top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 2,4: Archeologie středověké kolonizace

Vyučující:
Typ semináře:B, 1. roč.
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka nebude v tomto semestru realizována.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1. přednáška – úvod do problematiky:


Obecný úvod do problematiky. Archeologie pozdní doby hradištní. Chronologické vymezení. Co je to kolonizace – obecně, ne jen středověká. Středověká kolonizace. Kolonizace v Čechách a na Moravě v 11.-13. století. Dějiny bádání, různé pohledy na problematiku. Literatura k tématu. Relevantní písemné prameny.

2. přednáška – Čechy, Morava … a zbytek světa:


Zasazení do soudobého evropského kontextu. Český stát v 12. a 1. pol. 13. století. Politické dějiny, základní orientace.

3. přednáška – lidé a krajina:


Přírodní poměry nově kolonizovaných oblastí – tedy pohraničí. Lidé a krajina. Nadmořské výšky. Krajinné typy. Vymezení staré sídelní oblasti a nově kolonizovaných oblastí.

4. přednáška – pohraniční hvozd:


Les jako pohraniční hvozd. Zemské brány. Zabezpečení hranic v době hradištní. Písemné prameny, archeologické doklady. Cesty. Celnice. Fragmenty cest v terénu. Odraz komunikací v písemných pramenech. Dopravní prostředky a jejich limity.

5. přednáška – les a lidé:


Lok. Cvilínek – archeologický doklad kolonizovaného lesa. Vývoj lesa. Druhová skladba lesa. Les očima středověkého intelektuála (les a jeho odraz v soudobých kronikách). Lesní zvířata. Lov. Prestižní funkce lovu ve středověku. Lovecké dvorce („typ Zbečno“). Lesní úřady – magister venatorum a spol. Lesní celky románských Čech známé z písemných pramenů (Borek, Kersko, …). Raný středověk – „doba dřevěná“. Dřevo. Dehet. Dřevěné uhlí. Med. Horníci. Archeologické doklady, písemné a ikonografické prameny.

6. přednáška - kolonizátoři:


Kolonizace a panovník. Újezdy, jejich definice, rozloha, právní statut.


Organizátoři kolonizace - církev a kláštery. Kolonizační řády - premonstráti, cisterciáci. Hospodářské dvory, jejich podoba a funkce (zápisky opata Sugera. Curia Radunice).


Organizátoři kolonizace – pozemková šlechta. Panské kurie s románskými kostely, stavební podoba a hmotná kultura.

7. přednáška - kolonisté:


Kolonisté. Etnická skladba, odkud pocházeli. Vztahy mezi starousedlíky a kolonisty. Pojmy: akulturace, enkulturace, kulturní šok. Lokátor. Praktické otázky kolonizace. Vytyčování nových sídel. Nové technologie. Nové právní zvyklosti. Sachsenspiegel.

8. přednáška – vesnice a ekonomika:


Z kolonisty vesničan. Vesnice v pozdní době hradištní. Vesnický dům. Hospodářské budovy. Archeologické výzkumy pozdněhradištní vesnice. Každodenní život. Plužina – definice, její podoba, půdorys. Zemědělské nástroje. Ekonomika v nově kolonizovaných oblastech. Zemědělství – druhy obilí, druhy půd, výnosy. Palynologie. Mlýny. Ikonografie vesnice přelomu raného a vrcholného středověku.


Pastevectví. Hmotná kultura pasteveckých osad.

9. přednáška – nerostné suroviny:


Nezemědělské aktivity v kolonizovaných oblastech - exploatace surovin. Železo. Zlato. Kámen. Archeologie a písemné prameny.

10. přednáška – počátky těžby a zpracování stříbra:


Problematika tzv. hornické kolonizace. Archeologické výzkumy hornických a úpravnických lokalit z 13. století.

11. přednáška – infrastruktura újezdů:


Infrastruktura kolonizovaných oblastí. Centrální bod a jeho zázemí. Tržní osady, základy pozdějších měst. Demografické poměry.

12. přednáška – Želivský újezd. Případová studie:


Rozbor konkrétního území na českomoravském pomezí, kolonizovaného v letech 1144-1226.


Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 14:25

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz