top
spacer

Sylabus

Seminář k dějinám středověku se zaměřením na pomocné vědy historické

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):ZS 2007
ANOTACE
Cílem tohoto semináře, navazujícího na základní kurs pomocných věd historických z prvního bloku studia, je prohloubení praktických dovedností posluchačů při práci s různými typy pramenů. Pozornost bude věnována popisu, tvorbě regestu a edice listiny (případně mandátu či listu). Úřední knihy budou charakterizovány pomocí katalogového záznamu a studentům bude nastíněna i problematika edičního či překladového zpracování vybraných pasáží. V těsné souvislosti s úředními knihami budou probrány i literární rukopisy, a to včetně pravidel pro jejich popis. Další semináře budou věnovány deskripci sfragistického, epigrafického a numismatického materiálu. Cvičení věnované popisu nápisů bude skloubeno s exkurzí po třech sakrálních stavbách středověké Olomouce – farním chrámu sv. Mořice, bývalém dominikánském klášteře a kostele sv. Michala a někdejším františkánském konventu s kostelem Neposkvrněného Početí Panny Marie. Při návštěvě těchto památek budou posluchači seznámeni s historickým významem stavby, okolnostmi jejich vzniku i stavebně historickým vývojem. Exkurze do někdejšího františkánského (dnes dominikánského) konventu bude spojena i s výkladem o katolické liturgii. Pro zájemce z řad účastníků tohoto semináře bude pořádána i třídenní víkendová exkurze do Brna, zaměřená na středověké památky druhého hlavního města Moravy a jeho okolí (cisterciácký klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, premonstrátský klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích, hrad Pernštejn, kostel Povýšení sv. Kříže v Doubravníku).

LITERATURA
Doporučená literatura:
Bartoš, J.: Úvod do nauky o historických pramenech. Olomouc 1992.
Hroch, M.: Úvod do studia dějepisu. Praha 1985.
Nový, R.: Historické prameny, kritika a pomocné vědy historické, 200 let pomocných věd historických na filozofické fakultě UK v Praze. Praha 1988, s. 165–199.
Genicot, L.: Introduction. Typologie des sources du moyen âge occidental. Turnhout 1972.
Šebánek, J, - Fiala, Z. – Hledíková, Z.: Česká diplomatika do roku 1848. Praha 1971.
Vojtíšek, V.: O studiu městských knih českých, Soubor rozprav a studií Václava Vojtíška. Praha 1953, s. 52–85.
Pražák, J.: O metodě diplomatického studia městských knih. AČ 1953, s. 145–162 a 205–227.
Šimeček, Z.: K počátkům české diplomatiky. ČMM 86, 1967, s. 101−124.
Friedrich, G.: Český diplomatář a jeho program. Český časopis historcký 6, 1900, s. 223–243.
Šebánek, J.: Český diplomatář. SPFFBU 4, C2, 1955, s. 43–53.
Šebánek, J.: Zásady vydání českého diplomatáře. SPFFBU 6, C4, 1957, s. 5–26.
Maráz, K.: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae – krátké zamyšlení nad časovým rozsahem, obsahem a koncepcí osmého dílu (1306–1310). Aktuální stav prací. AČ 49, 1999, č. 3.
Maráz, K.: Zásady popisu rukopisů, Sborník Národního muzea, řada C 28, 1983, s. 49–96.
Horák, F. – Wížďálková, B. – Urbánková, E.: Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů. Praha 1971.
Hlaváček, I.: Úvod do latinské kodikologie. Praha 1995.
Tobolka, Z.: Kniha. Praha 1946.
Bohatcová, M. a kol.: Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1989.
Flodr, M.: Zásady popisu středověkých a raně novověkých epigrafických památek. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 21–22, 1975, s. 167–174.
Vojtíšek, V.: O potřebě soupisu a fotografování nápisů. In: Výbor rozprav a studií. Praha 1953, s. 518 – 531.
Krejčíková, J. – Krejčík, T.: Úvod do české sfragistiky. Ostrava 1989.
Philippi, F.: Siegel. Leipzig – Berlin 1914.
Vojtíšek, V.: O pečetěch a erbech měst pražských a jiných českých. Praha 1928.
http://database.aipberoun.cz/pečetě/
Nohejlová – Prátová, E.: Základy numismatiky. Praha 1987.
Petráň, Z. – Radoměřský, P.: Encyklopedie české numismatiky. Praha 1996.
Skalský, G.: Přehled vývoje českého mincovnictví. Praha 1937.
Nohejlová – Prátová, E.: Krátký přehled českého mincovnictví a tabulky cen a mezd. Opava 1964.
Pošvář, J.: Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století. Praha 1977.
Sejbal, J.: Dějiny peněz na Moravě. Brno 1979.


Poslední aktualizace sylabu:27.9.2007 - 17:55

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz