2 vols. Mémoires de l´Institut Préhistoriques de l´Université de Bordeaux 1.Bordeaux: Delmas 1961.
Brézillon, M. N.: La Dénomination des Objects de Pierre Taillée. Matériaux pour un vocabulaire des préhistories de langue française. IV supplément à Gallia Préhistoire. Paris 1971.
Debénath, A. – Dibble, H. L.: Handbook of paleolithic typology. Volume one: Lower and middle paleolithic of Europe. University of Pennsylvania Press. Philadelphia 1994.
Demars, P. Y. – Laurent, P.: Types d´Outils lithiques du Paleolithique superieur en Europe. Cahiers du Quaternaire no 14. Paris 1989.
Feustel, R.: Technik der Steinzeit, Weimar 1973.
Fridrich, J.: Typologie středního paleolitu. ZČSSA 12, 1970.
Ginter, B. – Kozlowski, J. K.: Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu i mezolitu. Kraków 1969.
Hahn, J.: Erkennen und Bestimmen von Stein- und Knochenartefakten. Einführung in die Artefaktmorphologie. Archaeologica Venatoria 10. Tübingen 1991.
Hahn, J.: Erkennen und Bestimmen von Stein- und Knochenartefakten. Einführung in die Artefaktmorphologie. Archaeologica Venatoria 10, 2 Auflage. Tübingen 1993.
Kopacz, J. : Poczatki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych. Kraków 2001.
Koštuřík, P.: Užití kamen v pracvěku. Mikulov 1984.
Lech, J. (ed): Z badań nad krzemieniarstwem epoki brazu i wczesnej epoki źelaza, Warszawa 1997.
Mateiciucová, I.: Local hornstone among the first farmers (LBK) of the Krumlovský les area. In: Schild, R. - Sulgostowska, Z.: Man and Flint. Proceedings of the VII th Int. Flint Symposium Warzsawa-Ostrowiec Swietokrzyski, Sept.1995, Warszawa, 1997, 249-254.
Merino, J. M.: Tipologia litica. MUNIBE, Suplemento no 9. San Sebastian 1994.
Neruda, P.: Výpočetní technika a zpracování kamenné štípané industrie. In: Macháček, J. ed. 1997: Počítačová podpora v archeologii, skripta FFMU, Brno 1997.
Nerudová, Z.: Levalloiský koncept. Nástin současných názorů. AMM Sc. Soc. LXXXIII, Brno 1998, 83-104.
Nerudová, Z.: Srovnání technologie bohunicienu s technologií szeletienu. AMM Sc. Soc. LXXXVI, Brno 2001, 35-43,
Oliva, M.: Variabilita paleolitických industrií a lidské chování – pokus o dialektický přístup ke vztahu vývoje nástrojů a společnosti. AR XXXIV, 1982, 622-647.
Oliva, M.: Aurignacien na Moravě. Studie muzea Kroměřížska 87, Kroměříž 1987.
Oliva, M. 1988: Role levalloiské techniky a listovitých hrotů ve starší fázi mladého paleolitu na Moravě. AMM Sc. Soc. LXXIII, Brno 1988, 3-13.
Oliva, M.: Prehistoric exploitation and utilization of the Krumlovský les hornstone. In: Paleolithic in the Middle Danube region, 49-66, Brno 1996.
Oliva, M.: Štípaná industrie kultury s vypíchanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích. K otázce výběru surovin v neolitu jižní Moravy. AMM Sc. Soc. LXXXI, Brno 1996, 101-109.
Oliva, M.: Pravěká těžba silicitů ve střední Evropě. Pravěk NŘ 8, 1998, 3-83.
Oliva, M. – Neruda, P.: Gravettien severní Moravy a českého Slezska, AMM Sc. Soc. LXXXIV, Brno 1999, 43-155.
Oliva, M. - Neruda, P. - Přichystal, A.: Paradoxy těžby a distribuce rohovce z Krumlovského lesa, PA XC 1999/2, 1999, 229-318.
Oliva, M.: Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v okolí Krumlovského lesa a jejich štípané industrie. In: Pravěk suppl. 8: Otázky neolitu a eneolitu v našich zemích, 18. pracovní setkání v Mostkovicích 14. - 17. 9. 1999, Brno 2001,198-231.
Piel-Desruisseaux, J.-L.: Outils préhistoriques. Forme-Fabrication-Utilisation. 2e édition, Collection Préhistoire. Paris – Milan – Barcelona – Mexico 1990.
Pavelčík, J.: Hrubotvará kamenná industrie z výšinné osady lidu s kanelovanou keramikou v Hlinksu u Lipníku nad Bečvou, PA LXXVII, 1986, 197-225.
Pavelčík, J.: Těžba a zpracování kamene na výšinné eneolitické osadě u Hlinska u Lipníku nad Bečvou, ČSlM B 39, 1990, 97-105.
Podborský, V. ed.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.
Přichystal, A.: Zdroje kamenných surovin na území České republiky využívaných na výrobu štípaných artefaktů v pravěku. Univerzitní noviny VI/3, 25-32, MU Brno 1999,618-636.
Salaš, M.: Návrh numerické deskripce neolitické kamenné broušené industrie, SPFFBU E 29, 1984, 67-107.
Sklenář, K. – Hartl, J.: Archeologický slovník I. Kamenné artefakty. Praha 1989.
Svoboda, J.: Paleolit Moravy a Slezska. Brno 1992.
Šebela, L.: Siliceous daggers in Moravia and the problem of their origin. In: Schild, R. - Sulgostowska, Z.: Man and Flint. Proceedings of the VII th Int. Flint Symposium Warzsawa-Ostrowiec Swietokrzyski, Sept.1995, Warszawa 1997, 319-323.
Tixier, J. – Inizan, M. L. – Roche, H. 1980: Préhistoire de la Pierre Taillée I. Terminologie et technologie. Antibes 1980.
Vencl, Sl.: Kamené nástroje prvních zemědělců ve střední Evropě, Sborník NM Praha A, Hist. 14 č. 1-2, Praha 1960.
Vencl, Sl.: Techniky zpracování štípané industrie. In: Bouzek, J. – Buchvaldek, M. eds.: Nové archeologické metody I, Praha 1971, 56-79.
Vencl, Sl.: Hromadné nálezy neolitické broušené industrie z Čech, PA LXVI, 1975, 12-73.
Zápotocký, M.: Steitäxte der Trichterbecherkultur: ihr Typologie, Chronologie und Funktion. In: Acta des XIV. Internatiobalen Symposium Praha-Liblice 1986, Praehistorica XV, Praha 1989, 95-103.
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 11:58

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz