top
spacer

Sylabus

Ženy v české společnosti v moderních dějinách (se zaměřením na 1. polovinu 20. století)

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):LS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Předmět je zaměřen na sledování vývoje postavení českých žen ve společnosti od konce 19. století do začátku druhé světové války. Těžiště tématu leží v období první Československé republiky (1918–1938), na které byl zaměřen vlastní vědecký výzkum. V semináři bude řešen problém společensko-politické a veřejné činnosti žen metodou sondy do činnosti a postavení 1)  liberálně orientovaných, 2) katolických, 3) ženských spolků z dělnického (sociálně demokratického a komunistického) prostředí. Zapojení českých žen do mezinárodních ženských organizací. Postavení žen a ženské hnutí ve světě. Bude věnována pozornost vnímání společenského postavení žen některými představiteli mužského intelektuálského a politického prostředí – zvláště názory T. G. Masaryka a Jana Šrámka. Zkoumané historické téma je součástí celého komplexu problémů spojených s postavením žen ve společnosti a s úsilím o jeho změnu.

Výzkum dějin žen patří od poslední čtvrtiny 20. století k jedné z nejnovějších tematických specializací v historiografii. V České republice začaly pozvolna systematičtější vědecké výzkumy ženské problematiky, či genderové problematiky (v historii, ale i v jiných společenskovědných disciplínách) v průběhu první poloviny devadesátých let 20. století. Téma postavení žen ve společnosti a jeho proměny je zkoumáno v těsném kontextu s vývojem vzájemných vztahů mužů a žen ve společnosti a v široké souvislostní spojitosti s vývojem všech základních aspektů celé společnosti: ekonomických, sociálních, politických, ideových a kulturních. Dané téma je v ideální podobě výzkumu tématem interdisciplinárním, jako součást dějin politických, filozofických, ekonomických, sociálních, dějin mentalit a dalších specializací. Gender history, jako ve světě uznávaná kategorie historického bádání rozlišuje mezi biologickým pohlavím a kulturně podmíněnou představou feminity či maskulinity. Genderová studia předpokládají výzkum všech vztahů mezi pohlavími, neboť reálný život mužů a žen je vzájemně propojen – jde o studium záležitostí vztahových, vlivových, určujících, diskriminujících a rovněž podporujících.
LITERATURA
Doporučená literatura


Dějiny žen, Gender History, Women History  (novější dějiny – 19. a zvláště 20. století)
Práce historické, metodické, přehledové, interdisciplinární  (vybraný přehled)


Abramsová, Lynn: Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, překl. z angl. 2002, 368 s.


Bocková, Gisela: Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti. Praha, NLN, 2007, překl. z německého originálu 2000, 382 s.


Elstheinová, Jean Bethke: Veřejný muž, soukromá žena. Ženy ve společenském a politickém myšlení. Praha 1999.


Bahenská, Marie – Heczková, Libuše – Musilová, Dana: Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice, Veduta 2013.


Lenderová, Milena – Kopičková, Božena - Burešová, Jana – Maur, Eduard: Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha, NLN, 2009, 853 s.


Burešová, Jana: Proměny společenského postavení českých žen v 1. polovině 20. století. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, 509 s.


Dudeková, Gabriela a kol.: Na cestě k modernej ženě. Kapitoly z dejín rodových vztahov na Slovensku. Bratislava, Veda, 2011.


Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník (Editorky Čadková, Kateřina – Lenderová, Milena  – Stráníková, Jana). Pardubice 2006.
Horská, Pavla: Naše prababičky feministky. Praha 1992.


Bahenská, Marie – Heczková, Libuše - Musilová, Dana: Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010.


Musilová, Dana: Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939. Vydal Bohumír Němec – VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství, pro Univerzitu Hradec Králové, České Budějovice, 2007, 199s.


Malínská, Jana: Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha, Libri/Slon, 2005, 173 s.


Bahenská, Marie: Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha, Libri/Slon, 2005, 176 s.


Ženy a politika (1890-1938). Eds. Jana Malínská, M. Bahenská. Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2014.


Bahenská, Marie – Heczková, Libuše – Musilová, Dana: O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha, Karolinum, 2017.


Další doporučená literatura:

Seelingová, Charlotta: Století módy 1900-1999. Praha 2000.

Malínská, Jana: My byly, jsme a budeme! České feministické hnutí 1860-1914 a jeho přispění k naplňování idejí českého národa. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012.

de Bellaigue, Christina: Educating Women. Schooling and Identity in England and France 1800-1867. Oxford, Oxford University Press, 2007.

Ženy ve spektru civilizací (k proměnám postavení ženy ve vývoji lidské společnosti). Praha, Sociologické nakladatelství, Ústav T. G. Masaryka, 2009.

Hauch, Gabriela: Studien zur Frauen- und Geschlechterforschung. Frauen bewegen Politik. O“sterreich 1848-1938. Innsbruck 2009.

Schasser, Angelika: Frauenbewegung in Deutschland 1848-1933. Darmstadt 2006.

Vošahlíková, Pavla – Martínek, Jiří a kol.: Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha, Historický ústav AV ČR, 2010.

Wischermann, Ulla: Frauenbewegungen und O“ffentlichkeiten um 1900. Neztwerke. Gegeno“ffentlichkeiten. Protestinszenierungen. Ko“nigstein/Taunus, Helmer, 2003.

Frederiksen, Elke (Hrsg.): Die Frauenfrage in Deutschland 1865-1915. Texte und Dokumente. Stuttgart, Reclam, 1994.


Feinberg, Mellisa: Elusive Equality. Gender, Citizenship and the Limits sof Democracy in Czechoslovakia, 1918-1950. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2006.

Roberts, Mary Louise: Civilization without Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France 1917-1927. Chicago,University of Chicago Press, 1994.

Práce z dějin vědy 3. Bádají ženy jinak? Ed. M. Pokorná. Praha 2002.

Women Scholars and Institutions. Proceedings of the International Conference. Prague 2004.

Markkola, Pirjo (ed.): Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries, 1830-1940. Helsinki, Finish Literature Society, 2000.

Grandner, Margarete (Hrsg.): Geschlecht, Religion und Engagement. Wien, Bohlau, 2005.

Utrio, Kaari: Dcery Eviny. (Historie evropské ženy). Havlíčkův Brod, Hejkal, 1994.

Eislerová: Riane: Číše a meč, agrese a láska aneb Žena a muž v průběhu staletí. Praha 1995.

Kuchařová, Věra – Zamykalová, Lenka: Aktuální postavení žen v ČR. Praha, VÚPSV, 1998.

Pešková, Jaroslava: Role vědomí v dějinách. Praha 1997.

Fafejta, Martin: Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany 2004.

Fauve – Chamoux, Antoinette(ed.):Domestic Service and the Formativ of European Identity. Understanding the globalization of Domestic Work, 16th-21th Centuries. Bern 2004.

Gennep van, Arnold: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha 1997.

Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996.

Eco, Umberto: Dějiny krásy. Praha 2005.

Linková, Marcela (editorka): Transformace: gender, věda a společnost. Praha 2007.

Veselá, Renata kol.: Rodina a rodinné právo. Historie, současnost, perspektivy. Praha 2005.

Goody, Jack: Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej. Praha 2006.

Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M.: Dětství, rodina stáří v dějinách Evropy. Praha 1990.

Klabouch, Jiří: Manželství a rodina v minulosti. Praha 1962.

Grégr, Eduard: Historie rodiny. Zpracovala a redakčně upravila Ivana Koutská. Reedice. Praha 1996.

Havelková, Hana (ed.): Existuje středoevropský model manželství a rodiny? Sborník. Praha 1995.

Lenderová, Milena – Rýdl, Karel: Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století. Praha – Litomyšl 2006.

Tilly, Louise A.- Scott, Joan W.: Women, Work and Family. Routledge 1988.

Smith, Paul: Feminism and the Third Republic. (Women Political and Civil Rights in France 1918-1945). Oxford University Press 1996.

Smith, Louis M.: Sex and Revolution. Women in Socialist Cuba. Oxford University Press 1996.

Ruminová, Ursula: V ženském Gulagu u Ledového oceánu. Praha 2005.

Pugh, Martin: Women and women´s Movement in Britain 1914-1959. Macmillan 1992.

Sigmundová, Anna Maria: Ženy nacistů. Praha, Knižní klub 2000.

Borovička, V. P.: Vyzvědačky století. Zločiny, které vešly do dějin. Praha, Knižní klub, 2000.

Ditrych, Břetislav: Báječné ženy na létajících strojích. Praha, Knižní klub 2000.

V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. (Editorky: Hanáková, Petra – Heczková, Libuše –Kalivodová, Eva). Praha 2006.

Oznamuje se láskám našim…aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Sborník (Editorka Halířová, Martina). Pardubice 2007.

Bologne, Jean-Claude: Svatby. Dějiny svatebních obřadů na Západě. Praha 1997.

Doležel, Antonín: Od babictví k porodnictví. Praha 2001.

Osvaldová, Barbora: Česká média a feminismus. Praha, Slon 2004.

Sangerová, Margareta: Žena a nové pokolení. Praha, Ú. D. K. N. Ant. Svěcený 1933.Dílčí studie:

Bock, Gisela: Women´s history and gender history. Aspect´s of an international debate. In: Gender and History, 1/1989, s. 7-30. (původní základní vklad do diskuse o specializaci gender history)


Scott, Joan: Gender: A useful category of historical analysis. In: American Historical Review, 91, 1986, s. 1053-1075.


Specializované časopisy:

Women History Revue
Gender and History


Výsledkem výzkumu genderových témat  Jany Burešové jsou následující dílčí studie:


Burešová, Jana: Společensko-politická aktivita a veřejná činnost žen za první Československé republiky (1918-1938), Československo 1918-1938, Osudy demokracie ve střední Evropě, 2.díl, Praha 1999, s. 393-400.


Táž, Počátky veřejné a společensko-politické aktivity liberálně založených žen na Moravě, ACTA UPO, Historica 28, 0lomouc 1999, s. 77-91.


Táž, Zemská organizace pokrokových žen moravských jako představitelka a pokračovatelka liberalizačních a demokratizačních snah žen na Moravě za první ČSR, Pohled do dvacátých let 20.století, ACTA UPO, Historica 29, Olomouc 2000, s. 143-156.


Táž, Postavení žen ve společnosti v první polovině 20. století a postoj T. G. Masaryka k dané realitě, Evropanství a T. G. Masaryk, Hodonín 1999, s. 108-117.


Táž, Úloha ženských katolických organizací při Československé straně lidové v Československu v letech 1918-1938, Studia Historica Nitriensia VII, Nitra 1998, s. 65-88.

Táž, Františka Plamínková jako představitelka liberálně orientovaných ženských spolků za první ČSR, Osobnost v politické straně, Olomouc 2000, s. 227-242.


Táž: Zájem liberálně orientovaných ženských spolků o postavení venkovských žen v první polovině 20.století, K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 325-332.


Táž, T.G. Masaryk a emancipace žen, T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, 1.díl, Praha 2001, s. 261-274.

Táž, Ženské spolky a zemědělské ženy v období 1.Československé republiky, Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20.století, Studie Slováckého muzea 5/2000, Uherské Hradiště 2000, s. 249-258.


Táž, Mezinárodní rozměr činnosti českých ženských liberálně orientovaných spolků v letech 1918-1938, Studia Historica Nitriensia X/2001, Nitra 2001, s. 57-67.

Táž,  Ženské katolické organizace v Čechách a na Moravě 1918-1938, Politický katolicismus v nástupnických státech rakousko-uherské monarchie v letech 1918-1938, Olomouc 2001, s. 207-216.


Táž, Obraz společensko-politických aktivit českých liberálně založených žen v Československé republice 1918-1938, Wieki stare i nowe, Tom 1, Katowice, 2000, s. 144-161.


Táž, Tisk ženských spolků za 1.ČSR 1918-1938, Tisk a politické strany, Olomouc 2001, s. 112-126.

Táž, Vztah Charlotty a Tomáše Garrigue Masarykových k ženským spolkům, Charlotta G. Masaryková, Praha 2001, s. 139-152.


Táž, Sonda do společensko-politických aktivit ženských spolků liberální a katolické orientace na Moravě v letech 1918-1938, Studie k sociálním dějinám 6, Kutná Hora - Praha - Opava 2001, s. 202-213.


Táž, Ženy a hospodářská krize na začátku třicátých let 20.století v Československu, Studie k moderním dějinám, Praha 2001, s. 305-314.


Táž, Emancipační snahy žen ze středních vrstev na příkladu činnosti ženských pokrokových spolků v období první Československé republiky, Studie k sociálním dějinám 9, Opava 2002, s. 137-178.


Táž, Vztah T. G. Masaryka ke společenskému uplatnění žen, T. G. Masaryk a sociální otázka, Hodonín 2002, s. 131-140.


Táž, Ženy ze středních vrstev  jako představitelky ženského pokrokového hnutí v první polovině 20.století, Studie k sociálním dějinám 10, Opava 2002, s. 182-195.


Táž, Národně politické aktivity českých ženských pokrokových spolků v první polovině 20.století, ACTA UPO, Historica 31, Olomouc 2003, s. 265-276.


Táž, Krásná literatura jako jeden z pramenů pro Masarykovy názory na postavení žen ve společnosti, T. G. Masaryk a literatura, Hodoním 2003, s. 26-30.


Táž, Význam a postavení ženských spolků ve společnosti první Československé republiky, K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI, Praha 2004, s. 163-178.


Táž, Reflexe společenského postavení žen v komunistické ideologii a politice ve 20. a 30. letech 20.století v Československu, Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, svazek II, Praha 2004, s. 27-40.


Táž, Jan Šrámek a katolické ženské spolky, Jan Šrámek, Kněz, státník, politik, Olomouc 2004, s. 269-284.


Táž, Osvětová a vzdělávací činnost ženských pokrokových spolků mezi venkovskými ženami v první polovině 20. století, Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století, Studie Slováckého muzea 9/2004, Uherské Hradiště 2004, s. 311-316.


Burešová, Jana: Reakce společnosti v českých zemích na snahu žen o aktivní vstup do veřejného života a práce (konec 19. století/začátek 20.století). In: Sféry ženy. Sociológia, etnológia, história. Eds. Jolana Darulová, Katarína Koštialová. Banská Bystrica 2004, s. 402-410.


Táž, Význam ženského faktoru pro činnost politických stran v české společnosti v první třetině 20.století, Andros probabilis, Sborník příspěvků k 70.narozeninám prof. Miloše Trapla, Olomouc - Brno 2005, s. 199-220.


Burešová, Jana: Ludmila Zatloukalová-Coufalová: hlavní představitelka hnutí za zájmy venkovských žen při agrární straně v období první Československé republiky. In: Studie Slováckého muzea č. 11, Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 2006, s. 215-220.


Burešová, Jana: Společenská aktivita českých ženských spolků na Moravě. In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce 2. světové války. Národní archív Praha a USD AV ČR Praha, Praha 2005, s. 269-276.


Burešová, Jana: Fenomén ženské emancipace, T. G. Masaryk a první světová válka. In: T.G. Masaryk a světová revoluce. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2005, s. 68-74.


Burešová, Jana: Žena na přelomu 19. a 20. století (Společenské postavení českých žen a souvislosti jeho proměn). In: Acta historica Neosoliensia, tomus 8, Banská Bystrica , Katedra historie FHV UMB Banská Bystrica, 2005, s. 201-216.


Burešová, Jana: Okolnosti a souvislosti postupu žen k podobě společensky samostatné aktivní lidské bytosti. In: Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Sborník ze IV. pardubického bienále. Pardubice 2006, s. 373-386.


Burešová, Jana: Postavení ženy ve společnosti a historické souvislosti jeho proměn. In: Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference dne 6.6.2006 na MU v Brně. Ed. J. Vaculík a J. Němec. Brno, Pedagogická fakulta MU, 2006,s. 11-19. ISBN 80-86633-74-8.


Burešová, Jana: Augusta Rozsypalová. Zdenka Dolanská. Františka Menšíková. In: Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Ed. Michal Pehr a kol. Praha, Nakladatelství Akropolis, 2007, s. 62, 168-169, 216-217.


Burešová, Jana: Ženy v pojetí teorie a praxe politického katolicismu. In: Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. Ed. P. Marek. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 133-151.


Burešová, Jana: Československý odbor pro zájmy venkovských žen při agrární straně a směry jeho působení na společnost v období první ČSR. In: Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště, 13/2008, Uherské Hradiště 2008, s. 157-160.


Burešová, Jana: Ženy a druhá světová válka. In: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939-1945). Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 79-96.


Burešová, Jana: T. G. Masaryk – podporovatel myšlenky rovnoprávného postavení mužů a žen (počátky ženské emancipace na konci 19. století v kontextu společenských změn). In: T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). Sborník příspěvků z XII. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 14. 11.2006. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2007, s. 79-90.


Burešová Jana: T. G. Masaryk, Františka Plamínková a aspekt demokratizace nového československého státu. In: T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu.Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2009, s. 136-141.


Burešová, Jana: Československý odbor pro zájmy venkovských žen – ženská organizace při agrární straně. In: Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Studie Slováckého muzea v Uherském Hradišti 15/2010. Eds. Josef Harna a Blanka Rašticová. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010, s. 107-110.


Burešová, Jana: Rozdílné pohledy na novou společenskou realitu po roce 1918 na příkladu katolických a pokrokově orientovaných ženských spolků.  In: České křižovatky evropských dějin. 1918:  Model komplexního transformačního procesu? Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, s. 193-202.

Burešová, Jana: Jan Šrámek a Svaz katolických žen a dívek Moravy, Slezska a Hlučínska. In:  Jan Šrámek a jeho doba. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011.


Burešová, Jana: Mužští autoři v českých ženských časopisech první poloviny 20. století. In: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 184-193.


Burešová, Jana: Katolické ženské spolky v období první Československé republiky a jejich role ve veřejné práci. In: Ženy a politika (1890-1938). Edd. Marie Bahenská a Jana Malínská. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 278-289.


Burešová, Jana: Československo - australské vztahy ve druhé polovině 20. století. In: Historica Olomucensia, 48-2015, s. 209-235.

Burešová, Jana:  Czech Women´s Progressive Assotiations in Moravia during the Second World War. In: Women and World War II. Acta historica posoniensia XXXI., Judaica at holocaustica VII. (Eduard Nižňanský, Denisa Nešťáková, eds.). Bratislava 2016, s. 10-32.


Burešová, Jana: Historické kořeny genderové nerovnosti v podnikání a na pracovním trhu. In: Ženy podnikatelky (ed. Pavla Slavíčková). Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016, s. 17-51.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2017 - 13:07

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz