top
spacer

Sylabus

„K smrti se rodíme“. Život a smrt v pramenech raného novověku (XKSR)

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS 2017
ANOTACE
Představy o životě a smrti se v minulosti lišily od našeho vnímání: z našich životů vytěsněná a sekularizovaná smrt, probíhající v sterilizovaném nemocničním prostředí, se značně odlišuje od vnímání smrti jako následku prvotního hříchu a současně jako vyvrcholení života, rozhodujícího okamžiku, v němž bylo možno mnohé napravit, ale také pokazit. Každodenní příprava na smrt byla přirozenou součástí života a „memento mori“ tvořilo jeden z pilířů tehdejší mentality.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Program:
Cílem semináře bude seznámit se s bohatou škálou funerálních pramenů a jejich výpovědními možnostmi, současně konfrontovat moderní představy o smrti s jejich podobou a vývojem ve starších obdobích. Základní prameny: katechetika, homiletika, „Ars moriendi“ – Příručky dobré smrti; testamenty, pozůstalostní inventáře; pohřební slavnost: popisy pohřebních průvodů, pohřební kázání, castrum doloris; pohřební kaple, náhrobek, epitaf. Barokní kostnice. Očistcové kaple. Dobové drama, poezie, próza, hudba, kramářská píseň.

rozpis viz přiložený sylabus kurzu

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Požadavky k zápočtu: příprava na semináře (pozorná četba textů), účast v diskusi na semináři

Požadavky ke zkoušce: seminární práce vycházející z raněnovověkých pramenů se vztahem ke smrti a komemoraci

LITERATURA
Základní literatura:
Ariès, P.: Dějiny smrti. I–II. Praha 2000.
Bastl, B.: Adeliger Lebenslauf. Die Riten um Leben und Sterben in der frühen Neuzeit. In: Adel in Wandel. Politik – Kultur – Konfession 1500–1700. Wien 1990, s. 387–388.
Blum, P. R.: Studien zur Thematik des Todes im 16. Jahrhundert. Wolfenbüttel 1983.
Boge, B. – Bogner, R. G. (Hrsg.): Oratio Funebris. Die katholische Leichenpredigt der frühen Neuzeit. Zwölf Studien. Mit einem Katalog deutschprachiger katholischer Leichenpredigten in Einzeldrucken 1576–1799 aus den Beständen der Stiftsbibliothek Klosterneuburg und der Universitätsbibliothek Eichstätt. Amsterdam/Atlanta 1999.
Dinzelbacher, P.: Poslední věci člověka. Praha 2004.
Grund, A.: Renesanční tance smrti. Listy filologické 72, 1948, s. 202–211, 277–293.
Harasimowicz, J.: Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji. Wrocław 1992.
Hawlik-van der Water, M.: Der Schöne Tod. Zeremonialstrukturen des Wiener Hofes bei Tod und Begräbnis zwischen 1640 und 1740. Wien/Freiburg/Basel 1993.
Helfertová, J.: Castra doloris doby barokní v Čechách. Umění XXII, 1974, s. 290-306.
Hengerer, M. (Hrsg.): Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit. Köln/Weimar/Wien 2005.
Huizinga, J.: Podzim středověku. Praha 1999, zejm. s. 227–248.
Imhof, A. E.: Ars moriendi. Die Kunst des Sterbens einst und heute. Köln 1991.
Kolmer, L. (Hrsg.): Der Tod des Mächtigen. Kult und Kultur des Todes spätmittelalterlicher Herrscher. München – Wien – Zürich 1997.
Knoz, T.: Karel Starší ze Žerotína – subjektivní anamnéza. In: Acta Musei Moraviae 82, 1997, s. 209–258.
Knoz, T.: „…s pomocí boží dosti mírně se mám…“ Zdraví a nemoci Karla st. ze Žerotína. In: Acta Musei Moraviae 82, 1997, s. 183–199.
Kolmer, L. (ed.): Der Tod des Mächtigen. Kult und Kultur des Todes spätmittelalterlicher Herrscher. München/Wien/Zürich 1997.
Král, P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650. České Budějovice 2002.
Lenz, R.: De mortuis nil nisi bene? Leichenpredigten als multidisziplinäre Quelle unter besonderer Berücksichtung der historischen Familienforschung, der Bildungsgeschichte und der Literaturgeschichte. Sigmaringen 1990.
Lenz, R. (Hrsg.): Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Bd. 1. Köln/Wien 1975.
Lenz, R. (Hrsg.): Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Bd. 2. Marburg 1979.
Lenz, R. (Hrsg.): Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Bd. 3. Marburg 1984.
Lenz, R. (Hrsg.): Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Bd. 4. Stuttgart 2004.
Mohr, R.: Der unverhoffte Tod. Theologie- und kulturgeschichtliche Untersuchungen zu aussergewöhnlichen Todesfällen in Leichenpredigten. Marburg/Lahn 1982 (Marburger Personalschriften – Forschungen 5).
Mraz, G. (Hrsg.): Triumph des Todes? Ausstellungskatalog. Eisenstadt 1992.
Neumann, W. (red.): Tanz der Toten – Todestanz: der monumentale Totentanz im deutschsprachigen Raum. Dettelbach 1998.
Panofsky, E.: The Tomb Sculpture. New York 1964.
Pauser, J. – Scheutz, M. – Winkelbauer, T. (eds.): Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Wien – München 2004 (=MIÖG, Ergänzungband 44).
Petrasová, T. – Lorenzová, H. (eds.): Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha 2001.
Platt, D.: Kazania pogrzebowe z przelomu XVI. i XVII. wieku: z dziejow prozy staropolskiej. Wroclaw–Warszawa – Kraków – Gdansk – Lodz 1992.
Popelka, L.: Castrum doloris oder „Trauriger Schauplatz“. Untersuchungen zu Entstehung und Wessen ephemerer Architektur. Wien 1994.
Prahl, R. (ed.): Umění náhrobku v českých zemích let 1780–1930. Praha 2004.
Rosenfeld, H.: Der mittelalterliche Totentanz. Enstehung – Entwicklung – Bedeutung. Köln/Graz 1974.
Rudolf, R.: Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens. Köln – Graz 1957, (=Forschungen zur Volkskunde 39).
Schmidt, M.: Tod und Herrschaft. Fürstliches Funeralwesen der Frühen Neuzeit in Thüringen. Ausstelungskatalog und Katalog der Leichenzüge der Forschungsbibliothek Gotha. Gotha 2002, (Veröffentlichungen der Forschungsbibliothek Gotha 40).
Sládek, M. (ed.): Smrt je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století. Praha 2005.
Sládek, M.: Nit příze v rukou tkalce aneb Na okraj pohřebního kázání V. A. Kozojedského z roku 1676. In: Posel z Budče 16, 1999, s. 25–34.
Sládek, M.: Posmrtné cestování Albrechta Václava Smiřického ze Smiřic. In: Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí nad Labem 1997, s. 215–218.
Sládek, M.: Poznámky k problematice českých pohřebních kázání 16. a 17. století. Literární archiv 27, 1994, s. 191–208.
Sládek, M.: Vítr jest život člověka aneb život a smrt v české barokní próze. Praha 2000.
Svoboda, M.: Pohřební kázání – jeden z pramenů poznání aristokratické společnosti. Ke společným vazbám šlechtických rodin na území dnešního Euroregionu Nisa. Časové úvahy 12, 2001, s. 35–53.
Vacková, J.: Epitafní obrazy v předbělohorských Čechách. Umění 17, 1969, s. 131–156.
van Gennep, A.: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha 1997.
Vašica, J. (ed.): Smrtí tanec. Barokní poesie. Praha 1941.
Wenninger, M. J. (Hrsg.): Due guoter tôt. Sterben im Mittelalter – Ideal und Realität. Klagenfurth 1998 (Schriftenreihe der Akademie Friesach, Bd. 3).
Winkelbauer, T. – Knoz, T.: Geschlecht und Geschichte. Grablegen, Grabdenkmäler und Wappenzyklen als Quelle für das historisch-genealogische Denken des österreichischen Adels im 16. und 17. Jahrhundert. In: Bahlcke, Joachim – Strohmeyer, Arno (Hrsg.): Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung in frühneuzeitlichen Europa. Berlin 2002, s. 129–178.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:20.9.2017 - 18:52

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz