top
spacer

Sylabus

Dějiny středověku

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):ZS 2007
AKTUÁLNĚ
ANOTACE
Přednášky jsou koncipovány jako představení některých fenoménů, které jsou charakteristické pro středověk: křesťanství a jeho vývoj, hospodářství (lenní systém), univerzity a vzdělanost, umění (gotika), politická kultura etc. Jsou to spíše jen jakési sondy v různých obdobích a oblastech.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
1. „Středověk“ jako terminus, v jakých kontextech je užíván, odkdy. Pokus o možnou periodizaci na základě fenoménů pro středověkou dobu obecně přijímaných jako nejcharakterističtější (křesťanství, kult svatých, latina jako univerzální jazyk, lenní systém, univerzity etc. – možné interpretace trvání středověku od 5. stol. až po stol. 19. (zrušení roboty) – Le Goff.
2. Křesťanství – prvotní církev (po uznání za oficiální), obce, duchovní úřady, hierarchie, apoštolská posloupnost. Misijní poslání církve – odpoutávání se od židovské tradice. SZ x NZ. Hereze – jako proudy v hledání ortodoxie (gnosticismus, manicheismus, marcionismus, encratismus, montanismus, ariánství, modalismus, adopcianismus, nestorianismus. Velké koncily raného středověku. Formy christianizace (Irsko x Sasové).
3. Kult svatých – antické paralely (hrdinské kulty) x křesťanští mučedníci – relikvie (kritika Apostaty – „mrtvoly zločinců“), kult vzkříšení těla, hroby mučedníků – „výsostná místa nebe na zemi“– kostely a poutní místa. Biskupové se stávají nástupci svatých a ochránci jejich ostatků. David Hume (The Natural History of Religion) – kult svatých je pozůstatkem polyteismu. Poutě – imitatio Christi, imitatio sancti. Očistec – vytvoření dogmatu ve 12. stol. (x východní křesťané).
4. Hospodářství. Populace dosahuje úrovně Říma (cís.) až po 11. stol. Počátky středověku – Středozemní moře stále mare nostrum, solidus jako nejpevnější oběživo. 7. století „bleskový“ nástup muslimů (Poitiers). Evropané byli téměř odříznuti od moře, obchod téměř ustal, sever Frísové – později Normané. Půda jediný zdroj obživy, dezintegrace – návrat k téměř čistě rurální společnosti. Feudální systém – půda – jediná pevná měna, svoboda a moc. Poddaní a páni – loajalita za ochranu. Práva a povinnosti na obou stranách (familia). Postupné obnovování dálkového obchodu, vznik (obnovení) měst (Pirenne). Role církve a měst – biskupství x Irsko). Města a jejich právní zakotvení (imunity), „stadtluft macht frei“, cechy. Těžba nerostů a jejich starověká (pravěká tradice). Obchodní cesty. Obchodní spolky a jejich politická role. Vznik bankovnictví (směnky, cenné papíry, úvěry) – italská města, flanderská města.
5. Univerzalita umění. Axiomy dodržované s místními odchylkami v celé evropské oblasti (záp. křesťanství). Gotika – obraz víry a jejího praktikování. Limitou gotického stylu – mentalita středověkého člověka. Gotika – svým stylem „severské“ umění (ostré střechy – sníh, pilíře – lesy, etc.) – Normané (Normandie, Sicilie, Palestina) – centrální Francie (St. Denis: Suger, Bernard). Umělec – originalita marginalizována – podřízení ikonografii. Cisterciáci – nový styl – kolonizace. E. Panofsky.
6. Univerzity – středověký fenomén trvající dodnes („dlouhý středověk“). Diskontinuita se starověkými školami (uzavření Akademie v Athénách x Monte Cassino). Vzdělání kleriků. Univerzita spíše vztažena k biblické tradici (Přísloví – „sedm sloupů“, etc.). Univerzita směřuje k nabídce studia všem společenským vrstvám. Město – městské školy, univerzita – korporace podobného druhu jako cechy – scholares – další kategorie svobodného obyvatelstva. Vedle městských škol – církev – přeměna katedrálních škol – první univerzity vznikají bez zakládacích vrchnostenských aktů, privilegia až dodatečně „Authentica Habita“. Univerzitní samospráva – studentský či učitelský typ dominantní (Bologna x Paříž). Univerzitní národy – ochrana scholárů v cizím prostředí – páteří samosprávy se stávají později. Secese. Systém studia septem artes liberales – fakulty etc.
7. Formování politické kultury. Antická tradice, postupný odklon od antických teoretiků. Co bylo známo (Timaios, Kategorie, De officiis), co a jakými cestami se z antického dědictví dostávalo do evropského kontextu. Irové, Arabové (Pyrenejský poloostrov). Dvojí císařství – rozevírající se nůžky – řečtina x latina. Sv. Augustin. Zvykové právo x římské právo, interference církve a státu – investitura. Sv. Bernard – „dva meče“, Jan ze Salisbury – etika vládce, společnost jako tělo – právo nahradit nefunkční „úd“ včetně hlavy (vládce). Egidius Colonna, Jan z Paříže (Filip IV.). Marsilius z Padovy (Ludvík Bavor), Occam – Jan Viklef – „evangelická vláda“, lidé se hříšné vlády mohou zbavit! Hus.
8. Společnost 14. a 15. století. Papežská monarchie – slabé císařství – střet s Anglií a Francií. Avignon – státní aparát (auditoři, Rota, kolektoři – mercatores curiae, cursores – centralizace církve dle normanského vzoru – korupce. Schisma - soupeřící obedience. Řešení – via facti (válka), via cessionis, via conventionis – „krajní nouze, která nezná zákon“. Koncily (Paříž, Pisa, Kostnice – Zikmund), konciliarismus. Siena, Basilej (Češi, Řekové), Florencie-Ferrara – pokus o církevní unii – vzrůst papežské prestiže. Konec konciliarismu. Piccolomini. 14. století, krize západní Evropy. Globální ochlazení (Grónsko, Norsko, Balt). Mor – depopulace vyspělých částí Evropy (stř. Evropa dočasně uchráněna).

LITERATURA

Doporučená Literatura:

 

Příslušné díly (zejména 3. , 4. a 5.) Dějin lidstva (Melantrich)

Dějiny jednotlivých zemí (Vydavatelství LN)

 

Bachtin, M. M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha 1975.

Baum, W.: Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům. Praha 1996.

Bergdolt, K.: Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha 2002.

Bidlo, J.: Dějiny Slovanstva. Slované 1., Praha 1927.

Bidlo, J.: Kultura byzantská, její vznik a význam, Praha 1919.

Bridge, A.: Křížové výpravy, Praha 1995.

 Brown, P.: The Cult of the Saints, Chicago 1982.

 Brundage, J.: Medieval Canon Law, New York 1995.

 Burke, P. : History and Religion, Cambridge 1992.

 Cantor, N.: Inventing the Middle Ages, New York 1991.

Curtius, E.: Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.

Černý, V.: Lid a literatura ve středověku, zvláště v románských zemích, Praha 1958.

Černý, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. 1. Středověk. Praha 1996; 2. Podzim středověku a renesance. Praha 1998.

Dawson, Ch.: Zrození Evropy, Praha 1994.

De Libera, A.: Středověká filosofie, Praha 2001.

Delumeau, J.: Hřích a strach. Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století, Praha 1993.

 Delumeau, J.: Strach na západě ve 14.–18. století, Praha 1997.

Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost, Praha 1990.

Duby, G.: Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214, Praha 1997.

Duby, G.: Rytíř, žena a kněz, Praha 2003

Duby, G.: Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

 Duby, G.: Vznešené paní z 12. století 1., Brno 1997.

Dvorník, F.: Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970.

Dvorník, F.: Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem, Praha 1999.

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice, Praha 1998.

Floss, P.: Úvod do dějin středověkého myšlení, Olomouc 1994.

 Franzen, A.: Malé církevní dějiny, Praha 1991.

 Gurevič, A.: Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

 Gurevič, A.: Nebe, peklo, svět, Jinočany 1996.

 Honzák, F. a kol.: Evropa v proměnách staletí, Praha 1997.

Hrochová, V. – Hroch, M.: Křižáci v Levantě, Praha 1996.

Hrochová, V.: Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982.

Huizinga, J.: Podzim středověku, Praha 1999.

  Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin 1.–2., Praha 1991.

 Kenny, A.: Tomáš Akvinský, Praha 1993.

Lambert, M.: Středověká hereze, Praha 2000.

Lawrence, H.: Dějiny středověkého mnišství, Brno – Praha 2001

 Le Goff, J. – Schmitt, J.-C. (eds.): Encyklopedie středověku, Praha 2002.

Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991.

 Le Goff, J.: Středověká imaginace, Praha 1998.

LE Goff, Jacques: Intelektuálové ve středověku, Praha 2000.

Macůrek, J.: Dějepisectví evropského východu, Praha 1946.

Mendl, B.: Hospodářský vývoj Evropy, Praha 1931.

 Molnár, A. a kol.: Slovem obnovená, Praha 1977.

Molnár, A.: Valdenští, Praha 1991.

Niederle, L.: Rukověť slovanských starožitností, Praha 1953.

Pieper, J.: Scholastika, Praha 1993.

Pražák, R. a kol.: Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy I, Brno 1995.

 Puhvel, J.: Srovnávací mythologie, Praha 1997.

 Rapp, F.: Církev a náboženský život západu na sklonku středověku, Praha 1996.

 Seibt, F.: Lesk a bída středověku, Praha 2000.

Schatz, K.: Dějiny papežského primátu, Brno 2002.

Spunar, P. a kol.: Kultura středověku, Praha 1995.

Vavřínek, V.: Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha 1963.

Poslední aktualizace sylabu:5.3.2013 - 9:59

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz