top
spacer

Sylabus

Město a městská společnost středovýchodní Evropy (země Visegrádu), 1300–2000

Vyučující:
Typ semináře:C, blok III (4.-5. ročník), letní semestr
Semestr (Rok):Letní
ANOTACE

Seminář „Město a městská společnost ve středovýchodní Evropě, 1500 – 1700“ (s finanční podporou Mezinárodního višegrádského fondu) je zaměřen na analýzu základních parametrů a rysů městského života ve středovýchodní Evropě v komparativním pohledu, přičemž objektem zkoumání jsou tendence ve vývoji urbánních struktur v českých zemích, Polsku, Uhrách (Slovensko, Maďarsko) v kontextu celoevropského vývoje. Zvolená metoda makroanalýzy tak umožňuje identifikovat obecné i specifické rysy ve vývoji městské civilizace středovýchodní Evropy.
Program semináře vychází z argumentace, že městské společnosti raného novověku byly nově konfrontovány s jevy, které jsou obvykle historiky považovány za příčiny i symptomy hospodářské, politické a společenské transformace v období přechodu od středověku k novověku. Konkrétně se jedná o následující procesy:

- Urbanizace

- Národnostně, nábožensky a kulturně diverzifikovaná migrace

- Reformace

- Vznik moderního byrokratického státu a růst státní moci

- Strukturální změny v evropské ekonomice

- Liberalismus a vznik občanské společnosti

Působení těchto jevů ovlivnilo ve své podstatě dosud středověkou urbánní civilizaci dvěma způsoby. Za prvé, výše zmíněné procesy ohrozily vnitřní integritu pozdně středověkých městských společností tím, že ve zvýšené míře podporovaly jejich konfesní, kulturní a sociální fragmentaci. Například reformace a zvýšená imigrace zásadním způsobem narušily základní principy, které definovaly středověkou urbánní civilizaci, totiž republikánskou městskou ústavu a obecně sdílenou představu, že město je sociálně strukturovaná, avšak právně, nábožensky i politicky jednotná komunita. Za druhé, hlavní trendy v evropské ekonomice, stejně jako pozvolný růst státní byrokracie zpochybnily středověký koncept města jako autonomní hospodářské a politické entity. Zatímco tradiční systém cechovní výroby a městských hospodářských monopolů se ocital v 16. – 18. století pod vzrůstajícím tlakem v důsledku podnikatelských aktivit šlechty a strukturálních změn v evropském obchodu, v případě politické autonomie města to byl růst mocenského aparátu novověkého státu, který v narůstající míře omezoval středověká městská privilegia, práva a svobody ve snaze začlenit město do své administrativní struktury.
Jak vyplývá z předchozího odstavce, seminář se soustředí na diskusi o otázkách, které přirozeně vznikají v důsledku uplatnění makro-analytické metody a jeho cílem je analyzovat charakter a vliv základních jevů, které podnítily transformaci středověké městské komunity směrem k novověké městské společnosti.
V rámci semináře vystoupí s přednáškami externí přednášející a proběhne několik exkurzí.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Diskuse o vývoji urbánních struktur a městských společností středovýchodní Evropy v komparativním pohledu

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

- aktivita v hodinách a pravidelná účast

- četba zadaných textů

- recenze vybrané studie zabývající se urbánní problematikou

 

LITERATURA

Max Weber, Die Stadt. München, 1987
Gierszewski, S., Obywatele miast Polski przedbiorowej. Warszawa, 1973.
Paul M. Hohenberg – Lynn H. Lees, The Making of Urban Europe, 1000 – 1994. Londýn, 1995.
Alexandr Cowan, Urban Europe, 1500 – 1700. Londýn, 1998
Christopher R. Friedrichs, The Early Modern City. Londýn, 1995
Týž, Urban Politics in early modern Europe. Londýn – New York, 2000.
J. Macek, Jagellonský věk v českých zemích, 3. Praha, 1998.
V. Zimányi, Economy and Society in Sixteenth and Seventeenth Century Hungary (1526 – 1650). Budapest, 1987.
M. Bogucka – H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszcza
ństwa w Polsce przedrozbiorowej, Varšava, 1986.
Jan de Vries, European Urbanization, New York, 1990
K. Lambrecht – H. Nogossek – E. Engel (ed.), Metropolen im Wandel, Berlin, 1995
Henry Kamen, Early Modern European Society. Londýn – New York, 2000.
James R. Farr, Artisans in Europe, 1300 – 1914. Cambridge, 2000.
Pavla Horská – Eduard Maur – Jiří Musil, Zrod velkoměsta, Praha – Litomyšl 2002.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:17.11.2008 - 10:13

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz