top
spacer

Sylabus

Bílá hora očima soudobé historiografie (XBH)

Vyučující:
Typ semináře:B (3. blok)
Semestr (Rok):LS 2015
AKTUÁLNĚ

Milé kolegyně a kolegové,

krátká pracovní schůzka k semináři se koná ve středu 23.9. mezi 9:00 - 9:30.

Seminář 24.9. se nekoná z důvodu mé účasti na státnicích z učitelské způsobilosti.

Děkuji, Radmila Pavlíčková

ANOTACE
Pozornost je věnována reflexi českého stavovského povstání v dobové a moderní historiografii a umění, proměnám interpretace pobělohorských dějin, politickým aktualizacím, mýtům, které působí v historiografickém a laickém povědomí. Práce v semináři vychází z rozboru jednotlivých děl historické produkce 17. - 21. století, které budou zařazeny do kontextu života a tvorby autora a obecných souvislostí vývoje raněnovověkého a moderního dějepisectví, a z interpretace uměleckých děl inspirovaných bělohorskými událostmi.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
viz sylabus v pdf souboru
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, četba textů, diskuse, 10´prezentace na zvolené téma

 

Požadavky ke zkoušce: seminární práce (virtuální dějiny)
LITERATURA

Blažíčková-Horová N.: Dějiny v obrazech. Historické náměty v umění 19. století v Čechách. Katalog. Praha 1996.

Bobková, Lenka: Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně 1621-1639. Praha 1999.

Čechura, Jaroslav: Zimní král aneb české dobrodružství Fridricha Falckého. Praha 2004.

Forbelský, Josef: Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase. Praha 2006.

Gindely, A.: Dějiny českého povstání I-IV. Praha 1870-1880.

Hojda, Z.: Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. In: Hlaváček, I. – Hrdina, J.: Facta probant homines. Praha 1998, s. 181-204.

Hroch, M. – Polišenský, J.: Švédská politika a české stavovské povstání 1618-1620. Sborník historický 7, 1960, s. 157-190.

Hrubá, Michaela (ed.): Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí n. L. 2001.

Hrubý, F.: Švýcarský svědek Bílé hory. ČČH 37, 1931, s. 71-120, 358-388.

Chudoba, B.: Španělé na Bílé hoře. Praha 1945.

Kavka, F.: Bílá hora a české dějiny. Praha 1962, 2. vyd. 2003.

Kilián, Jan: Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře. České Budějovice 2005.

Klučina, Petr: Třicetiletá válka. Obraz doby 1618-1648. Praha-Litomyšl 2000.

Kramář, Vincenc: Zpustošení chrámu sv. Víta v roce 1619. Praha 1998.

Krofta, K.: Bílá hora. Praha 1913.

Krofta, K.: Nesmrtelný národ. Od Bílé hory k Palackému. Praha 1940.

Kučera, Jan P.: 8. 11. 1620 Bílá hora. O potracení starobylé slávy české. Praha 2003.

Kutnar, F. - Marek, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha 1997.

Macůrek, J.: České povstání r. 1618-1620 a Polsko. ČMM 61, 1937, s. 1-48, 152-194, 289-362.

Mikulec, Jiří: 31. 7. 1627: Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005.

Pekař, J.: Bílá hora. Její příčiny i následky. Praha 1921.

Petráň, J.: Staroměstská exekuce. Praha 1971.

Petráň, J.: Na téma mýtu Bílé hory. In: Hledíková, Z. (ed.): Traditio et cultus. Praha ???, s. 141-162.

Polišenský, J.: Anglie a Bílá hora. Praha 1949.

Polišenský, J. (ed.): Historie o válce české 1618 - 1620. Praha 1964.

Polišenský, J.: Nizozemská politika a Bílá hora. Praha 1958.

Polišenský, J.: Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Praha 1970.

Rak, Jiří: Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy. Praha 1994.

Rak, Jiří – Vlnas, Vít: Druhý život baroka v Čechách. In: Vlnas, Vít (ed.): Sláva Barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001, s. 13-60.

Skála ze Zhoře, P.: Historie česká. Ed. Josef Janáček. Praha 1984.

Stránský, P.: Český stát. Okřik. Ed. B. Ryba. Praha 1953.

Tapié, V.-L.: Bílá hora a francouzská politika. Praha 1936.

Uhlíř, Dušan: Černý den na Bílé hoře: 8. listopad 1620.  Brno 1998.

Volf, M.: Čtrnáct dní kolem Bílé hory. Pražský sborník historický VI, 1971, s. 114-144.

Wolf, Peter u.a. (Hrsg.): Der Winterkönig Friedrich V. Der letzte Kurfürst aus der oberen Pfalz. Katalog. Augsburg 2003.

Yates, F. A.: Rozenkruciánské osvícenství. Praha 2000.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:22.9.2015 - 11:01

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz