top
spacer

Sylabus

XKSR 2

Vyučující:
Typ semináře:mgr. studium, B
Semestr (Rok):LS 2017
AKTUÁLNĚ

Milé kolegyně a kolegové,

četbu naleznete u sylabu kurzu XKSR pod názvem Schrattenbach Bolestná žalost.

Radmila Pavlíčková

ANOTACE
Pohřební kázání představují mimořádně zajímavý pramen pro poznání celé řady aspektů raněnovověké společnosti a její kultury. Promluvy kněží při pohřbech se dochovaly ve formě drobných tisků v množství, které je na poměry raněnovověkých pramenů ohromné – jen jazykově německý luteránský prostor eviduje v současné době cca 350.000 tisků vytištěných v rozmezí let 1550-1750. Jedná se o promluvy nad lidmi různých sociálních vrstev -  šlechtici, měšťany, představiteli církve; nad lidmi různých profesí - dvorskými úředníky, panovníky, lékaři, univerzitními profesory, obchodníky; nad muži, ženami i dětmi různého stáří a různého stadia života - manželé, novorozeňata, mládenci na studiích, starci a stařeny; a nad příslušníky a příslušnicemi různých konfesních směrů – katolíky, luterány, utrakvisty, členy Jednoty bratrské.

Cílem semináře je prostřednictvím textů pohřebních kázání proniknout do různých oblastí raněnovověkého života a ukázat široké výpovědní možnosti pohřebních kázání k různým tématům spojeným s politickými, kulturními a sociálními dějinami raného novověku (pohřební kázání jako pramen pro výzkum genderových otázek, dějin těla, nemoci, stáří a smrti, dějin cestování, pro výzkum dějin zbožnosti apod.). Jedná se o témata, jež jsou pro současné raněnovověké výzkumy důležitá, prodělala v posledních letech zajímavý metodologický vývoj apod. - smyslem je tedy také seznámit se s těmito směry výzkumu (jejich historiografií a metodologií) a ukázat, jak k jejich výzkumu může přispět výpověď funerální homiletiky.

Speciální pozornost je věnována těmto tématům:  konfesionalizace, konverze, exil (exulantský mýtus), dějiny žen a gender history, reprezentace homogenní maskulinity, dějiny dětí, dějiny smrti, sociální, profesní a rodová reprezentace, paměť a paměťová studia.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
viz sylabus - příloha
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

příprava na semináře (pozorná četba textů), účast v diskusi na semináři, jedna znalecká rozprava na zvolené téma v průběhu semestru, účast na workshopu, kolokviální rozhovor na konci semestru

LITERATURA

Ariès, Philippe: Dějiny smrti I–II. Praha 2000.

Malý, Tomáš – Suchánek, Pavel: Obrazy očistce. Studie o barokní imaginaci. Brno 2013.

Sládek, Miloš: Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy, Praha-Jinočany, 1995

Pavlíčková, Radmila: Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:24.4.2017 - 22:02

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz