top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 9: Středověká montánní archeologie

Vyučující:
Typ semináře:B, doporučeno pro 3. ročník
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Přednáška v totmo semestru nebude realizována.

Přednáší Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. 

ANOTACE
Přednáška je věnována montánní archeologii - základům disciplíny a základnímu přehledu. Důraz je věnován také popis průběhu těžby drahých kovů na území Českomoravské vrchoviny a výsledkům výzkumů.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1. přednáškový blok:


Úvod.


Co je montánní archeologie. Stručné dějiny bádání. Základní pojmy. Relikty po montánní činnosti v krajině. Psané prameny. Ikonografie. Specifika montánně archeologických výzkumů.

2. přednáškový blok:


Olovo, stříbro, zlato a středověká Evropa.


Stručný přehled a charakteristika hlavní evropských montánních revírů (Francie, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko).

3. přednáškový blok:


Exploatace zlata, stříbra a olova ve středověkých Čechách a na Moravě.


Montánní památky jako specifický typ lokalit. Hmotná kultura montánních lokalit. Prostorová struktura montánních lokalit. Pozůstatky dřevohliněné architektury na montánních lokalitách. Problematika fortifikací spojených s montánní činností.


POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Kolokvium z odpřednášené látky.
LITERATURA
ALPER, G. 2003: „Johanneser Kurhaus“. Ein mittelalterlicher Blei-Silbergewinnungsplatz bei Clausthal – Zellerfeld im Oberharz, Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niederaschsens, Band 32.


BAKOŠ, F. – CHOVAN, M. a kol. 2004: Zlato na Slovensku. Sprievodce zlatou históriou, ťažbou a náleziskami na našom území. Gold in Slowakia. Bratislava.


FRÖHLICH, J. 2006: Zlato na Prácheňsku. Kapitoly z historie těžby a zpracování zlata. Písek.


FRÖHLICH, J. 2007: Zlatorudné mlýny v kremnické rudné oblasti na Slovensku. In: Stříbrná Jihlava 2007 – Silberne Stadt Jihlava 2007, 82-89.


HEJHAL, P. – HRUBÝ, P. – MALÝ, K. 2006: Doklady rudních mlýnů ze středověké důlní aglomerace Staré Hory u Jihlavy – Nachweise von Erzmühlen in der Bergbauagglomeration Staré Hory (Altenberg) bei Jihlava (Iglau), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 259–288.


HOUZAR, S. 1995: K problematice těžby zlata na jihozápadní Moravě. In: Stříbrná Jihlava 1995. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 16. 9.–17. 9. 1995. Sborník příspěvků. Jihlava, 3–7.


HOUZAR, S. – ŠKRDLA, P. – VOKÁČ, M. 2007: Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě – Mineralogy of gold from aluvial sediments of streams between Želetava and Opatov, Western Moravia, Acta Rerum Naturalium 3, 1–10.


HRUBÝ, P. 2005: Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17.–19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 5–21.


HRUBÝ, P. 2011: Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002–2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 9. Praha–Brno.


HRUBÝ, P. – HEJHAL, P. – MALÝ, K. 2007: Montanarchäologische Forschungen in Jihlava-Staré Hory (Iglau-Altenberg, Tschechien), Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 35, 17–60.


HRUBÝ, P. – JAROŠ, Z. – KOČÁR, P. – MALÝ, K. – MIHÁLYIOVÁ, J. – MILITKÝ, J. – ZIMOLA, D. 2006: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy – Das mittelalterliche Bergbauzentrum in Staré Hory (Altenberg) bei Jihlava (Iglau), Památky archeologické XCVII, 171–264.


HRUBÝ, P. – MALÝ, K. 2006: Hornictví na Jihlavsku: výrobně distribuční vztahy Jihlavy a důlní aglomerace Staré Hory ve 13. století. Montánna archeológia na Slovensku (25 rokov výskumu lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici). Medzinárodný seminár 7.–9. 9. 2005 Banská Štiavnica – Starý zámok. Banská Štiavnica, 67–86.


HRUBÝ, P. – MALÝ, K. – MILITKÝ, J. 2007: K výrobě barevných kovů, stříbra v Jihlavě ve 13. století – Zur Buntmetall- und Silbererzeugung und zur Lokalisierung der Münzstätte in Jihlava (Iglau) im 13. Jahrhundert, Archeologické výzkumy na Vysočině 1, 49–103.


HRUBÝ, P. – HEJHAL, P. – HOCH, A. – KOČÁR, P. – MALÝ, K. – MACHÁŇOVÁ, L. – PETR, L. – ŠTELCL, J., 2013: Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku – Das mittelalterliche Aufbereitungs- und Bergbauareal Cvilínek bei Černov in der Gegend Pelhřimov, Památky archeologické 103.


JANGL, L. 1985: Podmínky a technika rýžování cínu v Čechách, Studie z dějin hornictví 16, 89–130.


Kudrnáč, J. 1973: Dávná rýžoviště zlata u Horské Kvildy na Šumavě, Archeologické rozhledy XXV, 218–221.


KUDRNÁČ, J. 1976: Archeologické výzkumy pravěké a středověké těžby zlata v jižních Čechách, Jihočeský sborník historický 1976/XLV, 1–13.


KUDRNÁČ, J. 1980: Svědectví archeologie o těžbě zlata v Čechách, Studie z dějin hornictví 12, 7–24.


KUDRNÁČ, J. 1982: Rýžování zlata v Čechách, Památky archeologické LXXIII, 455–485.


KUDRNÁČ, J. 1986: Z činnosti montánní archeologie v Čechách v r. 1984, Studie z dějin hornictví 18, 9–20.


KUDRNÁČ, J. 1987: Hornická archeologie v Čechách v r. 1985, Studie z dějin hornictví 19, 20–27.


LITOCHLEB, J. – SEJKORA, J. 2005: Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky JV od Pacova. In: Stříbrná Jihlava. Sborník příspěvků ze semináře k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava 17.–19. 9. 2004. Jihlava, 168–176.


LITOCHLEB, J. – SZTACHO, P. 1977: K dějinám těžby zlata na Humpolecku, Výběr 14/4, 268 – 269, České Budějovice.


MALEC, J. – NOVÁK, F. – KAVALÍR, J. 1985: Stará rýžoviska zlata na řece Opavě u Pochně, Studie z dějin hornictví 16, 131–139.


MALÝ, K. 2005: Mineralogické zhodnocení starohorských nálezů. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17.–19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava.


MALÝ, K. – ROUS, P. 2001: Ověření výpovědních možností strusek z Jihlavska a Havlíčkobrodska – Beglaubigung der Aussagemöglichkeiten der Schlacken aus Iglauland und aus der Gegend bei Havlíčkův Brod (dt.: Deutsch-Brod), Archaeologia historica 26, 67–87.


Morávek, P. a kol. 1992: Zlato v Českém masivu. Praha.


NOVÁČEK, K. 1993: Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin, Studie z dějin hornictví 23.


NOVÁČEK, K. 1994: Hornická sídliště – příspěvek ke studiu středověkého neagrárního osídlení. Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993, Památky archeologické – Supplementum 2, Praha, 158-170.


NOVÁČEK, K. 2001: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém: bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů - The mineral resources of medieval Bohemia as an archaeological problem: the state and perspectives of research into metal production and working. Archeologické rozhledy 53/2, 279-309.


NOVÁČEK, K. ed. 2004: Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologia 6. Praha-Brno-Plzeň.


NOVÁK, J. – ŠTĚPÁN, V. 1985: K počátkům dolování zlata na severní Moravě, Studie z dějin hornictví 16, 140–148.


ROUS, P. – HAVLÍČEK, J. – MALÝ, K. 2005: Nálezy mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17.–19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 128–134.


ROUS, P. – MALÝ, K. 2004: Průzkum terénních stop po zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku – Untersuchung der Geländespuren von der Verarbeitung polymetalischer Erze in der Umgebung von Havlíčkův (Deutsch-) Brod. In: Nováček, K. (ed): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha–Brno–Plzeň, 121–144.


VEČEŘA, J. 2011: Taje hornické krajiny VII, Minerál XIX, 2011/3, 282–287.


VOKÁČ, M. – HOUZAR, S. – ŠKRDLA, P. 2007: Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na jihozápadní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů. Stříbrná Jihlava 2007 – Silberne Stadt Jihlava 2007, 26–55.


VOSÁHLO, J. 1998: Metody vyhledávání a průzkumu stříbrorudných ložisek v rozmezí 13. až 18. století (se zřetelem k jihlavskému rudnímu revíru), Stříbrná Jihlava, 29–44.


VOSÁHLO, J. 1999: Přehled historie jihlavského hornictví. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 52–65.


VOSÁHLO, J. 2005: Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17.–19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 22–31.

Překlady a edice pramenů


Agricola, G. 1556: De re metallica libri XII. Basel. (Ježek, B. – Hummel, J. 2001: Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Ostrava.)


Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 14:17

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz