top
spacer

Sylabus

Artefaktuální archeologie III (kost a paroh; sklo)

Vyučující:
Typ semináře:A; II.ročník, II.blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka bude realizována pouze ve vybraných termínech. - viz. program.
ANOTACE
A) Kost a paroh V rámci semináře o parohové a kostěné industrii (dále jen KPI) budou studenti seznámeni s jejím vývojem během pravěku přes protohistorii až po raný středověk. První lekce budou věnovány vývoji bádání o KPI; samotnému materiálu, z čeho (která zvířata a které kosti byly preferovány) a jak byla KPI vyráběna. Následné hodiny budou vyplněny studiem KPI v jednotlivých archeologických kulturách v chronologické posloupnosti od paleolitu po období raného středověku. Obsahem přednášky je základní charakteristika kostí, parohů a zubů zvířat jako materiální suroviny pro výrobu předmětů. Výklad je zaměřen také na interpretaci stop vzniklých nejen řemeslným opracováním. Seminář bude ukončen písemným testem. . Průběžně budou představeny i nové poznatky o výrobě těchto předmětů a o způsobu následného použití kostěné a parohové industrie vycházející z traseologických studií, či současně prováděných experimentů (Worked Bone Research Group (WBRG) ICAZ). B) SKLO I. Úvod do dějin sklářského řemesla Doba, místo a podmínky vzniku sklářského řemesla; jednotlivé etapy vývoje; základní pojmy, terminologie, definice - co je to sklo, suroviny (základní a vedlejší), původ a získávání surovin a jejich vliv na kvalitu skla. Prameny ke studiu dějin skla (písemné, ikonografické a hmotné). II. Středověké sklo v Evropě Kořeny středověkého sklářství – antická tradice a úloha klášterů pro šíření znalostí výroby skla ve vnitrozemí; charakter produkce raně středověkého sklářství - sortiment (typologická skladba i chemismus skel); topografie skleněných výrobků; organizace výroby a změny výrobních technologií v závěru raného středověku. III.České sklo vrcholného středověku Dějiny bádání (jednotlivé etapy od sklonku 19. století a osobnosti). Počátky výskytu středověkých skel a jejich nálezový kontext. Základní druhy skel (duté, okenní, ozdobné nebo užitkové předměty). Typologie skleněných nádob (základní typy a jejich vývoj v průběhu tří století). Frekvence výskytu jednotlivých druhů skel. Její proměnlivost v závislosti na době i rozdílném nálezovém prostředí. Otázka provenience dutých skel – základní typy a varianty domácích nádob, importovaná skla; klíčem k jejich rozlišení též výsledky přírodovědných metod. Kvalita domácích výrobků a jejich rozšíření do jiných evropských zemí. Archeologické doklady domácí výroby –doba vzniku nejstarších skláren polohy hutí a jejich posuny v rámci užších výrobních okruhů - tzv. lesní stěhovavé hutě. Sortiment domácích skláren a lokální specifika jednotlivých.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Zeman (KPI): 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3.

Vostrovská (sklo): 28.3.; 25.4.

Tomková (sklo): 4.4.
Černá (sklo): 11. a 18.4.

2.5. samostudium

9.5. rektorské volno


 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Kolokviální testy - orientace ve studované problematice.
LITERATURA
A) Kost a paroh
Bartosiewicz, L.-Choyke, A. M.: Taxonomie und Typologie der Knochenartefakte von St. Blaise (Ne, Schweiz), Beiträge zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthropologie XXX, 1999, 263- 268
Bartošková, A.: Die Knochen- und Geweihindustrie aus der Vorburg des frühmittelalterlichen Budeč-Lage „Na kašně“, PA LXXXVI 1995, 21-62.
Binford, L.R.: Butchering, Sharing, and the Archaeological Record, Journal of anthropological archaeology 3, 1984, 235-257.
Berke, H. 1988: Butchering marks on horse bones from the magdalenian site of Petersfels, southwestern Germany, B.A.R. International Series 146, Oxford 1988, 105-115.
Cnotliwy, E.: Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
Haskel J. Greenfield: The Origins of Metallurgy: Distinguishing Stone from Metal Cut-marks on Bones from Archaeological Sites. Journal of Archaeological Science 26, 1999, 797-808
Hájek, L.: Kostěná industrie otomanské kultury z Barce, SlA VII 1959, 285-300.
Haynes, G.: Fraquncies of spiral and green-bone fractures on ungulate limb bones in modern surface assemblages, American Antiquity 48, 1983, 102-114.
Hrubý, V.: Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě, PA XLVIII 1957, 118-217.
Kaván, J.: Technologie zpracování kostěné a parohové suroviny, AR XXXII 1980, 280-304.
Kaván, J.: Užití kosti a parohu v životě člověka od paleolitu až po středověk. Břeclav 1981.
Kavánová, B.: Knochen- und Geweihindustrie in Mikulčice. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice I. Brno 1995, 113-378.
Lyman, R.L.: Broken Bones, Bone Expediency Tools, and Bone Pseudotools: Lessons from the Blast Zone around Mount St. Helens, Washington. American Antiquity, Vol. 49, No.2, 1984, 315-333.
Miller, G.J. 1975: a Study of Cuts, Grooves, and other Marks on Recent and Fossil Bone: II Wheathering Craks, Fractures, Splinters, and other Similar Natural Phenomena. In: Swanson, E. Lithic Technology. Paris 1975, 211-226.
Myers, T.P. - Voorhies, R.- Corner, G.: Spiral fracturing and bone pseudotools at paleontological sites, American Antiquity 45, 1980, 483-490.
Sadek-Kooros, H.: Primitive bone fracturing: A method of research, American Antiquity 37, 1972, 369-382.
Schibler, J.: Osteologische Untersuchungen der cotaillodzeitlichen Knochenartefakten. Die neolitische Ufersiedlungen von Twann 8. Bern 1980.
Schuldt, E.: Handwerk und Gewerbe des 8. bis 12. Jahrhunderts in Mecklenburg. Schwerin 1980.
Shipman, P.- Foster, G.- Schoeninger, M.: Burnt Bones and Teeth: an Experimantal Study od Color, Morphology, Crystal Structure and Shrinkage, Journal od Archaeological Science 11, 1984, 307-325.
Slivka, M.: Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalizmu, SlA XXXII 1984, 377-405.
Švecová, R.: Nálezy kostenej a parohovej industrie z predveľkomoravských a veľkomoravských sídlisk na Pohansku pri Břeclavi do roku 1995, SPFFBU M5 2000, 61-95.
Točík, A.: Parohová a kostená industria maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku, ŠZ 3 1959, 23-53.
Zeman, T.: Germánská kostěná a parohová industrie doby římské ve středoevropském barbariku, SPFFBU M6 2001, 107-147.
Zikmundová, E.: Použití zvířecích kostí při výrobě nástrojů a ozdobných předmětů, PA IL 1958, 583-588.


B) SKLO

Agricola, J.: De re matallica libri XII, Basileae, 1556. Překlad B. Ježek a J. Hummel, Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Praha, 1933.
Archaeology in Bohemia 1986–1990, Pragae 1991.
Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983–1992, Most 1995.
Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993–1997, Most 1999.
Baumgartner, E. – Krueger, I.: Phaenix aus Sand und Asche – Glas des Mittelalters. Mnichov, 1988.
Bömer, I. – Bretz, S. – Ranz, H.-J.: Der Heidelberger Glasfund. In: Vor dem großen Brand. Stuttgart, 1992.
Bremen, W.: Die alten Glasgemälde und Hohlgläser der Sammlung Bremen in Krefeld, Katalog. Köln, 1964.
Historické sklo. 2, Sborník pro dějiny skla. Čelákovice 2000.
Černá, E.: Středověké sklo z Ústí n. L. – Hradiště. Ústí nad Labem 1996.
Černá, E. ed.: Středověké sklo v zemích Koruny české. Katalog výstavy. Most 1994.
Gyürky, K.: Mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda, Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest 1981.
Hejdová, D.: Středověké umělecké řemeslo ze sbírek UPM v Praze. Katalog výstavy. Praha, 1987.
Himmelová, Z.: Archeologické nálezy skla na moravských opevněných sídlech, Archaeologia historica 19, 1994, s. 431–436.
Himmelová, Z.: Nálezy dutého skla z archeologických výzkumů hradu Melic na Vyškovsku. Z pravěku do středověku, Sborník k 70. narozeninám Vl. Nekudy. Brno, 1997, s. 219–224.
Kahsnitz, R.: Ausstellungskatalog aus dem Wirtshaus Zum Wilden Mann, Funde aus dem mittelalterlichen Nürnberg. Norimberk, 1984.
Mareš, Fr.: České sklo. Praha, 1893.
Rademacher, Fr.: Die deutschen Gläser des Mittelalters, Berlin1933.
Sedláčková, H. ed.: Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. In: Archeologické výzkumy v Památkového ústavu v Olomouci 1993–1996. Olomouc 1998.
Schebek, Ed. 1878: Böhmens Glasindustrie und Glashandel, Prag, VIII–IX, Praha 1878.
Tarcsay, K. 1999: Mittelalterliche und neuzeitliche Glasfunde aus Wien. In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, Beiheft 3/1999. Wien 1999.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2018 - 12:34

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz