top
spacer

Sylabus

Archeologická památková péče a muzejní archeologie

Vyučující:
Typ semináře:A; I.ročník
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ

Kalábková (8,45 – 9,30 hod) – muzejní archeologie:

teoretická výuka: 10.4, 17.4 a 24.4.

návštěva depozitářů a muzejních expozic – termín bude upřesněn

Bureš (9,45 – 11,15 a 11,30 – 13,00 hod) – archeolog. památková péče:

10.4, 17.4 a 24.4.  

ANOTACE
Archeologická památková péče a management archeologického dědictví. Archeologický projekt. Archeologické dědictví a veřejnost. Užívané databázové systémy - SAS ČR, ODAN, VAL. Archeolog a muzeum. Způsoby nabývání sbírky (akvizice).  DEMUS. Výstavy a expozice. Práce s badateli.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1. – 2. Archeologická památková péče a management archeologického dědictví. Vztah teoretické a aplikované archeologie v managementu archeologického dědictví. Hlavní nástroje  managementu archeologického dědictví. Přehled domácí legislativy pro management archeologického dědictví. Různé interpretace právních norem. Řešení případů svévolného ničení archeologických památek. Management archeologického dědictví v zahraničí. Režim ochrany archeologických památek: co ohrožuje archeologické lokality a památky, seznamy archeologických nemovitých památek, možnosti ochrany movitých památek. 3. – 4. Cesta informace k archeologickému výzkumu, otázka vztahu kurátora, kontraktora, klienta a konzultanta. Archeologický projekt: 5 fází archeologického projektu, rozpočet a harmonogram projektu, druhy archeologických projektů, řízení terénního archeologického výzkumu (příprava a průběh, práce s techniky a brigádníky, úloha vedoucího výzkumu, ochrana zdraví a bezpečnost práce, sociální podmínky pracovníků). Smluvní archeologie: koncepce výzkumu a smluvního vztahu, právní základ smluvního vztahu,  smluvní jednání, využití zákonných norem v procesu smluvního jednání, smlouva o provedení archeologického výzkumu, smluvní vztah, jeho vznik, trvání a zánik. Řízení archeologické organizace. Právní formy archeologických institucí. Organizační struktura  instituce: funkcionální, projektová, maticová. Řízení finančních zdrojů: řízení finančních zdrojů jako proces, rozpočet organizace (programový, zdrojový, rozpočet finančních toků). Získávání finančních zdrojů: dotace, granty, dary, členské příspěvky, úroky, půjčky, výnosy z prodeje zboží nebo služeb. Základní principy účetnictví. Marketing: marketingové myšlení, marketingové kroky, univerzalita a specializace. Tým: co je to tým, výběr členů týmu a osobnostní charakteristiky, vůdčí osobnost a vedení týmu. Řízení pracovní skupiny: kontinuum řídících stylů, manažerská mřížka, vedení porad a jednání, základy vyjednávání. Archeologické organizace a daně.5. – 6. Archeologické dědictví a veřejnost: Potřebuje veřejnost archeologii? Proč archeologie potřebuje informovanou veřejnost. Veřejnost jako klient a příjemce služeb. Cílové skupiny v rámci veřejnosti, jejich vymezení a oslovení Šíření informací v archeologii a o archeologii. Ochrana autorských práv v archeologii. Možnosti působení archeologie na veřejnost: zveřejnění informace, vzdělávání, popularizace. Úloha archeologa v působení na veřejnost. Archeologie a ochrana životního prostředí. Archeologie v územním plánování. Archeologie ve státní správě a samosprávě. Chránit nebo rekonstruovat? Otázky ochrany či zpřístupnění archeologických lokalit. (ochrana – konzervace – restaurování – rekonstrukce – znovuvytvoření).  Archeologie a turistický ruch. Archeologie  ve sdělovacích  prostředcích: tisk, rozhlas a televize, tisková zpráva, tisková konference. Odraz archeologie v krásné literatuře, výtvarném umění, filmu a divadle a jeho význam.

7. Archeolog a muzeum. Rozbor zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Běžně používané normy pro vedení archeologické sbírky. 

8. – 9. Způsoby nabývání sbírky (akvizice). Možnosti nákupu sbírky.  Způsoby evidence archeologické sbírky – CES, I. a II. stupeň; revize a inventarizace sbírek. Počítačové databáze k evidenci archeologických sbírek (CESÍK, DEMUS, BACH). Uložení archeologické sbírky – možnosti a praxe.

10. Výstavy a expozice – záměr, libreto, scénář a realizace, možnosti získávání finančních prostředků.

11. – 12. Práce s badateli, konzervátory a dokumentátory. Muzejní archivy a knihovny. Příprava výpůjček, znaleckých posudků a různých podkladů.  13. Návštěva regionálního muzejního archeologického pracoviště.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Zápočet - písemný test

Kolokvium - ústní pohovor

LITERATURA
Bureš, M.: Nástin problematiky managementu v současné archeologii. Archaeologia Iuvenis ročník VI – 2000, číslo 1, 32 – 43.Bureš, M.: Archeologické dědictví a veřejnost, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 4, 2003, 183 – 192.Bureš, M.: Deset let nestátní archeologie v České republice, Sedmdesát Neustupných let, 49 – 63, Praha 2003.  Bureš, M. a kol.: Terénní archeologický výzkum. Manuál vedoucího. Archaia, Praha 1994. Gojda, M.: Archeologie v České republice: evidence a ochrana památek, průzkum krajiny,  (Re)konstrukce a experiment v archeologii 3, 2002, 159 – 168.Krušinová, L.: Archeologická památková péče v České republice, Praha 1996.Ledvinová, J. – Pešta, K.: Základy fundraisingu, Praha 1996.  Merriman, N. (ed): Public Archaeology, London 2004.Peška, J. (ed): Archeologická památková péče - legislativa a skutečnost. Problémy současné archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Sborník konference, Odry, 30.-31. ledna 1996,   Olomouc 1997.Plamínek, J. - Svatoš, V. - Hledíková, J. - Babouček, P. - Jandáková, P. -  Zetěk, J.: Řízení neziskových organizací, Praha 1996. Princ, M.: Ochrana archeologických památek a její organizace na území Prahy, Archaeologica Pragensia 2, 1981, 239 - 247.Procházka, R.: Zásady pro vyhotovení nálezové zprávy. Vnitřní předpis občanského sdružení Archaia č. 14. Praha 2000. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, Archeologické rozhledy LII, 2000, 701 – 705. Varhaník, J.: K právní úpravě archeologických výzkumů a nálezů, Správní právo 6, 1999, 337 - 356.Varhaník, J.: K úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy, Archeologické rozhledy LII, 2000, 706 – 708.Varhaník, J.: K uvádění obsahu maltské úmluvy do praxe, Archeologické rozhledy LIII, 2001, 588 - 591.Varhaník, J.: K současným možnostem ochrany archeologických nálezů, Archaeologia historica 26, 2001, 5 - 12.Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 127Zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném zněníŽalman, J. a kol.: Příručka muzejníkova I, Praha – Brno 2002.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2018 - 12:40

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz