top
spacer

Sylabus

Mezi Habsburky a Osmany - Uhry v raném novověku

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):ZS 2016/2017
AKTUÁLNĚ

Milí študenti, na budúcej hodine sa naďalej budeme venovať probmeatike miest. Prosím prečítajte štúdiu, ktorú nájdete nižšie. Súbor: Nemeth Šlachta v mestách. Odznejú referáty: Mestá a mešťania na Slovensku v ranom novoveku (29.11. Zuzana Altmanová, Izabela Czernek). 

Poprosím kolegyňu Luciu Kotlárovú aby ma kontaktovala.

ďakujem 

M.Marjaková 

 

Zadané témy referátov: 

Bitka pri Moháči a jej dôsledky (27.9. Tereza Šindelářová)

Náboženské pomery v Uhorsku v ranom novoveku. Reformácia  a rekatolizácia (11.10. Tomáš Rek, Josef Svoboda)

Pätnásťročná vojna a povstanie Štefana Bočkaja (18.10. Kristýna Krištofová, Jakub Obhlídal)

Protihabsburské povstania na území Slovenska (25.10. Maroš Janík, Rebeka Majerová)

Povstanie Františka II. Rákociho (1.11. Jana Mášová, Dana Surá)

Kultúra a umenie v Uhorsku v období raného novoveku (15.11. Ivana Kučerová, Markéta Ročková)

Obrazová portrétní sbírka rodu Palffyů na hradě Červený Kameň (15. 11. Ivana Dobešová)

Stavovská spoločnosť v Uhorsku v ranom novoveku (22.11. Vendula Hofmanová, Kristýna Prokešová)

Mestá a mešťania na Slovensku v ranom novoveku (29.11. Zuzana Altmanová, Izabela Czernek)

Osvietenstvo v uhorských a slovenských dejinách. Charakteristika vlády a reforiem Márie Terézie a Jozefa II. (6.12. Jakub Doležal, Filip Vávra)

 

V prípade potreby ma kontaktujte na: magdalena.marjakova@gmail.com 

ANOTACE

Seminár bude venovaný politickým, cirkevným a kultúrnym dejinám Uhorska v ranom novoveku. Toto obdobie pre Uhorsko znamenalo  vysporiadanie sa s mnohými (existenčnými) zmenami cez začleňovanie do Habsburskej monarchie, vládu Habsburgovcov, či osmanskú  okupáciu. Tieto základné faktory výrazne ovplyvnili politický, kultúrny, či konfesijný vývoj v Uhorsku. Jednotlivé tematické okruhy sú vymedzené kľúčovými udalosťami tohto obdobia. Seminár bude vedený formou diskusií, prezentácie krátkych referátov a práce s prameňmi priamo na hodine seminára. 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Úvodná hodina 

Bitka pri Moháči a jej dôsledky

Uhorsko / (územie dnešného Slovenska) v susedstve Osmanskej ríše

Náboženské pomery v Uhorsku v ranom novoveku. Reformácia  a rekatolizácia.

Pätnásťročná vojna a povstanie Štefana Bočkaja

Protihabsburské povstania na území Slovenska

Povstanie Františka II. Rákociho

Kultúra a umenie v Uhorsku v období raného novoveku

Stavovská spoločnosť v Uhorsku v ranom novoveku

Mestá a mešťania na Slovensku v ranom novoveku

Osvietenstvo v uhorských a slovenských dejinách. Charakteristika vlády a reforiem Márie Terézie a Jozefa II.

Téma po dohode so študentami

Záverečná hodina 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Aktívna účasť na seminári.

Prezentácia referátu na vybranú tému.

Kolokvium

LITERATURA

DVOŘÁK, Pavel ed. Turci v Uhorsku I. : život v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen od tragickej bitky pri Moháči až do Bratislavského snemu. Bratislava, 2005.

DVOŘÁK, Pavel ed. Turci v Uhorsku II. : život v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní od snemu v roku 1608 do satmárskeho mieru. Bratislava, 2006.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku. Bratislava, 2014.

FEDERMAYER, Frederik a kol. Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948. Martin 2012.

HITZEL, Frédéric. Osmanská říše 15.-18. století. Praha, 2005.

KÓNYA, Peter a kol. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov, 2010.

KÓNYA, Peter a kol. Dejiny Uhorska. Prešov, 2013.

KOWALSKÁ, Eva. Spoločnosť Horného Uhorska v rokoch 1526-1740 v slovenskej historiografii posledného desaťročia. Teória, metodológia, pramene. In Václav Bůžek, Pavel Král eds. Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740).Opera historica 11. České Budějovice, 2006.

LENGYELOVÁ, Tünde a kol. Žena a právo. Bratislava, 2004.

MALINIAK, Pavol – NAGY, Imrich (eds). Turek na obzore (Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom). Kraków, 2013.

MILLER, Jaroslav. Uzavřená společnost a její nepřátelé. Praha, 2006.

NEMEŠ, Jaroslav ed. Z prameňov dejín raného novoveku. Ružomberok, 2012.

NÉMETH, István H. 2008. Šľachta v mestách - prirodzený proces alebo negatívny jav?. InForum Historiae 1, 2008.

NÉMETH, Istvan H. Európska doktrína alebo Uhorská špecialita? Zásahy štátu a rekatolizácia miest v Uhorsku. In Historický časopis. Bratislava, 2009.

RATAJ, Tomáš. České země ve stínu půlměsíce : obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha, 2002.

RUSINA, Ivan. Barok na Slovensku. Bratislava, 1991.

RUSINA, Ivan a kol. Renesancia. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratisla, 2010.

VYBÍRAL, Zdeněk. Bitva u Moháče : krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Praha, 2008.

WHEATCROFT, Andrew. Nepřítel před branami : Habsburkové a Osmané v bitvě o Evropu. Praha, 2010.

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:26.11.2016 - 16:18

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz