top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 6: Významné lokality římského limitu na středním a horním Dunaji

Vyučující:
Typ semináře:B; II. ročník, II. blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka nebude v tomto semestru realizována.
ANOTACE
1.Římská expanze do Podunají, římské provincie v této oblasti a jejich správa. 2.Limes Romanus, jeho základní úseky, funkce a význam. 3.Římské vojenské i civilní stavby na limitu, jejich typologie a stručný popis (castra, castella, burgi, turres, canabae, vici). 4.Základní písemné prameny k pronikání Římanů do Podunají, zejména literární svědectví a nápisy. Mapy a itineráře lokalizující důležité vojenské i civilní objekty na středním a horním Dunaji. 5.Vindobona – dějiny lokality v době římské, stručný přehled archeologických výzkumů. Vindobona castra legionis. Civilní město Vindobona. Současný stav římských památek ve Vídni (archeologické lokality, muzea). 6.Carnuntum – dějiny římského osídlení místa, stručný přehled archeologických výzkumů. Carnuntum castra legionis, Carnuntum castellum. Archeologické muzeum Carnuntinum v Bad Deutsch-Altenburgu. 7.Nejvýznamnější římská lokalita na jižní Moravě Mušov – Burgstall, dějiny jejího osídlení, archeologické výzkumy, památky. Královský hrob v Mušově. 8.Významné polní římské tábory na jižní a střední Moravě (Mušov – Neurissen, Mušov – Na Pískách, Hrušovany nad Jevišovkou, Charvátská Nová Ves, Pasohlávky, Přibice, Ivaň, Modřice, Olomouc – Neředín, Hulín – Pravčice). 9.Římská Gerulata – dějiny osídlení, archeologické výzkumy. 10.Další lokality spojené s pobytem Římanů na Slovensku (Bratislava - Děvín, Bratislava – Dúbravka, Iža Leányvár, Stupava, Cífer – Pác, Trenčín, Boldog). 11.Brigetio – dějiny římského osídlení, stručný přehled archeologických výzkumů. Brigetio castra legionis. Brigetio – polní tábory. Civilní město Brigetio.Současný stav památek na slovenské i maďarské straně. Muzea, lapidária. 12.Aquincum – dějiny římského osídlení, archeologické výzkumy. Aquincum castra legionis, Aquincum castellum. Pevnost contra Aquincum. Civilní město Aquincum. Současné památky na římské osídlení Budapešti, muzeum.
LITERATURA
Bálek, M. – Šedo, O.: Das frühkaiserliche Lager bei Mušov – Zeugnis eines augusteischen Feldzugs ins Marchgebiet? Germania 1996, s. 399 – 414.
Bálek, M. – Šedo, O.: Příspěvek k poznání krátkodobých táborů římské armády na Moravě. Památky archeologické 1998, s. 159–184._
Bechert, T.: Die Provinzen des Römischen Reiches. Mainz 1999.
Bouzek, J. – Friesinger, H. – Pieta, K. – Komoróczy, B. (Hrsg.): Gentes, Reges und Rom: Auseinandersetzung, Anerkennung, Anpassung. Brno 2000.
Bouzek, J. – Ondřejová, I.: „Třetí zóna“ mezi Římem a Barbarikem při noricko-panonském limitu. Archeologické rozhledy 1990, s. 22-33.
Bouzek, J. – Sakař, V.: Římské provincie a Limes Romanus ve střední a západní Evropě. Praha 1990.
Cejnková, D. – Komoróczy, B. – Tejral, J.: Římané a Germáni. Nepřátelé – rivalové – sousedé. Brno 2003.
Červák, P. – Komoróczy, B.: Neue Entdeckungen an der römischen Befestigungslage „Burgstall“ bei Mušov. In: Dyczek, P. (Hrsg.): Novae and the Romans on Rhine, Danube, Black Sea and beyond the frontiers of the Empire. Warszawa 1998, s. 123 – 134.
Češka, J. - Hošek R.: Inscriptiones Pannoniae Superioris in Slovacia Transdanubiana asservatae. Brno 1967.
Dobiáš, J.: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha 1964.
Droberjar, E. – Lutovský, M. (eds.): Archeologie barbarů. 2005. Praha 2006.
Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha 2002.
Droberjar, E.: Příběh o Marobudovi. Praha 2000.
Friesinger, H. – Krinzinger, F.: Der römische Limes in Österreich. Wien 1997.
Friesinger, H. – Tejral, J. – Stuppner, A. (edd.): Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen. Brno 1994.
Gassner, V. – Jilek, S. – Landstätter, S.: Am Rande des Reiches. Die Römer in Österreich. Wien 2002.
Genser, K.: Der österreichische Donaulimes in der Römerzeit. Wien 1986.
Hečková, J.: Römischer Baukomplex in Stupava. Archeologické rozhledy 1986, s. 378 – 394.
Humer, F.: Das Römische Stadtviertel im Freilichtmuseum Petronell. Wien 2003.
Jančo, M.: Existoval v stredných Čechách rímsky pochodový tábor? Pár zběžných poznámok k nálezu dvojice zahrotených príkop vo Vlněvsi, okr. Mělník, poloha „U kříže“. Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, s. 441–457.
Jilek, S.: Der norisch –pannonische Limes und seine Entwicklung – Probleme, Strategien und Perspektiven der wissenschaftlichen Forschung. In: Kuzmová, K. – Gassner, V. (eds.): Zentren und Provinzen der antiken Welt. Anodos – Supplementum 1, Trnava 2001, s. 93 – 99.
Jobst, W.: Carnuntum. Wien 1998.
Kemkes, M.: (Red.): Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. Stuttgart 2000.
Kolník T.: Römische Stationen im slowakischen Abschnitt des nordpannonischen Limesvorlandes. Archeologické rozhledy 1986, s. 411-434.
Kolník, T.: Villae rusticae im Nordpannonischen Limesvorland? In: Kandler, M. – Vetters, H. (Hrsg.): Akten des 14. Internationalen Limeskongress 1986 in Carnuntum. Wien 1990, s. 779 – 786.
Kraskovská, L.: Gerulata – Rusovce. Rímske pohrebisko I. Bratislava 1974.
Kuzmová, K. – Rajtár, J. (Hrsg.): Gerulata I. Nitra 1996.
Kuzmová, K. – Rajtár, J.: Anfänge des Römerlagers in Iža. Archeologické rozhledy 1986, s. 358 – 377.
Kuzmová, K. – Pieta, K. – Rajtár, J. Zwischen Rom und dem Barbaricum. Nitra 2002.
Laugaricio. Zborník historických štúdií k 1800. výročiu rímského nápisu v Trenčíne. Košice 1980.
Limes Romanus Konferenz – Nitra. Bratislava 1959.
Móczy, A.: Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire. London – Boston 1975.
Musil, J.: Čechy v Augustově zahraniční politice. Příspěvek k diskusi. Archeologie ve středních Čechách 2, 1998, s. 151–156.
Musil, J.: Dočasné římské tábory v literárních a archeologických pramenech. Studia Hercynia 4, 2000, s. 103–136.
Mušov 1276–2000. Pasohlávky 2000.
Neumann, A: Vindobonna. Die römische Vergangenheit Wiens. 2. Augl. Wien 1980.
Oliva, P.: Pannonie a počátky krize římského impéria. Praha 1959.
Ondrouch, V.: Limes Romanus na Slovensku. Bratislava 1938.
Pelikán, O.: Slovensko a rímské impérium . Bratislava 1961.
Peška, J. a kol: Královská hrobka z Mušova. Mikulov 1991.
Peška, J. – Šrámek, F.: Krátkodobý polní tábor z doby římské v Olomouci–Neředíně. Ročenka 2003. Archeologické centrum Olomouc. Olomouc 2004, s. 127–136.
Peška, J. – Tejral, J.: Das Königsgrab von Mušov in Mähren. I.-III. Mainz 2002.
Pichlerová, M.: Antická Gerulata. Bratislava 1986.
Pichlerová, M.: Gerulata – Rusovce. Rímské pohrebisko. II. Bratislava 1981.
Pichlerová, M.: - Neumann, A. R.: Rímský náhrobný kámeň v Boldogu (Ein römisches Grabstein in Boldog). Zborník Slovenského národného múzea 1979, s. 51 an.
Plachá, V. – Hlavicová, J.: Devín. Bratislava 2003.
Pleyel, P.: Das römische Österreich. Wien 2002.
Póczy, K.: Aquincum. Mainz 2005.
Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.
Rajtár, J.: Temporäre römische Militärlager in der Slowakei. In: Roman Frontier Studies 1995, ed. by W. Groenmann – van Waateringe – B. L. van Beeck – W. J. H. Willems – S. L. Wynia. Oxford 1997, s. 474 – 477.
Sakař, V.: Čechy a podunajské provincie římské říše. In: Sborník Národního muzea, řada A – Historie 45/1 – 4, s. 1 – 66.
Sakař, V. – Hošek, R.: Noricum a Pannonie v době římské. Praha 1976.
Schallmayer, E. (Hrsg.): Limes Imperii Romani. Bad Homburg 2004.
Stuchlík, S. (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. Das Gebiet des Stausees von Nové mlýny von der Urgeschichte bis zum Mittelalter. Brno 2002.
Šašel Kos, M. – Scherrer, P.: The autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Pannonia II. Ljubljana 2004.
Šedo, O.: Poznávání krátkodobých táborů římské armády v barbariku na sever od středního toku Dunaje. In: Sborník prací FF BU 2001, s. 93 – 106.
Šedo, O.: Přínos letecké prospekce a výzkumu v trati Neurissen v Mušově k poznání římského působení v jihomoravském prostředí. Jižní Morava 38, 1999, s. 7–31.
Štefanovičová, T. a kol.: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava 1993.
Tejral, J.: Morava na sklonku antiky. Praha 1982.
Tejral, J.: Zum Stand der archäologischen Forschung über den römischen militärischen Eingriff in Gebieten nördlich der Donau. In: Přehled výzkumů 39, Brno 1999, s. 81 – 164.
Tejral, J.: New aspects of the Roman-Germanic confrontation on the Middle Danube. In: Gudea, N. (ed.): Roman Frontier Studies 1997, s. 829 – 851.
Tejral, J. – Friesinger, H. – Kazanski, M. (Hrsg.): Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. Brno 1997.
Tejral, J. – Pieta, K. – Rajtár, J.: Kelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet vom Ausklang der Latène-Zivilisation bis zum 2. Jahrhundert. Brno 1996.
TIR M 33 – Tabula Imperii Romani M 33 – Castra Regina – Vindobona – Carnuntum. Praha 1985.
TIR M 34 – Tabula Imperii Romani M 34 – Krakow. Krakow 2002.
Valachovič, P. (red.) et al: Územie Slovenska před príchodom Slovanov. Bratislava 1998.
Varsik, V.: Besiedlung in der älteren römischen Kaiserzeit am östlichen Rand von Bratislava. Slovenská archeológia 2002, s. 127 – 152.
Varsik, V.: Das Auxiliarlager von Rusovce – Gerulata, seine Geschichte und seine Stellung am Nordpannonischen Limes. In: Roman Frontier Studies 1995, ed. by W. Groenmann – van Waateringe – B. L. van Beeck – W. J. H. Willems – S. L. Wynia. Oxford 1997, s. 75 – 83.
Visy, Z.: Der pannonische Limes in Ungarn. Stuttgart 1988.
Visy, Z.: Die Grenze in Ungarn. Mainz 2006.
Visy, Z. (ed.): The Roman Army in Pannonia. Pécz 2003.Bude upřesněno – významné antické památky na dunajském hranici Římské říše
Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 14:22

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz