top
spacer

Sylabus

Doba bronzová a halštatská

Vyučující:
Typ semináře:A; II.ročník, II.blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

zahájení 20.9.2016

každý týden

Peška: 20.9., 27.9.; 4.10.; 11.10, 18. 10., 25.10. 

Golec: 1.11., 8.11., 15.11.; 22.11., 29.11.; 6.12., 13. 12.

ANOTACE
Kurz je zaměřen na období od nástupu doby bronzové po závěr doby halštatské (Br A –Ha D3; 20.–5. století př. Kr.) na území ČR s přihlédnutím k sousedním oblastem. Při přednáškách se posluchači seznámí se současným stavem bádání ve všech hlavních oblastech výzkumu i nejnovějšími teoretickými přístupy k vyhodnocení a interpretaci vybraných okruhů archeologických pramenů. Kromě toho bude podrobně sledována také struktura a variabilita nálezového fondu jednotlivých kultur, a to se zohledněním specifik různých kulturně geografických oblastí. V rámci cvičení se budou studenti věnovat především poznávání a typologicko-chronologické klasifikaci charakteristických hmotných pramenů (zejména keramiky a kovové industrie), což je nezbytné pro úspěšné uplatnění absolventů v praxi. 1. Starší a střední doba bronzová Nástup epišňůrového přikarpatského kulturního komplexu - bývalá skupina Chlopice – Veselé a nitranská skupina na východní Moravě, zrod starobronzové civilizace únětické kultury (protoúnětická kultura) západně řeky Moravy tkvící svými kořeny ještě na konci eneolitu a jejich vývoj ve starší době bronzové. Vzájemné soužití a interakce, nálezový katastr, obraz osídlení, struktura sídlišť a pohřebišť (Přáslavice, Holešov, Hulín, Předmostí, Slatinice), otázky pohřebního ritu, průřez materiální kulturou, vnitřní a vnější periodizace. Vyvrcholení starší doby bronzové – věteřovská skupina. Problematika výšinných a opevněných sídlišť, kruhových opevnění (rondelů či rondeloidů) (Olomouc – dóm, Přerov – náměstí, Skrbeň – Hradisko, Troskotovice, Šumice), pohřební ritus. Nástup mohylových kultur střední doby bronzové – středodunajská mohylová kultura. Hnmotná náplň – keramika, bronzová industrie, kovovýroba, ukládání depotů. Příklady staro- a středobronzových sídelních areálů na střední Moravě (Hulín 1 – U Isidorka, Olomouc-Slavonín, Horní lán, Přáslavice). Středoevropské chronologické systémy. Relativní a absolutní chronologie. 2. Mladší mohylová kultura, období popelnicových polí a doba halštatská Dějiny výzkumu období popelnicových polí a doby halštatské v ČR a okolních zemích. Upozornění na základní zahraniční práce k tématu. Periodizace střední až pozdní doby bronzové a doby halštatské. Problematika relativní a absolutní chronologie v závislosti na nových radiokarbonových datech 14C a výsledcích dendrochronologie. Paralelizace středoevropských chronologických systémů. Českofalcká mohylová kultura (mohylovo-milavečský stupeň) a středodunajská mohylová kultura (mohylovo-knovízský stupeň) v Čechách. Mohylovo-velatické a mohylovo-lužické období na Moravě. Základní charakteristika, rozšíření a hmotná náplň. Česko-východobavorská popelnicová pole (kultury knovízská, milavečská, štítarská, nynická, chebská skupina) v Čechách a středodunajská popelnicová pole (kultury velatická, podolská) na Moravě. Základní charakteristika, rozšíření, vnitřní chronologie a hmotná náplň. Lužická popelnicová pole v ČR (skupiny sasko-lužická, východočesko-severomoravská, slovensko-východomoravská). Kultura slezská v Čechách a na Moravě. Základní charakteristika, rozšíření, vnitřní chronologie a hmotná náplň. Kultura bylanská, halštatská mohylová a billendorfská v Čechách. Lužická kultura doby halštatské (kultura platěnická) v Čechách a na Moravě. Kultura horákovská na jižní Moravě. Pozdní halštat v ČR. Základní charakteristika, rozšíření, vnitřní chronologie a hmotná náplň. Speciální průřezová témata Klimatické výkyvy v subboreálu a možnosti rekonstrukce charakteru pravěké krajiny na základě přírodovědných analýz (makrozbytků, uhlíků, měkkýšů, pylů ad.). Vztah sídelní struktury k přírodnímu prostředí během středobronzového až halštatského období. Původ mědi a cínu pro výrobu bronzu. Výsledky přírodovědných analýz. Rozvoj metalurgie bronzu a slévačství (metalurgická centra). Technologie výroby a finálních úprav bronzových předmětů. Rozmach bronzové toreutiky. Problematika deponování bronzových předmětů. Depoty votivní a profánní (sklady kovolitců či obchodníků?). Tzv. jednokusové depoty a symbolika deponování do vodních toků. Druhy depotů podle složení. Horizonty depotů a jejich relativní chronologie. Nejstarší železné předměty na našem území z období popelnicových polí a nástup zpracování železa v době halštatské. Rozšíření těžby železné rudy z domácích zdrojů, železářské technologie a kovářství. Východiska ke změně sortimentu kovových výrobků. Nemetalurgická řemeslná výroba na sídlištích. Zpracování kamene, kosti a parohu. Hromadná výroba keramiky a otázka některých technologických postupů (tenkostěnná tuhovaná keramika, malování, vlasové rýhování ad.) Fenomén budování hradišť v závislosti na čase, kulturním prostředí a prostoru. Typy hradišť podle geomorfologie terénu a způsobu opevnění. Vývoj fortifikačních systémů; tzv. lehké a těžké opevnění; vnitřní zástavba hradišť. Fortifikace halštatských dvorců. Osídlení jeskynních systémů v období popelnicových polí a v době halštatské (Český kras, Moravský kras ad.). Býčí skála – nejvýznamnější jeskyně moravského halštatu (nálezová situace a vývoj názorů na její interpretaci). Rituální a nerituální kostrové pohřby na sídlištích popelnicových polí a jejich interpretace. Jedinci s milodary (bronzové šperky, keramika) v odpadních jamách. Nálezy částí lidských těl, jednotlivých kostí i samostatných lebek v sídlištních objektech. Násilné zásahy na kostech a problematika dokladů antropofagie. Duchovní svět, náboženské představy a sociální struktura společnosti v období popelnicových polí a v době halštatské. Interpretace možných kultovních míst (např. Velim, Cezavy u Blučiny ad.), jednotlivých objektů a rituálních či votivních předmětů.
LITERATURA
Bátora, J.: Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 16, Kiel 2000.
Bátora, J. – Peška, J. (ed): Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und
Mähren und in der Slowakei. Nitra 1999.
Blažek, J. – Ernée, M. – Smejtek, L.: Die bronzezeitlichen Gußformen in Nordwestböhmen. Norböhmische Bronzefunde 2. Most 1998.
Böhm, J.: Základy hallstattské periody v Čechách. Praha 1937.
Bouzek, J. – Koutecký, D.: The Lusatian culture in Northwest Bohemia. Most 2000.
Bouzek, J. – Koutecký, D. – Neustupný, E.: The Knovíz Settlement of North West Bohemia. Fontes Archaeologici Pragenses 10. Pragae 1966.
Filip, J.: Popelnicová pole a počátky železné doby v Čechách. Praha 1936-1937.
Furmánek, V.: Bronzová industrie středodunajské mohylové kultury na Moravě, Slovenská archeológia 21 1973, 25–145.
Furmánek, V.: Zlatý vek v Karpatoch. Keramika a kov doby bronzovej na Slovensku (2300–800 před n. l.). Nitra 2004.
Furmánek, V. - Veliačik, L. - Vladár J.: Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava 1991.
Golec, M.: Těšetice - Kyjovice VI. Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. Brno 2003.
Harding, A. F.: European societies in the Bronze Age. Cambridge 2000.
Hartl, J.: Eponyme Fundstelle Knovíz. Fontes Archaeologici Pragenses 15. Pragae 1971-1972.
Hrala, J.: Knovízská kultura ve středních Čechách. Archeologické studijní materiály 11. Praha 1973.
Hrala, J. – Šumberová, R. – Vávra, M.: Velim. A Bronze Age fortified site in Bohemia. Praha 2000.
Chvojka, O.: Mittleres und unteres Flussgebiet der Otava. Jung- und Spätbronzezeit in Südböhmen. Fontes Archaeologici Pragenses 23. Praha 2001.
Chytráček, M. – Metlička, M.: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Pam. Archeol. Suppl. 16. Praha 2004.
Kadrow, S.: U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej. Kraków 2001.
Kadrow, S. – Machnik, J.:Kultura mierzanowicka, chronologia, taksonomia i rozwoj przestrzenny. Kraków 1997.
Müller-Karpe, H.: Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Berlin 1959.
Müller-Karpe, H.: Handbuch der Vorgeschichte IV. Bronzezeit. München 1980.
Neugebauer, J.W.: Bronzezeit in Ostösterreich. St.Pölten-Wien 1994.
Ondráček, J. – Šebela, L.: Pohřebiště nitranské kultury v Holešově. (Katalog nálezů). Studie muzea Kroměřížska ´85. Gottwaldov 1985.
Pare, C.F.E. (ed.): Metals Make The World Go Round. The Supply and Circulation of metals in Bronze Age Europe, Oxford 2000.
Parzinger, H. – Nekvasil, J. – Barth, F. E.: Býčí skála – Höhle. Ein hallstattzeitlicher Höhlenopferplatz in Mähren. Mainz 1995.
Pleiner, R. – Rybová, A. (eds.): Pravěké dějiny Čech. Praha 1978.
Pleinerová, I. – Hrala, J. 1988: Březno. Osada lidu knovízské kultury v severozápadních Čechách. Ústí nad Labem 1988.
Plesl, E.: Lužická kultura v severozápadních Čechách. Praha 1961.
Podborský, V.: Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. Brno 1970.
Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.
Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. Konference, České Budějovice 22-24.9. 2004. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Suppl. 1. České Budějovice 2004.
Randsborg, K. (ed.): Absolute Chronology. Archaeological Europe 2500–500 BC. Acta Archaeologica 67, Supplementa I. København 1996.
Richlý, H. 1893: Die Bronzezeit in Böhmen. Prag 1893.
Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen (Ergebnisse eines Kolloquiums), Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien Bd. 35, Mainz 1995.
Říhovský, J.: Základy středodunajských popelnicových polí na Moravě. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně X/1. Praha 1982.
Sklenář, K. - Sklenářová, Z. - Slabina, M.: Encyklopedie pravěku. Praha 2002.
Stuchlík, S.: Únětické pohřebiště v Mušově. Studie AÚ ČSAV v Brně XIV, Praha 1987.
Šabatová, K. – Vitula, P.: Přáslavice. Díly pod dědinou. Kousky a kukličky (II). Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog). Archaeologiae Regionalis Fontes 4. Olomouc 2002.
Šaldová, V.: Západní Čechy v pozdní době bronzové, pohřebiště Nynice I, Památky archeologické 56 1965, 1–96.
Tihelka, K.: Moravská únětická pohřebiště. Památky archeologické XLIV, 229-328.
Tihelka, K.: Moravský věteřovský typ. Památky archeologické LI, 27-135.
Točík, A.: Die Nitra.Gruppe. Archeologické rozhledy XV, 1963, 716-774.
Vladár, J.: Pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Branči. ASF XII, Bratislava 1973.
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 12:00

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz