top
spacer

Sylabus

Protohistorie

Vyučující:
Typ semináře:A; II.ročník, II.blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
výuka realizována dle rozvrhu
ANOTACE
1. Doba laténská: historický přehled (písemné prameny, pravlast Keltů, etnogeneze Keltů, keltské jazyky, keltské kmeny, keltská expanze); hospodářství a kultura Keltů (zemědělství, řemesla, písemnictví, oppida, keltské mincovnictví); keltská společnost, umění a náboženství; doba laténská na Moravě (chronologie, pohřebiště, sídliště, votivní depoty, hmotná kultura); púchovská kultura; przeworská kultura; konec keltského osídlení; keltská archeologie v Olomouckém kraji (význam nových objevů v Němčicích nad Hanou, oppidum Staré Hradisko). 2. Doba římská: historický přehled (písemné prameny, římská říše a limes romanus, původ Germánů, germánské kmeny a jejich dělení); politické dějiny střední Evropy (Marobudova říše, tzv. Vanniovo království, markomanské války, krize římské říše a její zánik); hlavní archeologické kultury a skupiny; hospodářství a kultura Germánů; společnost, umění a náboženství Germánů; doba římská na Moravě (chronologie, pohřebiště, sídliště, hmotná kultura, římské importy); zásah římských legií severně od Dunaje (Mušov-Burgstall a Mušov-Neurissen, římské polní tábory); římské a germánské lokality a nálezy na Olomoucku; střet podunajského a polabského kulturního okruhu na Hané. 3. Doba stěhování národů: historický přehled (písemné prameny, přehled hlavních kmenů, nejdůležitější události); archeologie doby stěhování národů v Evropě a ČR (přechodný stupeň D1, skupina Přešťovice-Friedenhain, vinařická skupina, podunajský kulturní okruh, Hunové, Herulové, Durynkové, Langobardi, pozdní stupeň doby stěhování národů a etnické změny); nové pohledy na konec germánského a počátky slovanského osídlení našich zemí; doba stěhování národů na Moravě (chronologie, pohřebiště, sídliště, hmotná kultura); význam germánských nálezů doby stěhování národů z Olomoucka.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Protohistorie (struktura přednášek)

1. Pojem protohistorie, základní literatura

DOBA LATÉNSKÁ:

2. Úvod do studia doby laténské a její význam; 3. Dějiny bádání a současný výzkum; 4. Historický vývoj (politické dějiny), etnogeneze a migrace Keltů; 5. Chronologie, kultury a kulturní skupiny; 6. Sídliště a hospodářství; 7. Artefakty; 8. Antické importy a interregionální kontakty; 9. Pohřbívání (pohřební ritus); 10. Struktura společnosti; 11. Kult, umění, numismatika.

DOBA římská:

12. Úvod do studia doby římské a její význam;13. Dějiny bádání a současný výzkum; 14. Historický vývoj (politické dějiny), etnogeneze a migrace Germánů (Svébů); 15. Limes Romanus a římské lokality u Markomanů a Kvádů; 16. Chronologie, kultury a kulturní skupiny; 17. Sídliště; 18. Hospodářství; 19. Artefakty; 20. Římské importy a interregionální kontakty; 21. Pohřbívání (pohřební ritus) a struktura společnosti; 22. Kult, umění a numismatika.

Doba stěhování národů:

23. Úvod do studia doby stěhování národů a její význam, dějiny bádání a současný výzkum; 24. Historický vývoj (politické dějiny) a migrace barbarů; 25. Chronologie, kultury a kulturní skupiny; 26. Vinařická skupina (starší DSN v Čechách); 27. Podunajsko-východogermánský okruh (starší DSN na Moravě); 28. Durynkové a Langobardi (mladší DSN v ČR); 29. Sídliště a hospodářství; 30. Artefakty, numismatika.

 
LITERATURA
Bednaříková, J.: Stěhování národů. Praha 2003.
Bouzek, J. – Sakař, V.: Římské provincie a limes romanus ve střední a západní Evropě. FF UK Praha 1990 (skripta).
Čižmář, M.: Keltské oppidum Staré Hradisko. Archeologické památky střední Morava, sv. 4. Olomouc 2002.
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004.
Dobiáš, J.: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha 1964.
Drda, P. – Rybová, A.: Keltové a Čechy. Praha 1998.
Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na
Moravě. Praha 2002.
Droberjar, E.: Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Praha 2005.
Filip, J.: Keltové ve střední Evropě. Praha 1956.
Filip, J.: Keltská civilizace a její dědictví. Praha 1960 (2. vydání); 1996 (nové doplněné vydání).
Friesinger, H. – Tejral, J. – Stuppner, A. (edd.): Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen. Brno 1994.
Godłowski, K.: The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europa. Kraków 1970.
Godłowski, K.: Pierwotne siedziby Słowian. Kraków 2000.
Heather, P.: Gótové. Praha 2002 (český překlad).
Kruta, V. 2000: Les Celtes. Histoire et dictionnaire. Paris 2000.
Meduna, J.: Das keltische Oppidum Staré Hradisko in Mähren. Germania 48, 1970, 34–59.
Meduna, J.: Die latènezeitlichen Siedlungen in Mähren. Praha 1980.
Peška, J. – Tejral, J.: Das Königsgrab von Mušov in Mähren, I.-III. Mainz 2002.
Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.
Schlette, F.: Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou. Praha 1977 (český překlad).
Tejral, J. (ed.): Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert. Brno 1999.
Svoboda, B.: Čechy v době stěhování národů. Praha 1965.
Tejral, J.: K langobardskému odkazu v archeologických pramenech na území Československa. Slovenská archeológia 23 1975, 379–446.
Tejral, J.: Morava na sklonku antiky. Praha 1982.
Tejral, J. (ed.): Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum. Brno 2002.
Thompson, E. A.: Hunové. Praha 1999 (český překlad).
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha 2001.
Zeman, J.: Severní Morava v mladší době římské. Problémy osídlení ve světle rozboru pohřebiště z Kostelce na Hané. Praha 1961.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2018 - 12:37

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz