top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z interdisciplinárního oboru 1: Kulturní antropologie pro archeology

Vyučující: k tomuto sylabu není přiřazen žádný vyučující
Typ semináře:B; II. roč.
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Zahájení: 12.10.2016

jednou za 14 dní (liché týdny)- středa  15,00-18,15 hod

pouze v termínech: 12.10.; 26.10.; 9.11.; 23.11.; 7.12.; 14.12.

Mgr. Eva Čermáková, Ph.D., společnost SocioFactor

 

 

ANOTACE

Kurz „Kulturní antropologie pro archeology“ seznamuje studenty se základními antropologickými tématy, osobnostmi, směry a paradigmaty, se zvláštním zřetelem pro potřeby budoucích archeologů. Vymezuje vztahy mezi příbuznými obory: kulturní antropologie, etnologie a etnoarcheologie a přibližuje jejich teoretický rámec, který je relevantní i pro výzkum zaniklých kultur. Kurz nabízí posluchačům rozšíření klasického archeologického curricula o mezioborové souvislosti s důrazem na výzkum živých kultur. Na příkladu konkrétních případů (Mongolové, Romové, nomádské a zemědělské kultury současnosti i nedávné minulosti) ukazuje možnosti využití antropologických a etnoarcheologických metod pro studium zaniklých kultur. Prostřednictvím samostatně vypracovávaných referátů na zadaná témata se studenti učí kriticky studovat a rozumět odborné antropologické literatuře.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1.     1.Kulturní antropologie, etnologie a etnoarcheologie

úvod do kulturní antropologie, jako do „vědy o těch druhých“, co je předmětem této disciplíny, kde jsou její kořeny a kterým vědám se blíží, rozdíly v tradicích kulturní antropologie v USA, sociální antropologie v Británii, „etnologii“ ve Francii vztah mezi antropologií, etnologií a etnoarcheologií, jejich specifika a průsečíky.

2.     2.Evolucionismus a neoevolucionismus

první „vědecký“ pohled na člověka, osobnost Darwina a jeho vliv na přírodní i humanitní vědy (Morgan, Montelius, Frazer, Tylor) přínos i úskalí evolucionismu a jeho oživení v 60. letech (neoevolucionismus)

3.     3.Difuzionismus

migrace, komunikace a enkulturace jako hlavní příčina kulturní změny: rakouská škola kulturních okruhů, britská heliolitická škola, Boasova škola amerického historismu v USA

4.     4.Funkcionalismus a strukturalismus

kulturní prvky a jejich funkce v rámci sociokulturních systémů - lidské společenství jako fungující organismus (Durkheim, Malinowski…). Strukturalismus jako směr v lingvistice, antropologii, archeologii a příbuzných vědách, sociokulturní systémy jako soustava vztahů a znaků (Lévi – Strauss)

5.     5.Konfiguracionismus a příbuzné směry (osobnost a kultura)

kultury jako systémy kulturních prvků uspořádaných podle dominantního organizačního principu, otázka biologického a kulturního determinismu (Kroeber, Benedictová, Meadová)

6.     6.Kulturní ekologie a příbuzné směry (kulturní materialismus)

kultura jako na nadbiologický adaptivní systém, Steward, Rappaport, kulturní materialismus

7.     7.Nová etnografie (kognitivní antropologie, etnověda, etnosémantika…)

emický pohled na kulturu, systém sdílených idejí a významů, folktaxonomie a etnověda a jejich význam při studiu cizích kultur (Douglas, Geertz)

8.     8.Case study: Mongolové

Kultura současných Mongolů a jejich studium jako cesta k pochopení „neviditelných“ archeologických nomádských populací. Procesy „archeologizace“ chování nomádů a dopady modernizace na změnu „archeologického obrazu“.

9.     9.Case study: Romové

Romové a problematika diasporických kultur, hmotná kultura Romů a její vztah k normám, hodnotám a chování, archaické prvky romské kultury a jejich přínos pro studium zaniklých společností.

10.  10.Case study: nomádské kultury

Nomádské kultury současnosti a minulosti a jejich vztah ke krajině, prostoru a času. Specificky „nomádské“ způsoby uchopování prostoru, význam koberců a tzv. „skalního umění“ v kulturách nomádů.

11.  11.Case study: zemědělské kultury

Zemědělské kultury současnosti a minulosti a jejich vztah ke krajině, prostoru a času. Specificky „usazené“ způsoby uchopování času, význam časomíry a kalendářů.

12.  12.Závěrečný test

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Kolokvium je uděleno na základě prezentovaného referátu na vybrané kulturně-antropologické téma a úspěšného závěrečného testu.
LITERATURA

Budil, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003.

Budil, I. T. Za obzor západu. Praha: Triton, 2007.

Cribb, R. Nomads in Archaeology. Cambridge: Cambridge university Press, 2004

Čermáková, E. Krajinami cizích časů. Vnímání prostoru a času usedlými a nomádskými kulturami. Praha: Dokořán, 2012.

Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál, 2008.

Gimbutas, M. Das Ende Alteuropas: Der Einfall Von Steppennomaden Aus Sudrussland Und die Indogermanisierung Mitteleuropas. Budapest: Archaeolingua Series Minor, 2000.

Jelínek, J. Střecha nad hlavou: kořeny nejstarší architektury a bydlení. Brno: VUTIUM, 2006.

Khazanov, A. Nomads and the Outside World. Madison – London: The Wisconsin University Press1994

Květina, P. Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015.

Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 2004

Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2005.

Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 14:23

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz