top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z interdisciplinárního oboru 3: Úvod do archeologické numismatiky

Vyučující:
Typ semináře:B; III. ročník, II.
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Zahájení: 20. října 2016 – bloková výuka

pouze v termínech: ČT 15,00 – 18,15 hod: 20. 10.; 10.11. a 24.11. (učebna SP2 – 3.13)

                                PA   8,45 – 12,15 hod: 21.10.; 11.11. a 25.11. (učebna SP1 – 3.09)

PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Národní muzeum v Praze

ANOTACE
Úvod do keltské, antické a středověké numismatiky.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1) Keltská numismatika

● Úvod do studia doby laténské. Chronologické systémy a základní charakteristika materiální kultury. Středoevropští Keltové ve světle písemných pramenů.

● Keltská numismatika - úvod do problematiky. Dějiny bádání a základy terminologie a typologie. Charakteristika druhů pramenů – nálezy a sbírky. Vymezení tzv. bójského teritoria ve střední Evropě.  

● Počátky keltského mincovnictví ve střední Evropě. Mincovnictví Filipa II. a Alexandra III. Makedonského. Keltská expanze do antického světa. Historické předpoklady keltského mincovnictví. Nejstarší typy bójských mincí.

● Starší fáze středoevropského (bójského) mincovnictví (polovina 3. až 2. třetina 2. století před Kristem). Obchodně-produkční centra horizontu LC1–C2 (Němčice nad Hanou, Roseldorf, Nowa Cerekvia) a jejich mincovní produkce.

● Bójské mincovnictví horizontu LC1–C2 v Čechách. Mince tzv. vedlejších řad a a jejich interpretace.   

● Keltské mincovnictví v českých zemích v době oppid (LTC2/D1). Mincovní produkce na oppidu Stradonice, Třísov, Závist, Staré Hradisko. Interpretace pokladů zlatých mincí – Podmoky, Stradonice, Starý Kolín. 

● Bratislavské oppidum (LTD1/D2) a epilog bójského mincovnictví. Chronologie mincí typu Biatec. Historická interpretace bratislavského mincovnictví – vztahy k římské říši a úpadek po porážce s Burevsitou.

● Oppidum Oberleiserberg (LTC2/D1–D1) v horním Rakousku. Příklad naleziště na pomezí bójského světa. Keltské mincovnictví v Noriku, Burgenlandu a Panonii.    

● Keltské mincovnictví v oblasti půchovské kultury na Slovensku – epilog středoevropské mincovní produkce doby laténské. Hlavní naleziště a lokální typy mincí.

● Keltské mincovnictví v Bavorsku. Mincovní produkce na oppidech Manching, Berching Pollanten a sídlištích Stöffling a Egelfing. Interpretace pokladů zlatých a stříbrných mincí – Manching, Gross Bischendorf, Neusses.  

● Surovinové zdroje doby laténské ve střední Evropě. Ložiska a těžba drahých kovů ve středoevropském prostoru. Technologické postupy při těžbě zlata a stříbra. Problém identifikace původu zlata a stříbra na základě analýz dochovaného materiálu. Doklady dálkového obchodu a obchodu s drahým kovem.

● Technologie výroby keltských mincí od získání kovu po ražbu. Tavící destičky jako doklad výroby střížků. Razidla keltských mincí. Prostorová distribuce dokladů mincovní výroby  v rámci výrobních center. Zlato středoevropských Bójů jako exportní zboží keltském a antickém světě. Nálezy – doklady – interpretace. Importované stříbro doby laténské ve střední Evropě.

 2) Antická numismatika

 

● Úvod do antické numismatiky. Teritoriální a chronologické vymezení, typologie, základní literatura.

● Úvod do studia řecké numismatiky I. Teritoriální a chronologické vymezení, typologie, základní literatura.

● Úvod do studia řecké numismatiky II. Základní přehled – Evropa. 

● Úvod do studia řecké numismatiky II. Základní přehled – Asie.

● Úvod do studia římské numismatiky I. Mincovnictví římské republiky.

● Úvod do studia římské numismatiky II. Mincovnictví císařského Říma.

● Peněžní oběh na území římské říše. Charakter pramenů a jejich interpretace. Projekty dokumentace nálezů římských mincí.

● Import řeckých a římských republikánských mincí do střední a východní Evropy v době laténské. Interpretace z významných keltských sídlištních center – Němčice nad Hanou, Stradonice, Manching.

● Římské mince v barbariku I. Počátky importu římských mincí do středoevropského barbarika po nástupu Germánů. Historická interpretace a konfrontace písemných pramenů. Nálezy římských mincí na germánských sídlištích v českých zemích a ve středí Evropě.

● Římské mince v barbariku II. Depoty a další kategorie nálezů římských mincí v českých zemích a ve středí Evropě. Úloha mincí u Germánů a jejich historická interpretace.

● Římský vojenský zásah do barbarika v období markomanských válek z pohledu numismatiky. Přehled historických událostí. Analýza mincovních nálezů z římského opevněného areálu v Mušově. Nálezy římských mincí v barbariku do konce 2. století. 

● Import byzantských mincí do barbarika – epilog importu antických mincí do střední Evropy.

 

3)

Středověká a raně novověká numismatika

● Počátky raně středověkého mincovnictví v západní Evropě.

● První přemyslovské denáry

● České mincovnictví 11.–12. století.

● Zavedení brakteátů: 13. století.

● 1300: zavedení pražských grošů.

● Mincovní systémy vrcholného středověku.

● První evropské tolary a mincovnictví tolarového období v 16. století.

● Americké drahé kovy a cenová revoluce.

● Mincovnictví 17. století.

 

4) Kontaktní problémy archeologie a numismatiky

● Mince v archeologické situaci – kritický pohled na jejich interpretaci. Přehled literatury k problematice nálezů ztrátových mincí.

● Mince v archeologické situaci jako prostředek absolutní chronologie – interpretační úskalí mechanického přístupu.

● Nálezy jednotlivých mincí z archeologických situaci – jedinečný pramen dobové struktury oběživa.

● Mince jako pramen k hospodářským dějinám – sledování výskytu mincí od doby laténské do raného středověku a možnosti sledování procesu monetarizace společnosti. 

● Mince v hrobech - sledování jejich výskytu od doby laténské do raného středověku. K diskuzi o symbolické funkci mincí.  

● Mincovní depoty od doby laténské do raného novověku. Teoretický model akumulace a ukrývání majetku. Interpretační možnosti mincovních depotů.

● Nemincovní depoty od doby laténské do raného novověku. Alternativní možnosti tezaurace majetku.

● Keramické nádoby užité jako schránky hromadných mincovních nálezů. Jejich význam pro archeologickou chronologii.

● Mincovní nálezy jako prameny k datování architektury. Příklad mezioborové spolupráce.

● Mincovní ikonografie raného středověku – jedinečný pramen poznání dobové hmotné kultury.

● Symbol nebo realita? Pokus o interpretaci motivů na mincích středoevropských Keltů. 

● Ikonografie antických mincí – jedinečná sonda do reality starověkého světa.  

1) Keltská numismatika

Castelin, K. 1965: Die Goldprägung der Kelten in den böhmischen Ländern. Graz.

1985: Keltische Münzen. Katalog der Sammlung im Schweizerischen Landesmuseum Zürich. Band II. Kommentar.

Čižmář, M. 1995: K mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko. Archeologické rozhledy 47, 614-618. 

Čižmář, M. Kolníková, E. 2006: Němčice - obchodní a industriální centrum doby laténske na Moravě. Archeologické rozhledy 58, 261–283.

Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Hartmann, A. 1985: Über Materialanalysen an Goldmünzen der keltischen Bojer. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz 32, 660–673.

Kolníková, E. 1964a: Nález rímskeho aes grave s keltskými mincami v Nitre. Slovenská archeológia 12, 391–408.

1998: Keltské mince v peňažných dejinách Moravy. Peníze v proměnách času. Sborník příspěvků z konference k 50. výročí založení pobočky České numismatické společnosti v Ostravě, která se konala ve dnech 3.–4. 10. 1996, 21-33. 

1998a: Výpoveď nálezov mincí o keltskom hradisku v Trenčinských Bohuslaviciach. Slovenská numizmatika 15, 1144.

2006: Význam mincí z moravského laténského centra Němčice nad Hanou pre keltskú numizmatiku. Numismatický sborník 21, 356.

2012: Němčice. Ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 43. Brno.

Kellner, H.-J. 1990: Die Münzfunde von Manching und die keltischen Fundmünzen aus

Südbayern. Stuttgart.

Militký, J. 2015a: Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby. Praha.

2015b: Die Boier und die Numismatik – Gegenwärtiger Stand  der Forschung und die Möglichkeiten der Interpretation des Fundbestandes. In: Karwowski, M. Salač, V. Sievers, S. (Hrsg.): Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des Internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.–16. 11. 2013. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 21. Bonn, 77–109.

Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1998: Keltský poklad ze Starého Kolína. Praha. 

Paulsen, R. 1933: Die Goldprägung der Boier. Leipzig - Wien.

Píč, J. L. 1903: Čechy na úsvitě dějin. Starožitnosti země České. Díl II/2. Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum. Praha.

Ziegaus, B. 1995: Der Münzfund von Großbissendorf. Eine numismatische Untersuchung zu den spätkeltischen Goldprägungen in Südbayern. München. 

2000: Der Goldfund. In: Sievers, S.: Vorbrericht über die Ausgrabungen 1998-1999 in Oppidum von Manching. Germania 78, 378-382.   

2000a: Die Fundmünzen aus der jüngerlatènezeitlichen Siedlung von Egglfing. Bayerische Vorgeschichtsblätter 65, 39-83.    

 

2) Antická numismatika

Doporučená literatura

Bursche, A. 1996: Later roman – barbarian contacts in central Europe. Numismatic evidence. Spätrömische Münzfunde aus Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Rom und den Barbaricum im 3. und 4. Jh. n. Ch. Studien zu Fundmünzen der Antike (SFMA) 11. Mainz am Rhein.     

1997: Roman coinage from Jakuszovice settlement in north Małopolska. Notae Numismaticzne/Zapiski Numismaticzne 2. Kraków, 119148.

1998: Złote medaliony rzymskie w Barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności. Światowit supplement Series A: Antiquity, vol. II. Warszawa.

Dobiáš, J. 1964: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů, Praha.

Droberjar, E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Praha.

Kolníková, E. 1968: Nález neskororímskych solidov v Bíni, okres Nové Zámky. (K minciam z doby sťahovania na Slovensku). Numismatický sborník 10, 550.

1970: Hromadný nález rímskych mincí z Prešova a jeho numizmaticko – historický význam. Slovenská numizmatika 1, 2873.

1972: K interpretácii nálezov rímskych mincí na Slovensku. Slovenská numizmatika 2, 7114.

Kurz, K. 2006: Mince starověkého Řecka a Říma. Antická numismatika. Praha.

Militký, J. 2005a: Nálezy mincí ze 6.–7. století v Čechách a na Moravě. In: Kuna, M. – Profantová, N. a kolektiv: Počátky raného středověku v Čechách, Praha, 275–286.  

2005b: Depot římských mincí z Polné. Příspěvek k úloze alexandrijských mincí ve střední Evropě. Numismatický sborník 20, 3–20.  

2009: Finds of the early byzantine coins od the 6th and 7th century in the territory of the Czech Republic. In: Wołoszyn. M.: Byzantine coins in central Europe between the 5th and 10th century. Magna Moravia. Seria Polona, vol. III. Kraków, 357–393.

2013: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách (5. století před Kristem až 7. století po Kristu). Komentovaný katalog nálezového fondu. Praha.

 

  3) Středověká numismatika

Petráň, Z. 1998: První české mince. Praha.

Šmerda, J. 1996: Denáry české a moravské: katalog mincí českého státu od 10. do počátku 13. století. Brno.

Petráň, Z. – Polanský, L.: Denáry prvních Přemyslovců. In: Sommer, P. – Třeštík, D.Žemlička, J. (eds.): Budování českého státu. Praha 2009, 192–195.

Videman, J. – Paukert, J. 2009: Moravské denáry 11. a 12. století. Kroměříž.

Grossmannová, D. 2015: Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století. Brno 2015

Vorel, P. 2004: Od pražského groše ke koruně české. Druhé, rozšířené vydání. Praha.

Castelin, K. 1953: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 13001471. Praha.

Radoměrský, P. 1967: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A-Historie 21, 1967.

Nemeškal, L. – Vorel, P. 2010: Dějiny jáchymovské mincovny a katalogy ražeb, I. (1519/1520–1619). Pardubice.

 

   4) Kontaktní problémy