top
spacer

Sylabus

Vybrané kapitoly z pravěku a středověku střední Moravy

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS, LS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Úvod do výukového programu. Charakteristika regionu – vymezení prostoru, přírodní prostředí, komunikace, přírodní zdroje surovin. Dějiny bádání – první zmínky o archeologických nálezech, Vlastenecký muzejní spolek v Olomouci, učitelská archeologie, německá středomoravská archeologie, působení archeologických ústavů, muzeí, osobnosti středomoravské archeologie, v současnosti působící archeologické instituce na střední Moravě. Přehled a ukázka regionální archeologické literatury.

Paleolit. Úvod do problematiky. Antropogeneze. Přírodní prostředí středomoravského paleolitu. Přehled kulturního vývoje. Materiální náplň. Technologie výroby. Nejvýznamnější středomoravské paleolitické lokality – Ondratice, Mladeč, Kosíř, Předmostí, Hranice na Moravě.

Neolit. Kultura lidu s lineární keramikou – stav současného poznání; struktura osídlení; rozbor sídlišť – Mohelnice, Uničov, Přáslavice – Kocourovec, Bohuslávky, Loučka; typy sídlištních objektů; ukázka nálezového materiálu; doklady pohřbů na sídlištích. Kultura lidu s vypíchanou keramikou – stav současného poznání; struktura osídlení; rozbor sídlišť – Olomouc – Slavonín, Náměšť na Hané, Určice; typy sídlištních objektů; ukázka nálezového materiálu; doklady styků s kulturou lidu s moravskou malovanou keramikou. Nástin chronologického vývoje středomoravského neolitu.

Eneolit. Charakteristika období, hlavní vývojové tendence, význam kovu pro rozvoj společnosti. Periodizace českého a moravského eneolitu. Struktura sídlišť (otevřená, ohrazená, výšinná a opevněná). Pohřební ritus a doklady kultu. Materiální náplň jednotlivých kultur, vnitřní a vnější členění. Současné problémy moravského eneolitu (postavení kultury s moravskou malovanou keramikou v počátcích eneolitu, epilengyel, postavení kultury nálevkovitých pohárů v evropském pravěku, stratigrafická pozorování, periodizace, středomoravské moravské megality, hradiska, průnik badenské kultury, osídlení kultury kulovitých amfor, problematika jevišovické kultury na střední Moravě, nástup šňůrového kulturního komplexu, problematika šňůrových sídlišt, etnicita kultury se zvoncovitými poháry ad.). Významné eneolitické lokality střední Moravy (Kostelec na Hané, Náměšť na Hané, Hlinsko u Přerova, Olomouc – Slavonín, Dřevohostice, Nemilany – Nedvězí, Ludéřov ad.)

Doba bronzová. Charakteristika období, hlavní vývojové tendence, nástup bronzu a jeho význam pro rozvoj společnosti. Periodizace moravské doby bronzové. Problematika sídlišť. Pohřební ritus a doklady kultu. Materiální náplň jednotlivých kultur, vnitřní a vnější členění. Současné problémy středomoravské doby bronzové ( průnik nitranské skupiny, úněticko-věteřovský horizont, věteřovské hradisko v Olomouci, typy staveb středodunajské mohylové kultury, vznik lužické kultury popelnicových polí, periodizace KLPP, depoty, zvláštnosti pohřebního ritu). Významné středomoravské lokality doby bronzové (Příkazy, Slatinice, Olomouc, Přáslavice, Olomouc – Slavonín, Domamyslice, Moravičany ad.).

Doba železná. Charakteristika období, hlavní vývojové tendence, nástup železa a jeho význam pro rozvoj společnosti. Periodizace moravské doby železné. Etnicita doby železné – lid popelnicových polí, průnik Kimerijců, Skýtů, Keltové. Starší doba železná na střední Moravě – halštat – platěnická kultura. Mladší doba železná – latén – keltská civilizace – rozbor osídlení na střední Moravě (sídliště, pohřebiště, oppida). Nové výrobní postupy a použití nových materiálů. Významné lokality doby železné na střední Moravě (Určice, Blatec, Olomouc – Neředín, Staré Hradisko ad.).

Doba římská. Charakteristika období, hlavní vývojové tendence, periodizace. Germáni versus Římané. Rozbor osídlení střední Moravy – sídliště, pohřebiště. Současné problémy doby římské na Moravě (průnik przeworské kultury, římské importy, doklady tažení Marka Aurelia, rozbor pohřebiště v Kostelci na Hané ad.). Období stěhování národů. Materiální náplň a nejvýznamnější lokality doby římské na střední Moravě.

Slované a středověk. Slovanská archeologie, rozdíly mezi pravěkou a středověkou archeologií, metodika středověkých výzkumů. Struktura osídlení a materiální náplň jednotlivých století. Současné problémy slovanské a středověké archeologie na střední Moravě (příchod Slovanů, pražský typ, předvelkomoravská hradiska, Olomouc – Povel, období Velké Moravy, význam Olomouce, povelkomoravský vývoj na střední Moravě, Přerov; vznik měst a historických vesnic, středověká kolonizace).

Součástí přednášek budou i návštěvy archeologických expozic v Olomouci a Přerově a právě probíhajících archeologických výzkumů v Olomouci.

LITERATURA
Odborná literatura:
Archeologické památky střední Moravy, Olomouc.
Archeologia Regionalis Fontes, Olomouc.
Časopis Vlasteneckého spolku muzejního, Olomouc.
Historická Olomouc a její současné problémy, Olomouc.
Paměti obcí, Olomouc.
Pravěké památníky střední Moravy, Olomouc.
Přehled výzkumů, Brno.
Ročenka národopisného a přírodovědného muzea města Prostějova.
Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, Olomouc.
Střední Morava. Kulturně–historická revue, Olomouc.

Bém, M. (ed.): Archeologické zrcadlení. Olomouc 2001.
Bláha, J.: Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.–17. století) na území města Olomouce. AH 23, 1998, s. 133–159.
Černý, E.: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historicko-geografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Studie ČSAV 1. Praha 1979.
Červinka, I. L.: Morava za pravěku. Vlastivěda moravská. Brno 1902.
Červinka, I. L.: Moravské starožitnosti II. O pokolení skrčených koster na Moravě. Kojetín 1908.
Červinka, I. L.: Předvěká pohřebiště v Němčicích na Hané. Brno 1926.
Čižmář, M.: Staré Hradisko. Archeologické památky střední Moravy, svazek 4. Olomouc 2002.
Čižmář, M.: Pravěká hradiska na Moravě. Brno 2003.
Čižmář, M.: Pravěká hradiska na Hané. Brno 2004.
Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger, J. (eds.): Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998. Brno 2000.
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě. Praha 2004.
Demek, J. a kol.: Geomorfologie Českých zemí. Praha 1965.
Demek, J. (ed.): Zeměpisný lexikon ČSR – hory a nížiny. Praha 1987.
Dohnal, V.: Opevněná sídliště z dob popelnicových polí na Moravě. Studia Muzea Kroměřížska 88. Kroměříž 1988.
Dohnal, V.: Olomoucký hrad v raném středověku, 10. až první polovina 13. století. Olomouc 2001.
Dohnal, V.: Raně středověká Olomouc a její dálkové kontakty. Střední Morava 4, 1997, s. 23–44.
Drechsler, A.: Prehistorické osídlení Přerova a Předmostí. In: Přerov. Povídání o městě. Přerov 2000, s. 1–5.
Drechsler, A. – Hýbl, F. – Kohoutek, J. – Svoboda, J.: Archeologie Přerovska. Průvodce archeologickou expozicí Muzea Komenského v Přerově. Přerov 2003.
Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha 2002.
Gardavský, Z.: Hrad Helfštýn v datech, číslech, faktech a nákresech. Přerov 1990.
Gottwald, A.: Pravěká sídlitě a pohřebiště na Prostějovsku. Prostějov 1924.
Gottwald, A.: Můj archeologický výzkum. Prostějov 1931.
Horáková, J. – Kalábek, M. – Peška, J.: Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích–Kocourovci. Archaeologiae Regionalis Fontes 1. Olomouc 1997.
Hosák, L.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Ostrava 1967.
Kazdová, E. – Peška, J. – Mateiciucová, I.: Olomouc – Slavonín (I). Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. ARF 2. Olomouc 1999.
Klíma, B.: Lovci mamutů z Předmostí. Praha 1990.
Kohoutek, J.: Počátky města Přerova. AH 20, 1995, s. 187–200.
Kohoutek, J.: Slovanské osídlení Přerova. In: Přerov. Povídání o městě. Přerov 2000, s. 6–8.
Kohoutek, J.: Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově. AH 26, 2001, s. 155-170.
Kokojanová, M. (red).: Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Výbor příspěvků z vědecké konference uspořádané u příležitosti šestistého výročí udělení městských práv Prostějovu. Prostějov 1994.
Kouřil, Z.: Podzemní vody údolí řeky Moravy. I. a II. díl. Brno 1970.
Kouřil, Z.: Posudek na hydrologické poměry v historickém jádru města Olomouce. Brno 1977.
Ložek, V.: Příroda ve čtvrtohorách. Praha 1973.
Lutovský, M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2001.
Měřínský, Z.: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha 2002.
Michna, P. – Pojsl, M.: Románský palác na Olomouckém hradě. Archeologie a památková obnova, Brno 1988.
Oliva, M.: Aurignacien na Moravě. Studie Muzea Kroměřížska 87, 1987, s. 5 –128.
Oliva, M.: Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyních. Archeologické památky střední Moravy, svazek 6. Olomouc 2003.
Pavelčík, J.: Hlinsko. Hradisko lidu bádenské kultury. Archeologické památky střední Moravy, svazek 2. Olomouc 2001.
Plaček, M.: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996, 1999.
Plaček, M.: Město Hranice do Bílé hory. Archeologické památky střední Moravy, svazek 8. Olomouc 2004.
Plaček, M. – Musil, F.: Zaniklé hrady, hrádky a tvrze Moravy a Slezska. Praha 2003.
Peška, J.: Hradiska z doby bronzové a halštatské na Přerovsku. Archeologické památky střední Moravy, svazek 3. Olomouc 2002.
Peška, J. – Plaček, M.: Dědictví věků. Nemovité archeologické památky Přerovska. Olomouc 2002.
Podborský, V.: Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. Brno 1970.
Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská, Země a lid, nová řada, svazek 3. Brno 1993.
Procházková, P.: Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, Bibliografický rejstřík archeologie, Zprávy České archeologické společnosti, Supplemént 47. Praha 2002.
Procházková, P. – Vitula, P.: Přáslavice – Díly pod dědinou (I.). Sídliště kultury nálevkovitých pohárů, ARF 3. Olomouc 2001.
Schirmeisen, K.: 15 Jahre Vorgeschichtsforschung in Mährische Neustädter Gebiet. Zeitschrift des Mähr. Land. NF. III, 1943, s. 99 ff.
Schulz, J. (ed.): Olomouc. Malé dějiny města. Olomouc 2002.
Sklenář, K. – Sklenářová, Z. – Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Praha 2002.
Svoboda, J.: Předmostí. Archeologické památky střední Moravy, svazek 1. Olomouc 2000.
Svoboda, J. a kol.: Paleolit Moravy a Slezska. Brno 1994.
Šabatová, K.: Přáslavice – Díly pod dědinou (II.). Sídliště a pohřebiště ze střední dob bronzové. ARF 4, Olomouc 2003.
Šmíd, M.: Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě. Pravěk, Supplementum 11. Brno 2003.
Šmíd, M.: Středomoravská mohylová pohřebiště. Archeologické památky střední Moravy, svazek 7. Olomouc 2004.
Vrána, J.: Kartuziánský klášter v Dolanech u Olomouce. Archeologické památky střední Moravy, svazek 5. Olomouc 2002.

Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:12

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz