top
spacer

Sylabus

Nauka o pramenech I. Středověké písemné prameny

Vyučující:
Typ semináře:A - Starší dějiny; B - Historie (Mgr.)
Semestr (Rok):ZS 2016/2017
AKTUÁLNĚ

Zde četba na 27. 10.

http://leteckaposta.cz/374698810

Zdravím, AK

ANOTACE
Tento seminář se bude věnovat problematice středověkých písemných pramenů a jejich vymezení v rámci všech využitelných pramenů pro studium středověkých dějin. Kurz bude zaměřen na popis a charakteristiku pramenů a především jejich analýzu a kritiku. Pozornost bude věnována jak pramenům vyprávěcím (zaměření na středověkou historiografii a hagiografii, ale také středověkou „beletrii“), tak pramenům diplomatické povahy, které jsou často opomíjeny. Zde budou zkoumány především listiny, listy, ale také městské či kancelářské knihy, a to jak z obsahového, tak z formálního hlediska. Pro práci s prameny bude využito jak překladů (pro mnohé prameny dostupných v knižní podobě, či v internetové verzi na stránkách Katedry historie FF UP), tak originálních jazykových verzích; originální rukopisné či tištěné (prvotisky) prameny jsou dostupné v archivu a ve vědecké knihovny a budou také pro tento kurz využity. Kurz se zaměří na evropské prameny v celé šíři, ovšem větší pozornost bude věnována pramenům středoevropským (českým, rakouským, německým, polským a uherským). Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s různými druhy pramenů a prohloubit schopnosti analýzy a kritiky pramene (jak u vydaných, tak u rukopisných pramenů) a využití pomocných věd historických (paleografie, kodikologie, diplomatiky, sfragistiky ad.) v praxi.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Historiografie středověku obecně, pohled na minulost (a jeho proměna)
Anály, nekrologia, velikonoční tabulky etc.
Kroniky (antická tradice, „národní historiografie“, origo gentis, světové kroniky, městské kroniky)
Humanistická historiografie
Biografie (+ hagiografie)
Severské ságy
Listiny (a její části), registra
Listy, dopisy, relace
Městské knihy a další prameny městské provenience
Právní prameny (kanonické a civilní právo), normativní prameny
Ekonomické prameny (účty etc.), jejich využití
Literatura (beletrie)
Kritika pramenů, jejich rozbor a využití (moderní přístupy), otázka fals
LITERATURA
Bláhová, Marie. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského okruhu a její pramenná hodnota. Praha 1995.
Buck, August – Klaniczay, Tibor – S. Németh, Katalin, eds. Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance. Budapest 1989.
Burke, Peter. The Renaissance Sense of the Past. London 1969.
Clanchy, Michael T. From Memory to Written Record: England 1066-1307. London 1979.
Cochrane, Eric. Historians and Historiography in the Italian Renaissance. Chicago – London 1981.
Constable, Giles. Letters and Letter-collections. Turnhout 1976. (Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. 17.)
Curtius, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998.
Černý, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Jinočany 1996.
Dostálová, Růžena. Byzantská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 1990.
Grundmann, Herbert. Geschichtesschreibung im Mittelalter. Gattungen – Epochen – Eigenart. 4. Aufl. Göttingen 1987.
Hlaváček, Ivan – Kašpar, Jaroslav – Nový, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988.
Kristó, Gyula. Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon. Budapest 2002.
Kurcz, Agnes. „Arenga und Narratio ungarischer Urkunden des 13. Jahrhunderts.“ MIÖG 70 (1962): 323–354.
Lhotsky, Alphons. Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs. Graz – Köln 1963. (MIÖG, Ergänzungsband 19.)
Macůrek, Josef. Dějepisectví evropského východu. Praha 1946.
Nechutová, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 2000.
Patze, Hans, ed. Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im späten Mittelalter. Vorträge und Forschungen, Bd. 31. Sigmaringen 1987.
Research Resources for Medievalists in East Central Europe. With the cooperation of several medievalists edited by Zsolt Hunyadi. Budapest – Toronto 2005.
Reynolds, Beatrice R. „Latin Historiography: A Survey, 1400-1600.“ Studies in the Renaissance 2 (1955): 7-66.
Richter, Michael. The Oral Tradition in the Early Middle Ages. Turnhout 1994. (Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. 71.)
Schieffer, Rudolf und Jarosław Wenta, hrsg. Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa. Projekte und Forschungsprobleme. Subsidia historiographica 3. Toruń 2006.
Spiegel, Gabrielle M. The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography. Baltimore and London 1997.
Spunar, Pavel a kol. Kultura středověku. Praha 1995.
Sulitková, Ludmila. Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích). Praha 2004.
Šusta, Josef. Dějepisectví a jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové. 2. vyd. Praha 1946.


DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:17.10.2016 - 19:05

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz