top
spacer

Sylabus

Slovanská a středověká archeologie

Vyučující:
Typ semináře:A; III.ročník, II.blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

zahájení 20. 9. 2016

každý týden

Šlézar    

 

ANOTACE
Úvod do základní problematiky oboru jako je časové a prostorové vymezení slovanské a středověká archeologie, přehled o základní evropské literatuře, časopisech, pracovištích a badatelích, vymezení předmětu studia, jeho definici, metodiku a metody se zvláštním zaměřením na spolupracující obory a mezní disciplíny z oblasti společenských, přírodovědných a technických disciplin včetně prospekčních a datovacích metod. V neposlední řadě je věnována pozornost dějinám oboru a jeho vzniku, systematice archeologie středověku a dělení discipliny na jednotlivé oblasti, v nichž pracuje. V semináři je probírána speciální problematika rozšiřující téma přednášky zaměřená především na otázky metodologie oboru, specifika terénní praxe a spolupráce s dalšími disciplinami společenských věd. Semináře budou probíhat formou přednesení referátů zadaných na dané téma, jejich rozboru a následné řízené diskuse, na kterou bude kladen velký důraz.
LITERATURA
Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie 1-3, Stuttgart 2000. Česká mutace: Střed Evropy okolo roku 1000,svazek esejí 1,2, katalog, Praha 2002.
Charvát, P. 1998: Dálkový obchod v raně středověké Evropě (7.- 10. století), Brno 1998.
Boháčová, I. (ed.), 2003: Stará Boleslav, Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica 5, Praha.
Brachmann, H.-J., 1978: Slawische Stämme an Elbe und Saale. Berlin.
Doležel, J 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411, Medievalia archaeologica II, 159-259.
Donat, Peter, 1980: Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7.-12. Jh.. Berlin.
Galuška, L.-Kouřil, P.-Měřínský, Z. (ed.) 2001: Velká Morava mezi Východem a Západem. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17, Brno.
Grekov, B. D., 1953: Kyjevská Rus. Praha.
Le Goff, J., 1991: Kultura středověké Evropy, Praha.
Lutovský, M. 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha.
Mezník, J., 1995: Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy (5.-11. století). Brno 1995 (skripta FF MU Brno).
Nekuda. V., 1975: Pfaffenschlag, Zaniklá středověká ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice). Studia Musei moraviae, Brno.
Nekuda, V. - Reichertová, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.
Polanský, L., Sláma, J., Třeštík, D. (eds.), 2000: Přemyslovský stát kolem roku 1000, na paměť knížete Boleslava II. (+ 7.února 999), Praha.
Poulík, J., 1960: Staří Moravané budují svůj stát. Gottwaldov.
Procházka, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech), Medievalia archaeologica 2, 7 158.
Richter, M., 1982: Hradišťko u Davle městečko ostrovského kláštera. Monumenta archaeologica sv. 20, Praha.
Richter, M., Vokolek, V. 1995: Slovanské hradiště a počátky středověkého města, Hradec Králové –Praha .
Richter, V., 1959: Raněstředověká Olomouc. Stavební dějiny vzniku města. Spisy University v Brně, filosofická fakulta č. 63.
Smetánka, Z., 1992: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha.
Šolle, M. 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách, Praha .
Tomas, J. 1999: Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu, výbor studií, Litoměřice 1999 (red. J. Klápště a O. Kotyza).
Válka, J. 1991:Vlastivěda moravská. Země a lid. Dějiny Moravy I, Brno.
Žemlička,J., 1997: Čechy v době knížecí, Praha.
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 12:04

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz