top
spacer

Sylabus

Akademické psaní a prezentační dovednosti

Vyučující:
Typ semináře:B, C; Mgr.
Semestr (Rok):ZS 2016/2017
AKTUÁLNĚ

Zdravm všechny zájemce o text na parafrázi. Naleznete ho v přílohách k sylabu pod názvem: eco_encyklopedie.pdf. Příjemné parafrázování přeju, AK

 

 

 

Podívejte se, prosím, na vytváření bibliografických záznamů zde:

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#

ANOTACE

Kurz se zaměří na praktickou stránku akademického psaní a prezentace výsledků výzkumu. Pozornost bude věnována samotnému procesu vytváření odborného textu od výběru tématu, přes volbu vhodné formy a stylu až po finální text. Po všech stránkách budou představeny základní typy dokumentů (monografie, články, diplomové a další studentské práce, eseje, atd.). Studenti budou analyzovat texty jiných historiků a osvojovat si obecné základy dobrého psaní. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku práce s informacemi a plagiátorství. Další témata: etika vědecko-výzkumné a publikační práce, obecná typografická pravidla, peer-review (recenze, posudky).

Druhá část semináře se zaměří na vhodné způsoby prezentace výsledků odborné práce a především na práci s PowerPointem či jiným podobným programem.

V obou případech se studenti budou soustředit na praktickou stránku a budou získané vědomosti aplikovat a procvičovat.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

TÉMATA

1.       Vědecká práce, vědecká metodologie

2.       Zdroje a vyhledávání informací; třídění informací; internet (hledání, používání, citování); heuristika

3.       Žánrová specifika odborného textu, obecná charakteristika odborného stylu, jeho funkčních oblastí a charakteristika; autor, čtenář a další subjekty

4.       Výběr tématu a stylizace nadpisu

5.       Formální struktura odborného textu; psaní úvodu práce, jeho charakteristika, odlišnost od předmluvy

6.       Typy vědeckých textů a jejich součásti (abstrakt, esej, článek, monografie, diplomové práce, peer-review, posudek, recenze)

7.       Text a jeho členění (věty, odstavce, podkapitoly, kapitoly), struktura celého textu; výkladový postup; čím začít a jak pokračovat (jak výklad uspořádat a jak při něm postupovat) charakteristika odstavce, přechody mezi odstavci a kompoziční věty

8.       Koherence a koheze textu, jejich prostředky; textová analýza, práce s informacemi; makrokompoziční konektory a textové orientátory

9.       Práce s informacemi, plagiátorství, etika vědecko-výzkumné práce

10.   Citace, odkazy, bibliografie, přílohy atd.; citační normy

11.   Grafická úprava, typografická pravidla, pravopis, interpunkce + korektury

12.   Prezentace výsledků práce, prezentace v PowerPointu

13.   Tvůrčí psaní; proces psaní a tvorby textu; brainstorming, mind map &c.

14.   Time management, studium, rychločtení atd.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Studenti budou plnit drobné úkoly na jednotlivé hodiny; jedním z požadavků také bude prezentace v PowerPointu a tvorba vlastního odborného textu.
LITERATURA

ZÁKLADNÍ LITERATURA

Čmejrková, Světla – Daneš, František – Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2008.

Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český AV ČR. http://prirucka.ujc.cas.cz/

Kahn, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001.

Meško, Dušan – Katuščák, Dušan – Findra, Ján a kol. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006.

Panevová, Jarmila – Sgall, Petr. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004.

Pravdová, Markéta – Svobodová, Ivana, eds. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.

Pravidla českého pravopisu. Brno: Lingea, 2008.

Spousta, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce. CERM, 2009.

 

ROZŠIŘUJÍCÍ A DOPORUČENÁ LITERATURA

Austin, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia 2000.

Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum 2008.

Eco, U. Meze interpretace. Praha: Karolinum 2005.

Eisner, P. Chrám i tvrz. Praha: Jaroslav Podroužek, 1946. [a mnohá další vydání]

Gruber, David. Rychločtení, Rychlostudium, Info Management. Praha: Management Press, 2008.

Hirschová, M. Pragmatika v češtině. Olomouc: Univerzita Palackého 2006.

Gazdar, G. Pragmatics. Implicature, Presupposition, and Logical Form. New York: Academic Press 1979.

Jakobson, R. „Lingvistika a poetika“. In Poetická funkce. Jinočany: H&H 1995, s. 74–105.

Keith, A. – Burridge, K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. Cambridge: Cambridge University Press 2006.

Koťátko, P. Význam a komunikace. Praha: Filosofia 1998.

Prokopová, Kateřina – Kohoutová, Tereza – Diblík, Ondřej. Manuál Encyklopedie lingvistiky. Olomouc: UP, 2013.

Segert, Stanislav. „Jak recenzovat knihy.“ Příloha k Teologické reflexi 1 (1995), č. 2, s. 1–8.

Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: SLON, 2007.

Šesták, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:6.10.2017 - 0:20

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz