top
spacer

Sylabus

Trendy současného dějepisectví I

Vyučující:
Typ semináře:A - Historie (Mgr.)
Semestr (Rok):ZS 2016/2017
AKTUÁLNĚ

Zde četba na 27. 10.

http://leteckaposta.cz/374698810

Nebo zde Tinkova (v několika souborech), v jednom viz link.

Zdravím, AK

ANOTACE
Předmět se bude zabývat některými historickými směry současnosti, ale i jejich kořeny ve 20. století. Smyslem daného cyklu je představit velké osobnosti světové medievalistiky od romantismu až po tzv. postmodernu. Předmětem našeho zájmu budou především hlavní myšlenkové směry, jimiž se tato disciplína ubírala. Kurz se bude opírat o četbu z děl vybraných historiků, dokumentujících nejvýznamnější změny ve vnímání středověku v 19. a 20. století. Pozornost bude věnována vývoji historiografie i současné debatě o jejím směřování.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Středověká historiografie v 19. století
Annales
Sociální historiografie
Politická historie (stará a nová politická historiografie)
Ekonomická historiografie
Postmoderna
Mikrohistorie
„Linguistic turn“
Návrat tradičních forem (vyprávění, biografie, politika)
Současná česká historiografie středověku?
Vybraná témata z dějepisectví středověku, např.:
• ženy
• feudalismus
• humanismus
• hranice
• Židé a menšiny
• křížové výpravy
• spiritualita a náboženství
• hagiografie
• public and private
• dějiny všedního dne
• současná česká historiografie
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
- recenze vybraného díla vydaného mezi lety 2010-2016 (konzultujte, prosím, s vyučujícími)
- zkouška: diskuze nad probranými tématy a povinnou literaturou
LITERATURA

Povinná literatura

Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Praha: NLN, 2004.
Iggers, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století. Praha: NLN, 2002.
Veyne, Paul: Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.

Chlíbec, Jan: Bernardinské slunce nad českými zeměmi. Praha: Academia, 2016.
Klápště, Jan: Proměna českých zemí ve středověku. Praha: NLN, 2005.
Soukup, Pavel: Jan Hus. Život a smrt kazatele. Praha: NLN, 2015.
Wihoda, Martin: Morava v době knížecí, 906-1197. Praha: NLN, 2010.

 

Další doporučená literatura:

Appleby, Joyce – Hunt, Lynn – Jacob, Margaret: Jak říkat pravdu o historii, Praha 2002.
Barthes, Roland: Kritika a pravda. Studie, 1997 (Seuil 1953).
Beneš, Zdeněk: Historiografie XX. století. Na cestě k nové historii, Historický obzor VI, 1993, s. 135-138.
Bentley, Michael: Modern Historiography. An Introduction. Routledge 1999.
Bloch, É.: Marc Bloch (1886-1944), Limoge 1997.
Bloch, M.: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1969.
Braudel, Fernand: On History. Chicago University Press, 1980.
Burke, Peter (ed.): New Perspectives on Historical Writing. Polity Press, Cambridge 1991.
Carpenter, H.: Tolkien's Letters, London 1983.
Curtius, E.: Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.
Čechura, Jaroslav: Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí, ĎaS, 1994, č. 1, s. 2-5.
Eco, U.: Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře, Praha 2001.
Eco, U.: Mysl a smysl, Praha 2000.
Eco, U.: Šest procházek literárními lesy, Olomouc 1997.
Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice, Praha 1998.
Ginzburg, Carlo: Clues, Myths, and the Historical Method. Baltimore, Johns Hopkins Un Press 1989.
Grulich, Josef: Zkoumání "maličkostí" (okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), ČČH, 2001, č. 3, s. 519-547.
Holzbachová, Ivana: Škola Annales a současné pojetí dějin (Antologie textů). Brno 1985.
Horejsek, Jaroslav a kol.: Kapitoly z dějin českého a světového dějepisectví. Olomouc 1996.
Horský a kol: Základy historické antropologie. Ústí n. Labem, 2001, skripta
Huizinga, J.: Erasmus and the age of Reformation, New York 1957.
Huizinga, J.: Homo ludens, Praha 2000.
Huizinga, J.: Podzim středověku, Jinočany 1999.
Huizinga, J.: The Waning of the Middle Ages, New York 1969.
Huizinga, J: Ve stínech zítřka, Praha 2000.
Iggers, Georg G.: The German conception of history. Wesleyan University, 1983.
Iggers, Georg G: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.
Jenkins, Keith (ed.): The Postmodern History Reader. Routledge 1998.
Jenkins, Keith: Why history?: Ethics and Postmodern History. Routledge 1999.
Kamp, N.: Percy Schramm und die Mittelalterforschung. In: Göttinger Universitätsschriften, Serie A, Schriften 2 (1987), s. 344-363.
Kantorowicz, E.H.: Die zwei Körper des Königs, München 1990.
Kantorowicz, E.H.: Frederick the Second (1194-1250), New York 1957. Kantorowicz, E.H.: Kaiser Friedrich der Zweite, Stuttgart 1994.
Lévis-Strauss, Claude: Mýtus a význam. Bratislava 1993.
Lyotard, Jean-François: O postmodernismu. Základní filozofické texty. Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace. Praha 1993.
Marek, J.: O historismu a dějepisectví. Praha 1993.
Marek, Jaroslav – Šmahel, František: Škola Annales v zrcadle českého dějepisectví, ČČH, 1999, č. 1, s. 1-18.
Marek, Jaroslav: Historie a postmoderna, ČČH, 92/1994, s. 477-495.
Marek, Jaroslav: Historie mezi literaturou a vědou, Revue Proglas, 2001, č. 1, s. 32-35.
Marek, Jaroslav: Historie mezi teorií a praxí, ČČH, 96/1998, s. 779-802.
Marek, Jaroslav: Historikův diskurz, ĎaS, 1992, č. 2, s. 2-4.
Marek, Jaroslav: Kultura jako téma a problém historiografie, ČČH, 1992, s. 491-506.
Mezník, Jaroslav: Etika historikovy práce, ČČH, 1999, č. 4, s. 803-806.
Nagl-Docekal, Herta: Lze založit filozofii dějin antropologicky?, Reflexe, Filozofický časopis 16, 1996, s. 7(1-12).
Panofsky, E.: Gothic Architecture and Scholasticism, New York 1957.
Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění, Praha 1981.
Petráň, Josef: Dějepis na sklonku století, ČČH, 98/2000, s. 119-123.
Pirenne, H.: Středověká města, Praha 1928.
Popper, R. Karl: Bída historicismu. Praha 1994.
Ricoeur, Paul: Čas a vyprávění. I. Zápletka a historické vyprávění. Oikoymenh, Praha 2000. Ricoeur, Paul: Myslet a věřit (Rozhovor). Praha 2000.
Schramm, P. E.: Kaiser, Könige und Päpste. Teil 1-3, Stuttgart 1968-1969.
Schramm, P. E.: Kaiser, Rom und Renovatio, Heidelberg 1928.
Stern, Fritz: The Varieties of history. From Voltaire to the Present. New-York 1973 (1. vydání 1956).
Šusta, Josef: Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové. Praha 1933.
Šusta, Josef: Henri Pirenne, Praha 1936.
Tolkien, J. R. R.: Sir Gawain and the Green Knight, Oxford 1967.
Třeštík, Dušan: Dějiny jako dějiny společnosti nebo jako dějiny kultur?, ĎaS, 2001, č. 4, s. 29-33.
Třeštík, Dušan: Konec paradigmatu? Poznámky k postmoderní situaci nejenom v dějepisectví. In: K poctě Jaroslava Marka. Sborník prací k 70. narozeninám prof. dr. Jaroslava Marka. Historický ústav, Praha 1996, s. 247-255.
Třeštík, Dušan: Mysliti dějiny. Praha 1999.
Třeštík, Dušan: O co skutečně jde v českém dějepisectví?, www.clavmon.cz, Historické diskuzní forum
Válka, Josef: "Nové dějepisectví" a české dějiny, ČMM, 1998, č. 2, s. 465-475.
Weber, Max: Autorita, etika, společnost. Pohled sociologa do dějin. ML fronta 1997.
White, Hayden: Historicismus, historie a figurativní obraznost, Reflexe, Filozofický časopis 16, 1996, s. 2 (1-23).

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:17.10.2016 - 19:05

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz