top
spacer

Sylabus

Kapitoly z dějin středověké západní Evropy a Středomoří

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):ZS 2007
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
1. Na počátku středověku – znovuzrození evropské vzdělanosti. Anglie, Irsko.
Četba: Beda Ctihodný – Životy opatů.
Literatura: Dějiny Anglie, Dějiny Irska, sv. Augustin, sv. Antonín, Duby, Hinton.
Tématem je raně středověká Evropa a její kultura na příkladu severní Anglie. Referát o životě ve středověkých klášterech ( Duby, Goetz, Le Goff).
2. Přelom tísíciletí – křesťanská společnost a její problémy. Francie.
Četba: Rodulfus Glaber – Dějiny, Průvodce poutníka do Compostely.
Literatura: Dějiny Francie, Cohn, Le Goff, Molnár, Šmahel, Gurevič.
Tématem Evropa kolem roku 1000. Příchod milénia, poutě a chiliastické vize v lidové kultuře. Vidění sv. Jana a jeho vliv na (nejen) středověkou společnost. Referát na téma hereze (M. Lambert).
3. Obraz světa v umění středověku.
Četba: sv. Bernard, Suger ze St.Denis. Konstrukce středověkých katedrál, univerzalita gotické kultury.
Ikonografie v. ikonologie (E. Panofsky). Referát na téma katedrála jako obraz světa.
4. Soukromý a veřejný život – rodina, žena a její postavení. Francie.
Četba: Abélard – Historia Calamitatum.
Literatura: Dějiny Španělska, Pieper, Amt, Meade, Duby, Petroff, Le Goff.
Tématem je postavení ženy ve středověké společnosti. Referát na téma Marie Magdalena.
5. Vnímání „cizího" ve středověku – cizí země, zvyky, menšiny.
Četba: Fulcher z Chartres – Historie Jerusalémská, Gerald z Walesu – Dějiny a místopis Irska, Alfons X. – Ustanovení o židech.
Tématem je xenofobie středověkého člověka. Na příkladech křížových výprav, židovských pogromů apod. Referát na téma středověké kanonické právo a židovská menšina (Brundage).
6. Bitva a válka.
Četba: výběr z francouzských kronik.
Literatura: Dějiny Francie, Duby.
Tématem je pojetí bitvy jako božího soudu. Referát na téma bitva u Bouvins v. bitva na Moravském poli.
7. Mezi východem a západem – dva křesťanské světy, pohanství na sklonku středověku. Polsko, Litva, Itálie, Palestina, Byzanc.
Četba: Piccolomini: Dějiny Evropy.
Literatura: Zíbrt, Hrochová, Geanakoplos, Holmes, Aston, Bonnassie, Puhvel.
Tématem je rozpad křesťanské společnosti – tzv. Velké schizma, pokusy o znovusjednocení. Referát o přelomovém 15. století (M. Aston).
LITERATURA
Doporučená literatura:
Amt, E.: Women`s Lives in Medieval Europe. London 1993.
Arbman, M.: Vikingové. Praha 1969.
Aston, M.: The Fifteenth Century. London 1994.
Barber, M.: The Two Cities. London 1992.
Barber, R.: Medieval Europe. London 1984.
Bonnassie, P.: From Slavery to Feudalism in South-Western Europe. Cambridge 1991.
Bridge, A.: Křížové výpravy. Praha 1995.
Brown, P.: The Cult of the Saints. Chicago 1982.
Brundage, J.: Medieval Canon Law. New York 1995.
Burke, P. : History and Religion. Cambridge 1992.
Cantor, N.: Inventing the Middle Ages. New York 1991.
Cardini, F.: Europa e Islam. Roma 1999. (vyšlo i anglicky a francouzsky)
Cohn, N.: The Pursuit of the Millenium. London 1993.
Curtius, E.: Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998.
Černý, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 1. Praha 1996.
Davidson, H.: The Lost Beliefs of Northern Europe. London 1993.
Davis, B.: An Introduction to the Philosophy of Religion. New York 1993.
Dějiny Byzance. Praha 1992.
Dějiny Francie. Praha 1988.
Dějiny Irska. Praha 1996.
Dějiny lidstva III.–V. Praha 1938. (vyd. Melantrich, autory m. j. J. Šusta a B. Mendl)
Dějiny Španělska. Praha 1995.
Delumeau, J.: Strach na západě ve 14.–18. století. Praha 1997.
Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Praha 1990.
Duby, G. – Ariès, P.: A History of Private Life. Cambridge and London 1999.
Duby, G.: A History of Women II. Harvard 1995.
Duby, G.: Histoire de la vie Privée, vol. 2. Paris 1985.
Duby, G.: Neděle u Bouvins/ 27. červenec 1214. Praha 1997.
Duby, G.: Vznešené paní z 12. století I. Brno 1997.
Dvorník, F.: Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Praha 1999.
Eco, U.: On the Medieval Theory of Signs. Amsterdam 1989.
Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha 1998.
Franzen, A.: Malé církevní dějiny. Praha 1991.
Geanakoplos, D.: Constantinople and the West. New York 1989.
Goll, J.: Čechy a Prusy ve středověku. Praha 1897.
Grant, L.: Abbot Suger of St-Denis. London and New York 1998.
Gurevič, A.: Nebe, peklo, svět. Jinočany 1996.
Gurevič, A.: Kategorie středověké kultury. Praha 1978.
Hinton, D.: Archaeology, Economy and Society. England from the Fifth to the Fifteenth Century. London 1993.
Holmes, G. A.: The Florentine Enlightenment (1400–1450). Princeton 1992.
Honzák, F. a kol.: Evropa v proměnách staletí. Praha 1997.
Hrabová, L., Navrátil, J.: Úvod do dějin a kultury Německa. Praha 1966. (skriptum)
Hrochová, V.: Křížové výpravy ve světle soudobých kronik. Praha 1982.
Huizinga, J.: The Waning of the Middle Ages. New York 1990. (i český překlad)
Janáček, J.: Století zámořských objevů. Praha 1959.
Jaritz, G. (ed.): Mensch und Objekt im Mittelalter. Leben-Alltag-Kultur. Wien 1990.
Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin 1.–2. Praha 1991.
Kenny, A.: Tomáš Akvinský. Praha 1993.
Kudrna, J.: Dějiny Itálie V. – XVIII. století. Brno 1983.
Kudrna, J.: Materiály k německým dějinám ve středověku I. Praha 1958. (skriptum)
Lambert, M.: Středověká hereze. Praha 2000.
Le Goff, J. – Schmitt, J.-C. (eds.): Encyklopedie středověku. Praha 2002.
Le Goff, J.: Intellectuals in the Middle Ages. Cambridge 1993.
Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991.
Le Goff, J.: Středověká imaginace. Praha 1998.
Le Goff, J. (ed.): Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.
Livet, G.: Náboženské války. Praha 1995.
Maurois, A.: Dějiny Anglie. Praha 1993.
Maurois, A.: Dějiny Francie. Praha 1994.
Meade, M.: Eleanor of Aquitaine. New York 1991.
Mendl, B.: Hospodářský vývoj Evropy. Praha 1992.
Molnár, A. a kol.: Slovem obnovená. Praha 1977.
Molnár, A. – Říčan, R.: Dvanáct století církevních dějin. Praha 1990.
Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha 1985.
Molnár, A.: Valdenští. Praha 1991.
Morton, A. L.: Dějiny Anglie. Praha 1950.
Norwich, J.: A History of Venice. London 1983.
Norwich, J.: Byzantium. London 1995.
Ostrogorsky, G.: History of the Byzantine State. Oxford 1968.
Pieper, J.: Scholastika. Praha 1993.
Puhvel, J.: Srovnávací mythologie. Praha 1997.
Rapp, F.: Církev a náboženský život západu na sklonku středověku. Praha 1996.
Runciman, S.: A History of the Crusades. Cambridge 1968.
Seibt, F.: Lesk a bída středověku. Praha 2000.
Schatz, K.: Dějiny papežského primátu. Brno 2002.
Spunar, P.: Kultura středověku. Praha 1995.
Swanson, R.: Religion and Devotion in Europe 1215–1515. Cambridge 1991.
Šmahel, F.: Husitská revoluce I. Praha 1993.
Teichová, A. a kol.: Dějiny středověku 1, 2. Praha 1968.
Trevelyan, G.: Jak žila Anglie. Praha 1949.
Tuchman, B.: A Distant Mirror. London 1995.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:27.9.2007 - 16:02

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz