top
spacer

Sylabus

Husitství a Evropa

Vyučující:
Typ semináře:B, C
Semestr (Rok):LS 2017
AKTUÁLNĚ

Četba na čtvrtek (Ondřej z Řezna) konečně přidána.

ANOTACE

Koná se každý druhý čtvrtek v 15.00-18.15. 

Seminář se bude zabývat husitstvím nikoliv jako slavnou či tragickou epochou národních dějin, nýbrž jako významnou a do velké míry jedinečnou součástí dějin Evropy v pozdním středověku. Budeme sledovat paralelní fenomény v jiných regionech, zahraniční inspirační zdroje českého reformního hnutí, úlohu husitství v mezinárodní církevní politice doby papežského schizmatu a velkých koncilů, organizaci nadnárodních křižáckých intervencí do Čech, reflexi husitství v dobové odborné a dějepisné literatuře a ve výtvarném umění i jeho doteky s evropskou reformací a humanismem. Hlavní výzvou bude vysvětlit, proč přese všechny styčné body s evropským vývojem byla reakce latinského křesťanstva na husitství většinově negativní. Náplní jednotlivých setkání bude diskuse nad povinnou četbou a vybranými prameny (dle sylabu). Další pramenné materiály budou předkládány v hodině ke společné interpretaci.

Četba je přiložena níže v souborech .zip. Heslo: 'VeritasVincit'

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

23. 2. 2017
(1.) Úvod; Tzv. předchůdci Husovi a náboženské trendy v soudobé Evropě; Hus a Viklef

Četba:
Pavel Spunar, Česká devotio moderna – fikce a skutečnost, Listy filologické 127, 2004, s. 356-370
David R. Holeton, Wyclif’s Bohemian Fate. A Reflection on the Contextualization of Wyclif in Bohemia, Communio viatorum 32, 1989, s. 209-222

9. 3. 2017
(2.) Krize a reforma; Husův proces u kurie a na koncilu

Četba:
Francis Rapp, Reforma, in: Týž, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996, s. 154-169
Jiří Kejř, Znovu o Husově rehabilitaci, in: Týž, Z počátků české reformace, Brno 2006, s. 245-261
Jan Hus, O svatokupectví, in: Magistri Iohannis Hus Opera omnia 4: Drobné spisy české, ed. Jiří Daňhelka, Praha 1985 (část)

23. 3. 2017
(3.) Husitství a konciliarismus: Kostnice, Pavia-Siena, Basilej; Zahraničí husité

Četba:
Franz Machilek, Němečtí husité, in: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, ed. Jan B. Lášek, Praha 1995, s. 259-264  
( Jiří Kejř, Česká otázka na basilejském koncilu, Husitský Tábor 8, 1985, s. 107-132 )
Deník Petra Žateckého, přel. František Heřmanský, Praha 1953 (část)
Michael van Dussen, Bohemia in English religious polemics before Foxe, in: týž, From England to Bohemia. Heresy and Communication in the Later Middle Ages, Cambridge 2012, s. 112-125

6. 4. 2017
(4.) Husitské války z druhého břehu: křížové výpravy; Špióni, vyslanci a cestovatelé v husitských Čechách

Četba:
František Šmahel, Česká hereze v evropské politice, in: Týž, Husitské Čechy, Praha 2001, s. 369-382, 616-623
Jaroslav Svátek, „Návod, jak vést válku proti českým heretikům“. Příběh jednoho nezdařeného protihusitského projektu, in: Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů, edd. Pavel Soukup a Jaroslav Svátek, Praha 2010, s. 90-101
Ondřej z Řezna, Husitská kronika (vybrané pasáže v českém překladu)

20. 4. 2017
(5.) Agitace a propaganda: Husitské manifesty do zahraničí; Protihusitská polemika; Husitství v evropském umění

Četba:
Birgit Studt, Obrana víry a reforma církve v protihusitské propagandě papežství a koncilu, in: Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů, ed. Pavel Soukup a Jaroslav Svátek, Praha 2010, s. 67-77
František Šmahel – Jarmila Vacková, Odezva husitských Čech v evropském malířství 15. století, Umění 30, 1982, s. 308-342
Manifest táborských hejtmanů, in: Husitské manifesty, ed. Amedeo Molnár, Praha 1980, s. 156-170


4. 5. 2017
(6.) Poslední kacířství – první reformace?;  Kompaktátní utrakvismus a Jednota; Luteráni, humanisté a (po)husitské Čechy

Četba:
Amedeo Molnár, Husovo místo v evropské reformaci, Československý časopis historický 14, 1965, s. 1-14
Martin Nodl, Česká reformace, in: Umění české reformace (1380-1620), ed. Kateřina Horníčková – Michal Šroněk, Praha 2010, s. 17-33
Korespondence Jana Šlechty s Erasmem Rotterdamským; Jan Blahoslav, Sepsání o rozdíle Jednoty bratrské od luteriánské, in: Slovem obnovená. Čtení o reformaci, ed. Amedeo Molnár, Praha 1977, s. 150-152, 168-172

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Písemná práce (cca. 10 s.) na téma dle vlastního výběru, resp. nápadu. Komparativní přístup, využití literatury včetné cizojazyčné a primárních pramenů. Téma si prosím dohodněte s vyučujícím.

 

LITERATURA

- k husitství obecně
Howard Kaminsky, A History of the Hussite Revolution, Berkeley – Los Angeles 1967
Jiří Kejř, Husité, Praha 1984
František Šmahel, Husitská revoluce, 4 sv., 2. vyd., Praha 1995-1996
František Šmahel, Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha 2001
Petr Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české 5 (1402-1437), Praha – Litomyšl 2000
Petr Čornej – Milena Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny české 6 (1437-1526), Praha – Litomyšl 2007
Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup (ed.), Husitské století, Praha 2014

- k evropskému kontextu a speciálním otázkám
František M. Bartoš, Husitství a cizina, Praha 1931
Francis Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996
František Šmahel (ed)., Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter, München 1998
Olivier Marin, L’archevêque, le maître et le dévot. Genèses du mouvement réformateur pragois. Années 1360-1419, Paris 2005
Heribert Müller, Die kirchliche Krise des Spätmittelalters. Schisma, Konziliarismus und Konzilien, München 2012
Zdeněk V. David, Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi, Praha 2012
Dušan Coufal, Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414-1431. Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů, Praha 2012
Pavlína Cermanová, Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby, Praha 2013
Pavlína Rychterová – Pavel Soukup (ed.), Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, Praha 2013

Povinná četba je přiložena v souborech .zip. Heslo: 'VeritasVincit'

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:5.4.2017 - 1:09

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz