top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 9: Monastická archeologie

Vyučující: k tomuto sylabu není přiřazen žádný vyučující
Typ semináře:B, III.ročník, II. blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ
Předmět v tomto semestru nebude realizován.

 

ANOTACE

Přednáška představí šíři minulých i současných archeologických přístupů ke zkoumání monasticismu, s hlavním zaměřením na řeholní prostředí evropského křesťanského středověku. Podá základní systematický přehled monastických komunit a nastíní jejich vývoj od pozdní antiky do pozdního středověku prostřednictvím jejich artefaktového obrazu. Snahou přednášky nebude prezentovat monastickou archeologii jako dílčí, ohraničenou specializaci, ale jako přístup, který na jedné straně vstupuje do nepřetržitého dialogu s ostatními historickými obory a přístupy, současně však prostřednictvím svých specifických pramenů a metod otevírá nové dimenze problému středověkých řeholních komunit a středověké společnosti obecně, ať už se jedná o otázky ekonomické, sociální či kognitivní.

 

Obsah (základní probírané okruhy):

1. Problémový rámec monastické archeologie, informační zdroje, terminologie

2. Vývoj a pestrost teoretického nahlížení na problematiku klášterů a zasvěceného života v archeologii

3. Anachorétské počátky monasticismu na Blízkém východě a jeho přenos do jižní Evropy v archeologické perspektivě; pachomiánská reforma

4. Ostatní zdroje evropského monasticismu, vývoj benediktinského mnišství až po reformní hnutí 10. – 12. století

5. Diverzifikace zasvěceného života, „staré“ a „nové“ řády ve vrcholném a pozdním středověku

6. Archeologie náboženských komunit mimo křesťanskou západní Evropu

7. Klášterní ekonomické principy a vznik „klášterní krajiny“ jako archeologický problém

8. Monastické komunity uvnitř i vně sociálního světa

9. Alternativní formy zasvěceného života a možnosti jejich archeologického poznávání

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Úvod do monasticismu, teoretické přístupy uplatňované v archeologii

2. Anachorétské počátky monasticismu a východní mnišství, předstupně (xenodochia) a předbenediktinský monasticismus

3. Benediktinské mništsví a jeho reformy, cisterciácká antitéze.

4. Archeologie „starých řádů“ v Čechách (historický a právně historický kontext, architektonický a stavební vývoj, prostorové uspořádání)

5. Diverzifikace řeholního života ve 12. – 13. století, zasvěcený život v pozdním středověku a novověku.

6. Vnitřní život konventu – sváteční, každodenní, pohřbívání

7. Působení řádů ve světě –pastorace, alternativní formy mnišství, ekonomické, sociální a symbolické aspekty činnosti řádových komunit, zejm. symbióza se světskými elitami

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Písemný test.
LITERATURA

Lawrence, Hugh 2001: Dějiny středověkého mnišství. Brno.

Vlček, Pavel; Foltýn, Dušan; Sommer, Petr 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

Foltýn, Dušan a kol. 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.

Binding, G. - Untermann, M. 2001: Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst in

Deutschland. Stuttgart.

Greene, J. P. 1992: Medieval Monasteries. London - New York.

Bond, James; Aston, Michael 2004: Monastic landscapes. Gloucestershire.

Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 14:30

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz