top
spacer

Sylabus

Nauka o pramenech II

Vyučující:
Typ semináře:A
Semestr (Rok):LS
ANOTACE

Seminář navazující na předmět Nauka o Pramenech I. bude zaměřen na práci s raně novověkými prameny (16. – 18. století). Kurs bude zaměřen na popis a charakteristiku pramenů a především jejich analýzu a kritiku. Použity budou především prameny vzniklé na území habsburské monarchie, pro komparaci ale bude přihlédnuto k pramenům odlišné provenience. Cílem tohoto kursu je seznámit studenty s různými druhy pramenů a vytvořit u nich schopnosti analýzy a kritiky pramene (jak u vydaných, tak u rukopisných pramenů) a využití pomocných věd historických (paleografie, kodikologie, diplomatiky, sfragistiky ad.) v praxi. Na jednotlivých hodinách se bude pracovat především s archivními prameny a starými tisky v digitalizované podobě, využity budou i dostupné edice a on-line databáze, a to jak v překladech, tak v původních jazykových verzích (zejména latina a němčina). Každá hodina se bude snažit přiblížit určitý typ pramene (např. městská kronika, cestopis, korespondence) a nastínit možnosti jeho využití. Vedle přiblížení teoretických aspektů (metodologie, přístup různých škol, etc.) bude práce s určitým druhem pramene ilustrována i na příkladu konkrétní historické studie, která podnětným způsobem daný typ pramene využila. Tímto způsobem bude seminář provázán s předmětem Trendy současného dějepisectví II.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

22.2. Martin Elbel: Cestopisy (četba: Cestopis.pdf)

1.3. Martin Elbel: Řeholní prameny (Soubor: Archivum.zip)

8.3. Martin Elbel: 

15.3. Radmila Prchal Pavlíčková: Ego-dokumenty (četba Seemann 1737)

22.3. Radmila Pavlíčková: Inventáře (četba: hradní a zámecký inventář dle výběru a domluvy) 

29.3. Yasir Yilmaz:  

5.4. Radmila Prchal Pavlíčková: Barokní kázání (četba: soubor pdf Kazatelství a kázání Nauka)

12. 4.Hana Jadrná Matějková: Raněnovověká preskriptivní literatura jako znovuobjevený pramen historického bádání (četba: Guenther.pdf, Žalanský.pdf)

19.4. Hana Seichterová (Zemský archiv)

26.4. 

3.5. Pavel Stůj:

10.3.

 

 

Iveta Coufalová: Kulturní mobilita: příklad: orientalismus jako móda 18. století (četba: nauka o pramenech_orientalismus.pdf + nauka o pramenech_orientalismus.jpeg)

 

 


 

 

 

24.3. Jaroslav Miller: Periodické zpravodajství v raném novověku a první noviny (pramen bude přinesen do semináře)

31.3. konference:

7.4. Jaroslav Miller:  Co nám mohou říci právní prameny? (pramen bude přinesen do semináře)
 
14. 4. Radmila Pavlíčková- Ego-dokumenty (četba Seemann 1737)
 
21. 4. Hana Seichterová (Zemský archiv)
 
28. 4. Radmila Pavlíčková: Inventáře (četba: hradní a zámecký inventář dle výběru a domluvy)
 
5. 5. Pavel Stůj
 
12. 5. zápočtový týden
 
 
19.2.  Úvodní hodina
26.2. Martin Elbel: Cestopisy
5.3.host: Pavel Soukup: Neznámý Jan Hus: svědectví jeho postil
12.3. host: Pavlína Cermanová: Proroctví.
19.3.Hana Jadrná Matějková: Raněnovověká preskriptivní literatura jako znovuobjevený pramen historického bádání
26.3. Radmila Pavlíčková:Barokní kázání
2.4.Radmila Pavlíčková: Inventáře jako pramen hmotné kultury (četba: vybrané pdf s raněnovověkým inventářem)
9.4. Radmila Pavlíčková: Ego-dokumenty
16.4. host: Robert Novotný: Paměť urozených v Hájkově kronice
23.4. Martin Elbel: Cestopisy (text: Cestopis)
30.4. Jaroslav Miller: Periodické zpravodajství raného novověku (Aviso, Relation)
7.5. Martin Elbel: Obrazové prameny
14.5. zápočtový týden
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Aktivní účast, příprava na každou hodinu, četba zadaných textů, účast v diskusi.
LITERATURA
 • Bláhová, Marie. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského okruhu a její pramenná hodnota. Praha 1995.
 • Buck, August – Klaniczay, Tibor – S. Németh, Katalin, eds. Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance. Budapest 1989.
 • Burke, Peter. The Renaissance Sense of the Past. London 1969.
 • Clanchy, Michael T. From Memory to Written Record: England 1066-1307. London 1979.
 • Cochrane, Eric. Historians and Historiography in the Italian Renaissance. Chicago – London 1981.
 • Constable, Giles. Letters and Letter-collections. Turnhout 1976. (Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. 17.)
 • Curtius, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998.
 • Černý, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Jinočany 1996.
 • Dostálová, Růžena. Byzantská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 1990.
 • Grundmann, Herbert. Geschichtesschreibung im Mittelalter. Gattungen - Epochen - Eigenart. 4. Aufl. Göttingen 1987.
 • Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988.
 • Kristó, Gyula. Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon. Budapest 2002.
 • Kurcz, Agnes. "Arenga und Narratio ungarischer Urkunden des 13. Jahrhunderts." MIÖG 70 (1962): 323–354.
 • Lhotsky, Alphons. Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs. Graz - Köln 1963. (MIÖG, Ergänzungsband 19.)
 • Macůrek, Josef. Dějepisectví evropského východu. Praha 1946.
 • Nechutová, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 2000.
 • Patze, Hans, ed. Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im späten Mittelalter. Vorträge und Forschungen, Bd. 31. Sigmaringen 1987.
 • Research Resources for Medievalists in East Central Europe. With the cooperation of several medievalists edited by Zsolt Hunyadi. Budapest – Toronto 2005.
 • Reynolds, Beatrice R. "Latin Historiography: A Survey, 1400-1600." Studies in the Renaissance 2 (1955): 7-66.
 • Richter, Michael. The Oral Tradition in the Early Middle Ages. Turnhout 1994. (Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. 71.)
 • Schieffer, Rudolf und Jarosław Wenta, hrsg. Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa. Projekte und Forschungsprobleme. Subsidia historiographica 3. Toruń 2006.
 • Spiegel, Gabrielle M. The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography. Baltimore and London 1997.
 • Spunar, Pavel a kol. Kultura středověku. Praha 1995.
 • Sulitková, Ludmila. Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích). Praha 2004.
 • Šusta, Josef. Dějepisectví a jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové. 2. vyd. Praha 1946.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:2.3.2018 - 16:17

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz