top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 9: Doprava a cestování v českých zemích ve středověku

Vyučující:
Typ semináře:B;I.-III. ročník, 1. a2.
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ
Tento semestr nebude realizována.
ANOTACE
Cyklus přednášek seznamuje se způsoby dopravy, cestování a dálkového obchodu v období středověku, zaměřuje se na současné metody vyhledávání starých tras a podává přehled o výsledcích průzkumů zaniklých komunikací. Úvod do problematiky - dějiny bádání, přehled základní literatury, terminologie, uplatnění historické geografie a krajinné archeologie při vyhledávání tras zaniklých komunikací. Pozemní doprava a plavba - lodě, jezdecká a tažná zvířata, vůz, navigační pomůcky. Dopravní a doprovodné stavby – konstrukce cest, brány, mosty a brodová místa, krčmy, strážní místa, celnice, drobné sakrální památky a místa exekucí u cest, hospice. Metody vyhledávání cest – predikční (historicko-geografické, počítačové) a praktické (pravidlo přímého směru a suché trasy). Trasy dálkového obchodu, emporia, cestovatelé a poutníci, importy artefaktů jako doklady dálkových kontaktů. Obchod v pravěku a středověku – modely pravěkého obchodu, trhy a tržiště ve středověku, kupecké domy, artefaktové prameny (vážky a závaží, pisátka). Komunikace v paleolitu a zemědělském pravěku, cesty v písemných pramenech středověku, nejdůležitější zemské stezky a jejich zapojení do sítě dálkových tras, síť komunikací a města. Příklady výzkumů středověkých cest v ČR – Zlatá stezka, hora Osek, Jívovská cesta, Praha, Krušné hory, Drahanská vrchovina.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Úvod do problematiky.

2. Typy dopravy a vývoj dopravních prostředků.

3. Dopravní stavby a stavby související s komunikacemi.

4.-5. Metody vyhledávání a rekonstrukce tras starých komunikací.

6. Každodennost cestování.

7. Dálkový obchod ve středověké Evropě a jeho vztah k českým zemím.

8. Obchod v pravěku a středověku v ČR.

9.-10. Doprava v pravěku a ve středověku na území ČR.

11.-12. Příklady výzkumů zaniklých komunikací v ČR.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Kolokvium formou pohovoru. Orientace v odpřednášené problematice a doporučené literatuře. 
LITERATURA

Bláha, J.: K dokladům gramotnosti v olomouckých archeologických nálezech z období středověku (stily). In: Historická Olomouc XI., Olomouc 1998, s. 73-90.

Bobková, L. – Neudertová, M. (ed.): Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997.

Bolina, P.: „Per transversum montis Scalicze“ – k interpretaci pozůstatků starých cest na katastru Dolan u Olomouce ve světle rozhraničovací dohody dolanského kláštera a olomoucké kapituly z roku 1404, Archaeologia historica 29, 2004, s. 93-118.

Bolina, P. – Klimek, T.: Úsek dálkové komunikace na Kosmově hoře Osek (Povrchový průzkum zaniklých cest v trati „Humenská“ na k. ú. Jíloviště, okr. Praha-západ), Archeologické rozhledy 59, 2007, s. 103-115.

Bolina, P. – Šlézar, P.: K problematice falz vzniklých při majetkových sporech hradišťského kláštera na severu Drahanské vrchoviny, Časopis Matice moravské 125, 2007, s. 307-342.

Cendelín, D.: Staré komunikace, Ms.,Vizovice 1999.

Cendelín, D.: Novodobé polní opevnění nebo keltská svatyně? K otázce datování tzv. Švédských šancí u Ludařova na Olomoucku, Vlastivědný věstník moravský 59, 2007, s. 306-308.

Čiháková, J.: Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00, Archeologické prameny k dějinám Prahy, sv. 1, Praha 2008 [CD-ROM ].

Čiháková, J.: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01. Archeologické prameny k dějinám Prahy, sv. 2, Praha 2008 [CD-ROM ].

Čiháková, J. – Miller, M.: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů. Archeologické prameny k dějinám Prahy, sv. 3, Praha 2008 [CD-ROM ].

Doležel, J.: Na okraj nálezů středověkých skládacích vážek z českých zemí. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha 2007, s. 147-157.

Fišera, Z.: Ke stavební podobě středověkých strážnic. In: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 46-49.

Fröhlich, J.: K otázce šumavských komunikací v mladší době bronzové, Zlatá stezka 6, 1999, s. 267-270.

Fröhlich, J.: Poloha a podoba popravišť prácheňského kraje, Archeologie ve středních Čechách 10, 2006, s. 945-957.

Gojda, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.

Hoffmann, F.: Řemeslník a kupec. In. Člověk českého středověku, Praha 2002, s. 364-391.

Hosák, L.: Zemské stezky a podružné cesty na Moravě v době předhusitské, Časopis Společnosti přátel starožitností 59, 1951, s. 82-87.

Hosák, L.: Zásady pro určování směru středověkých cest, Časopis Společnosti přátel starožitností 65, 1957, s. 147-148.

Hraše, J. K.: Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách, Nové Město nad Metují 1885.

Hrubý, V.: Staroslovanské čluny na našem území, Z dávných věků 2, 1949, s. 119-135.

Charvát, P.: Dálkový obchod v raně středověké Evropě (7.-10. století). Brno 1998.

Choc, P.: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století, Sborník Československé společnosti zeměpisné 70, 1965, č. 1, s. 16-33.

Klápště, J.: Raně středověké Mostecko a síť dálkových cest, Archeologické rozhledy 37, 1985, s. 502-515.

Klápště, J.: Změna – středověká transformace a její předpoklady. In: Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, Památky archeologické, Supplementum 2, Praha 1994, s. 9-59.

Klimek, T.: Cestování do doby Karla IV.: podle narativních pramenů českého středověku, Přerov 2002.

Kotyza, O.: Nejstarší pražský most přes Vltavu a raně středověké mostní stavby ve střední Evropě, Studia Mediaevalia Pragensia 8, 2008, s. 219-276.

Kovárník, J. – Podborský, V.: Úvahy o cestách v pravěku a rané době dějinné. In: Cesty a stezky do časů Velké Moravy, Brno 2006, s. 5-33.

Králová, A.: Rekonstrukce pravěkých komunikací. In: Archeologie nenalézaného. Sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla, Plzeň – Praha 2008, s. 101-107.

Kubů, F. – Zavřel, P.: Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1. Úsek Prachatice – státní hranice, 2. Úsek Vimperk – státní hranice,České Budějovice – Prachatice 2007.

Kuna, M. a kol.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle, Praha 2004.

Květ, Radan, Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků, Praha 2003.Kyncl, J. a kol.: Historie dopravy na území České republiky, Praha 2006.Lenderová, M.: Cestovatel. In: Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 239-254.Meduna, P.: Cesty ve středověku – středověk v cestách. In: Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, Památky archeologické, Supplementum 2, Praha 1994, s. 108-116.Měřínský, Z.: Středověké cesty na Moravě a ve Slezsku. In: Morava ve středověku, Brno 1999, s. 125-131.Michálek, J.: Topograficko-archeologický průzkum a výzkum šibenic v okrese Strakonice v letech 1995-2005 (Předběžná zpráva), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, České Budějovice 2006, s. 303-323.

Navrátil, V – Procházka, Z.: Výstražná znamení na komunikacích 15. a 16. století, Památky a příroda 12, č. 10, 1987, s. 593-595.

Nekuda, V. (ed.): Archaeologia historica 23. Sborník příspěvků přednesených na XXIX. celostátní konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky k problematice archeologie středověkých komunikací, Brno - Praha1998.

Nodl, M.: Krčmy a krčmáři. In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 563-570.

Novotný, B.: Staré obchodní cesty v Čechách a na Moravě ve světle nálezů mincí z 10.-13. století a jejich vztahy k archeologickým a písemným pramenům. In: Denárová měna na Moravě. Sborník prací z III. numismatického sympozia 1979. Ekonomicko peněžní situace na Moravě v období vzniku a rozvoje feudalismu (8.-12. století), Brno 1986, s. 52-85.

Ohler, N.: Cestování ve středověku, Praha 2003.

Paulíny, J.: Arabské správy o Slovanoch (9.-12. storočie), Bratislava 1999.

Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury. I/1,2, Praha 1985, II/1,2, Praha 1995, 1998.Plaček, M.: Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací, Archaeologia historica 15, 1990, s. 203-216.

Pošvář, J.: Obchodní cesty v českých zemích, na Slovensku, ve Slezsku a Polsku do 14. stol., Slezský sborník 62, s. 54-63.

Prokopová, Z.: Poutník. In: Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 255-274.

Roubík, F.: Silnice v Čechách a jejich vývoj, Praha 1938.

Salač, V.: O obchodu v pravěku a době laténské především, Archeologické rozhledy 58, 2006, s. 33-58.

Salač, V.: Rozumíme (pravěkému) obchodu? In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most 2008, s. 419-432.

Sborník: Historická geografie (1-34).

Sborník: Staré stezky (1-12).

Semotanová, E.: Historická geografie českých zemí, Praha 1998 (2. vyd. 2002).

Severin, K.: Trstenickou stezkou cestou necestou. K vývoji názorů na průběh středověké komunikace). In: Pomezí Čech a Moravy, sv. 4, Litomyšl 2000, s. 353-388.

Schubert, A. a kol.: Péče o památkově významné venkovní komunikace, Praha 2007.

Sokol, P.: Šibenice v Bečově nad Teplou a archeologie popravišť, Archeologické rozhledy 55, 2003, s. 736-766.

Šedinová, J.: Dva středověké hebrejské cestopisy (Benjamin z Tudely, Petachja z Řezna), Praha 2002.

Šída, P.: Strážné systémy, Archeologie ve středních Čechách 9, 2006, s. 589-604.

Šlézar, P.: Archeologické doklady tzv. náledníků ze střední Moravy, Vlastivědný věstník moravský 58, 2006, s. 170-175.

Šlézar, P.: Sády, kopy a výprask „na pamětnou“. Hranice ve středověké krajině Drahanské vrchoviny, Vlastivědný věstník moravský 59, 2007, s. 155-161.

Štěpánek, M.: Patrocinia a středověké cesty (Příspěvek k dějinám osídlení 4), Československý časopis historický 16, 1968, s. 551-570.

Vávra, I.: Trstenická cesta. Historická geografie 6, 1971, s. 77-132.

Velímský, T. – Černá, E.: Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freibergu, Archaeologia historica 15, 1990, s. 477-487.

Vermouzek, R.: Poznámky k Trstenické stezce, Vlastivědný věstník moravský 23, 1971, s. 167-187.

Vermouzek, R.: Středověký vůz, Archaeologia historica 8, 1983, s. 311-325.

Žemlička, J.: Stará cesta do Bechyňska. K vnímání prostoru a vzdálenosti v přemyslovských Čechách. In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 319-332.

Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 12:06

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz