top
spacer

Sylabus

Genealogie a epigrafika

Vyučující:
Typ semináře:Základní předmět 2. studijního bloku bakalářského studia oboru archivnictví
Semestr (Rok):ZS
ANOTACE
Po krátkém úvodu, obsahujícím tradiční přehled vývoje genealogie a základní literaturu, bude pozornost studentů orientována na nezbytné uvedení do terminologie oboru a používání konvenčních značek, spojených s vytvářením vývodu, rozrodu či příbuzenských a pokrevenských tabulek jako tří způsobů, jimiž lze přistupovat ke genealogickému bádání a ke zpracování jeho výsledků. Hlavní důraz bude v tomto předmětu položen (v souvislosti s praktickými potřebami archiváře, majícího mezi badateli značné procento genealogů) na znalosti různých pramenů využitelných pro genealogická bádání a na možnosti jejich použití. Proto zvláštní pozornost bude věnována nejen matrikám a jejich vývoji (a to nejen katolickým, ale i vojenským, židovským, nekatolickým, civilním, universitním a obecním), ale také urbářům, pozemkovým a městským knihám, katastrům, robotním knihám, seznamům duší, sčítacím operátům a dalším. Kromě stručného přehledu těchto pramenů a míry jejich využitelnosti (nahraditelnosti) by posluchači měli zvládnout i slovní zásobu (v češtině, latině a němčině) pro různé skutečnosti (příbuzenské vztahy, povolání), které se při práci s prameny mohou objevit.
Stručný úvod, týkající se nápisů jako takových, terminologie, metodologie, vývoje oboru, základní literatury a nejdůležitějších edic, poskytne studentům jistý základní přehled o všech třech odvětvích epigrafiky. Ta se obvykle dělí podle toho, jaká je doba vzniku nápisů, které jsou předmětem jejího zájmu, na epigrafiku starověkou, (raně)křesťanskou a středověkou (či raně novověkou). Součástí poslední z nich bude i výklad o nápisech v českých zemích, o jejich kategoriích – charakteru, umístění, jazyku, písmu a celkové podobě. Součástí předmětu bude i výklad a praktická zkouška různých způsobů reprodukce nápisů a také osvojení zásad pro popis nápisů.
LITERATURA
Vidman L.: Psáno do kamene. Antická epigrafie. Praha 1975.
Vojtíšek, V.: O potřebě soupisu a fotografování nápisů. Zprávy památkové péče 4, 1940, s. 20–23, 34–40.
Flodr, M.: Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafických památek. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, C 21–22, s. 167–174.
Hlaváček, I.: Několik úvah a poznámek o současném stavu studia středověké a novověké epigrafiky a jejích potřebách u nás. Umění 30, 1982, s. 146–151.
Brandi, K.: Grundlegung einer deutschen Inschriftenkunde. Berlin 1938.
Krejčíková, J. – Krejčík, T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987.
Horníček, I.: Kniha o rodopisu. Vyškov 1939.
Melichar, R. a kol.: Sborník k základům genealogie. Praha 1988.
Lorenz, O.: Lehrbuch der gesamten wissenschaftlichen Genealogie. Berlin 1898.
Forst – Battaglia, O.: Genealogie. Leipzig 1913.
Poslední aktualizace sylabu:10.2.2007 - 21:41

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz