top
spacer

Sylabus

Raný novověk: PVH se zaměřením na raný novověk

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):LS
ANOTACE
Úkolem tohoto semináře bude seznámit posluchače s archivními fondy, v nichž se nachází raně novověký materiál. V centru pozornosti tak nejprve budou nejstarší písemnosti obcí a měst, poté písemné prameny svázané s cechy, školami a farními úřady. Z fondů uložených v oblastních a zemských archivech budou probírány materiály velkostatků, klášterů a rodinné archivy. Ve všech případech bude přiblížena struktura fondu (včetně obvyklého pořádacího schématu a existující metodiky), správní dějiny jeho původce, diplomatická charakteristika zastoupených písemností a konečně některé z těchto dokumentů budou přiblíženy i pomocí četby vybraných a paleograficky vhodných textů. Obdobně budou pojednány i katastry a matriky, seznámení s nimi pak přirozeně vyústí do semináře věnovaného genealogii. Tento seminář bude zpestřen exkurzemi po barokních památkách města Olomouce – navštíven bude kostel Panny Marie Sněžné s přilehlým areálem budov svázaných s působením jesuitského řádu, někdejší premonstrátská kanonie Klášterní Hradisko a poutní areál na Svatém Kopečku.
LITERATURA
Doporučená literatura:
Šťovíček, I.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů od počátku 16. století do současnosti. Praha 2002.
Meisner, O.: Urkunden und Aktenlehre der Neuzeit. Leipzig 1952.
Šebánek, J. – Fiala, Z. – Hledíková, Z.: Česká diplomatika do r. 1848. Praha 1971.
Macek, J. – Žáček, V.: Krajská správa v Českých zemích a její archivní fondy. Praha 1958.
Krofta, K.: Začátky české berně. Český časopis historický 1930, s. 1–6, 237–257, 437–490.
Pekař, J.: České katastry 1654–1789 se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. Praha 1932.
Krofta, K.: Dějiny selského stavu. Praha 1949.
Černý, V.: Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimoniálního velkostatku v XV.–XVI století. Praha 1930.
Jenšovský, B.: O patrimoniální správě v zemích českých. In: O našich městech a patrimoniích. Praha 1934, s. 35–56.
Janoušek, E.: Přednášky o patrimoniální správě. Praha 1955.
Hanzal, J.: Vesnická obec a samospráva v 16. a na počátku 17. století. PHS 10, 1964, s. 135–147.
Hanzal, J.: Patrimoniální úředníci a úřady v době předbělohorské. SAP 19, 1969, s. 441–456.
Procházka, V.: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha 1963.
Janák, J. – Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989.
Čáňová, E.: Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620–1671). In: SAP 35, 1985, s. 486-560.
Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století (1695–1777). Praha 1987.
Ohler, N. Náboženské poutě ve středověku a novověku. Praha 2002.
Stuchlá, P.: Prachatický vikariát 1676 – 1750. Vybrané otázky církevní správy. Praha 2004.
Sochr, J.: Pořádání a inventarisace římskokatolických farních archivů. AČ 12, 1962, s. 19–25.
Spáčil, V.: K otázce pořádání a inventarisace římskokatolických farních archivů z oblasti olomoucké arcidiecéze. AČ 13, 1963, s. 76– 1.
Martínková, L.: Archivy far a vikariátů na Pelhřimovsku (Několik poznámek k jejich písemnostem na Pelhřimovsku od pobělohorské doby do počátku 20. století). AČ 55, 2005, s. 89–116.
Lutonský, B. – Melichar, R.: Základy genealogie 1, 2. Praha 1999.
Melichar, J. a kol.: Sborník k základům genealogie. Praha 1988.
Říčař, K.: Občanská genealogie. Praha 2000.
Krejčíková, J. – Krejčík T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987.
Krejčík, A.L.: Rodopiscův latinsko-český slovníček a glosářík. Časopis rodopisné společnosti československé 4, 1933.
Elznic, V. – Palivec, V.: Latinsko-český slovník genealogický. Praha 1976.
Elznic, V.: Glosář pro rodopisce a kronikáře. Praha 1978.
Lutonský, B. – Černý, J.: Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů, příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících. Praha 1995.
Mareš, J.: Latinsko-český slovník pro genealogy. Praha 1996.
Kaslický, V. – Lutonský, B.: Německo-český slovník pro genealogy. Praha 1997.

Poslední aktualizace sylabu:29.8.2009 - 10:22

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz