top
spacer

Sylabus

Artefaktuální archeologie V (kov)

Vyučující:
Typ semináře:A; III.ročník, II.blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

zahájení:  20. 9. 2016

každý týden  

Peška: 20.9., 27.9., 4.10., 11.10. (úvod - terminologie, neolit/eneolit, starý a střední bronz) 
Golec:18.10., 25.10., 1.11. (ppole, halštat)
Zeman: 7.11., 15.11., 22.11. (protohistorie)

Šlézar: 29.11., 6.12., 13.12. (středověk)

 

 

ANOTACE
1. Suroviny a jejich základní charakteristika (zlato, stříbro a elektron; měď, bronz a mosaz; železo, ostatní kovy); těžba a získávání surovin. 2. Základy archeometalurgie, slévačství, hutnictví, hlavní kovářské a šperkařské techniky; archeologické doklady zpracovávání kovových artefaktů; archeometalografická zkoumání (RFA, INAA, AAS, LFK). 3. Hlavní skupiny kovových artefaktů (nástroje, pracovní potřeby, zbraně a zbroj, nádoby, součásti oděvu, ozdoby a toaletní potřeby, předměty jiných funkcí) a jejich typologická a funkční klasifikace. 4. Základní typologická literatura kovových artefaktů (od doby laténské po raný středověk). Rudařství: Techniky prospekcí rud Typy a lokalizace ložisek Techniky dolování Případy pravěkych dolů (Alpy, Karpaty, střední hory, Egejská oblast, Předni Orient) Těžba rud (měď, cín, zlato, stříbro, železo) Kovářství Výroba kovu: Vlastnosti různých kovů (hlavně co se týče tvrdosti, zpracování, bod tání a schopnost slevání) Techniky hutnictví Případy pravěkych instalací na zhutnění rud (tavicí pece, haldy atd.) Charakteristické nálezy (kameny, strusky, dyzny atd.) Případy pravěkých nalezišť s doklady výroby kovů, charakteristika různých montánních regionů Hřivny Zpracování kovu: Techniky zpracování kovu Nástroje na zpracování kovu Nálezové kontexty pravěkých nástrojů Analytické techniky pro kovy (rentgenová fluorescence, hmotová spektrometrie, neutronová aktivace, mikroskopie) Ekonomické a společenské aspekty využití kovů: Výroba a distribuce Význam metalurgie v pravekém hospodářství a společnosti Ekologické konsekvence těžby rud Kulturní dějiny rudařství a kovářství
LITERATURA
Almgren, O.: Studien über Nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzial–römischen und südrussischen Formen. Leipzig 1923
Bartelheim, M.: Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur - Chronologische und Chorologische Untersuchungen. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 46, Bonn1998.
Bartelheim,M./Pernicka, E./Krause, R. (Hrsg.): Die Anfänge der Metallurgie in der Alten Welt (The Beginnings of Metallurgy in the Old World). Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft 1, Rahden (Westf.) 2002.
E. Niederschlag, E./Pernicka, E./Seifert, T./Bartelheim, M.: Early Bronze Age metal artefacts from Central Germany and Bohemia and their possible relation to regional ore deposits. Archaeometry 45, 2003, 61-100.
Beranová, M.: Zemědělství starých Slovanů. Praha 1980.
von Carnap–Bornheim, C. – Ilkjær, J.: Illerup–Ådal 5–7. Die Prachtausrüstungen. Aarhus 1996.
Craddock, P. (ed.): 2000 Years of Zinc and Brass. British Museum Occasional Paper 50. London 1998.
Craddock, P.T.: Early Metal Mining and Production. Edinburgh University Press, 363 S.
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004.
Demetz, S.: Fibeln der Spätlatene– und frühen römischen Kaiserzeit in den Alpenländern. Rahden/Westf 1999.
Drda, M. – Rybová, A.: Keltové a Čechy. Praha 1998.
Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha 2002.
Eggers, H. J.: Der römische Import im freien Germanien. Hamburg 1951.
Feugère, M.: Les fibules de la Gaule Méridionale de la conqueta a la fin du V s. apod. J.–C. Paris 1985.
Filip, J.: Umělecké řemeslo v pravěku. Praha 1941.
Filip, J.: Keltové ve střední Evropě. Praha 1956.
Frána, J. – Jiráň. L. – Maštalka, A. – Moucha, V.: Afrifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the viewpoint of analyses of element composition. Památky archeologické – Supllementum 3, Praha 1995,127–296.
Frána, J. – Jiráň, L. – Moucha, V. – Sankot, P.: Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the viewpoint of analyses of element composition II. Památky archeologické – Supllementum 8, Praha 1997.
Garbsch, J.: Die norisch–pannonische Frauentracht im 1. und 2. Jahrhundert. München 1965.
Ilkjær, J.: Illerup–Ådal, 3–4. Die Gürtel. Bestandteile und Zubehör. Aarhus 1993.
Jacobi, G.: Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching. Ausgrabungen in Manching 5. Wiesbaden 1974.
Jahn, M.: Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 v. Chr. bis 200 n. Chr. Würzburg 1916.
Jahn, M.: Der Reitersporn, seine Entstehung und früheste Entwicklung. Leipzig 1921.
von Carnap–Bornheim, C. (ed.): Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Lublin/ Marburg 1995.
Kaczanowski, P.: Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. Kraków 1995.
Kokowski, A.: Die Schloßbeschläge und die Schüssel aus dem nördlichen Barbaricum in der römischen Kaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit. Klassifizierung, Verbreitung, Chronologie. Lublin 1997.
Kunow, J.: Die römische Import in der Germania libera bis zu den Markomannenkriegen. Studien zu Bronze– und Glassgefäßen. Neumünster 1983.
Kunow, J. ed.: 100 Jahre Fibelforschung nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.-28. Mai 1997 in Kleinmachnow, Land Brandenburg. Wünsdorf 1998.
Lund Hansen, U. 1987: Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen dem Römischen Reich und dem freien Germanien während der Kaiserzeit unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas. København 1987.
Lutovský, M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2001.
Madyda–Legutko, R.: Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Oxford 1986.
Oexle, J.: Studien zu merowingerzeitlichen Pferdegeschirr am Beispiel der Trensen. Mainz 1992.
Ottaway, B.S. (1994). Prähistorische Archäometallurgie. Espelkamp 1994.
Otto, H. – Witter, W.: Handbuch der ältesten vorgeschichtlichen Metallurgie in Mitteleuropa. Leipzig 1952.
Pernicka, E.: Gewinnung und Verbreitung der Metalle in prähistorischer Zeit. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 37, Mainz 1990, 21–129.
Pleiner, R.: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha 1958.
Pleiner, R.: The Celtic Sword. Oxford 1993.
Pleiner, R.: Iron in Archaeology: The European Bloomery Smelters. Praha 2000.
Rehren, Th. – Hauptmann, A. – Muhly, J. (edd.): Metallirgica Antiqua. Honour of Hans-Gert Bachmann an Robert Maddin. Der Anschnitt, Beiheft 8. Bochum 1998.
Roggenbuck, P.: Untersuchungen zu den Edelmetallfunden der römischen Kaiserzeit zwischen Limes, Nord- und Ostsee. Oxford 1988.
Rothenberg, B.: The ancient Metallurgy of Copper. Researches in the Arabah 1959-1984. Vol. 2 Institute for Archaeo-Metallurgical Studies. London 1990.
Sankot, P.: Les épées du début de La Tène en Bohème. Praha 2003.
Sklenář, K. – Lutovský, M. a kol.: Archeologický slovník 2. Kovové artefakty 1. Praha 1992.
Tylecote, R.F.: The early history of metallurgy in Europe. Longman, London, New York, 1987.
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha 2001.
Weissgerber, G. und Goldenberg, G., (Hrsg.): Alpenkupfer/Rame delle Alpi, Der Anschnitt, Beiheft 17, Bochum.
Wilbers–Rost, S.: Pferdegeschirr der römischen Kaiserzeit in der Germania libera. Zur Entstehung, Entwicklung und Ausbreitung des „Zaumzeuges mit Zügelketten“. Oldenburg 1994.
Zielling, , N.: Studien zu germanischen Schildern der Spätlatène und der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. Oxford 1989.
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 12:01

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz