top
spacer

Sylabus

Výběrové přednáška z interdisciplinárního oboru 2: Nedestruktivní archeologie a letecká archeologie

Vyučující:
Typ semináře:B; II. ročník, II. blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ

 Výuka nebude v tomto semestru realizována.

ANOTACE

Kurz je úvodem do problematiky terénních metod nedestruktivně vedených archeologických výzkumů. Zahrnuje stručné seznámení se základy letecké prospekce, povrchových sběrů, průzkumu antropogenních tvarů reliéfu, geofyzikálního měření, geochemických metod a vzorkování mikrovrypy a sondážemi. Seznamuje s některými významnými tuzemskými i zahraničními projekty zaměřenými na získání dat prostřednictvím nedestruktivních postupů.

Kurz seznamuje posluchače s principy letecké archeologie a dálkového průzkumu, které patří k nejdůležitějším metodám současného archeologického výzkumu v celosvětovém kontextu. Pozornost je věnována technickému vybavení potřebnému k praktickému provádění průzkumu a fotografování z letadla, vlastnímu provádění prospekce, základním typům příznaků indikujícím podpovrchové objekty, zpracování dat a práci se stávajícími soubory leteckých a družicových snímků pro potřeby archeologie.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. a 2. blok teoretická příprava

3. blok praktické cvičení

LITERATURA
Becker, H. (ed.): Archäologische Prospektion. Luftbildarchäologie und Geophysik, Arbeitshefte des Bayerischen Landesmates für Denkmalpflege, Bd. 59, München 1996.
Beneš, J. – Brůna, V. (eds.): Archeologie a krajhinná ekologie. Most 1994.
Doneus, M. – Eder-Hinterleitner, A.- Neubauer, W. (eds.): Archaeological Prospection. Fourth International Conference on Archaeological Prospection Wien. Wien 2001.
Fassbinder, J.W.E. – Irlinger, W.E. (eds.(. Archaeological Prospektion. Third International Conference an Archaeological Prospection, Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Bd. 108, München 1999.
Gojda 1997: Letecká archeologie v Čechách, Praha.
Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny, Praha.
Hašek, J. – Měřínský, Z. 1991: Geofyzikální metody v archeologii, Brno.
Hašek, V. 1999: Methodology of Geophysycal Reserch in Archeology, Oxford.
Hašek, V. ed. 2000-2004: Ve službách archeologii, sborníky z konferencí, Praha.
Hodder, I.: The Domectication of Europe. Oxford – Cambridge 1990.
Hodder, I. : Post-processual archaeology, Archeologické rozhkledy 45, 1993, 367-374.
Kuna, M.: Archeologický výzkum povrchovými sběry. Zprávy ČAS – Suppl. 23. Praha 1994.
Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie, Praha.
Lock, G. – Stančič, Z. (eds.): Archaeology and geographical information systems. A European perspective. London – Bristol 1995.
Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora v archeologii, Brno 1997.
Majer, A.: Relativní metoda fosfátové půdní analýzy, Archeologické rozhledy 36, 297-313.
Neustupný, E. (ed.): Sapce in prehistoric Bohemia. Praha 1998.
Shanks, M. – Tilley, Ch.: Re-constructing archaeology. Theory and practice. New York 1992.
Shennan, S.: Quantifying archaeology. Edinburgh 1988.
Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 14:22

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz