top
spacer

Sylabus

Vybrané kapitoly z dějin správy

Vyučující:
Typ semináře:Volitelný předmět 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie
Semestr (Rok):LS
ANOTACE
Volitelná přednáška (2 hodiny) je určena pro studenty 2. druhého bloku studia historie jako doplňující přednáška k semináři Dějiny správy I. Účastnící této přednášky by měli alespoň částečně ovládat německý jazyk a základy latiny a měli by mít dobrou znalost paleografie. Přednášky a semináře budou totiž zaměřeny na práci s materiálem (ZA Opava – pobočka Olomouc, popřípadě s kopiemi archiválií MZA v Brně. Cílem přednášek a seminářů bude seznámit studenty s různými typy materiálu církevní správy, stavovské správy, patrimoniální správy etc., a tím na konkrétních příkladech ukázat, jak správa fungovala a jaké archiválie je možno najít ke konkrétním úřadům a institucím v archivech. Posluchači by po absolvování jednosemestrálního kursu měli být schopni vyhotovit diplomatický popis knihy, přepis listiny, či vyhledat údaje k jednotlivým panstvím v katastrech nebo urbářích.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1. Patrimoniální správa.
Zde se studenti seznámí s fungováním velkostatku v období „zlatého věku patrimonií“ v 16. století. Práce v seminářích bude zaměřena na rozbor písemností: urbářů a pozemkových knih. Studentům bude podán celkový výklad o českých katastrech a jiných soupisech půdy.
2. Stavovská správa.
Náplní přednášek o stavovské správě bude objasnění fungování zemského soudu a zemských sněmů, jako vrcholných správních institucí české šlechty. V seminářích budou studenti pracovat s kopiemi zápisů zemských desek a součástí semináře bude i exkurze do MZA v Brně, kde se nachází Národní kulturní památka – moravské zemské desky.
3. Církevní správa.
Na přednáškách budou posluchači seznámeni s fungováním církevní správy na Moravě včetně základní bibliografie k této tematice (správa biskupství, děkanství, farností). V seminářích pak budou pracovat se základními prameny k evidenci věřících: soupisy duší, zpovědními seznamy, matrikami. Dalším okruhem specializace těchto přednášek bude objasnění fungování církevního soudu na Moravě a seznámení s písemnostmi této instituce.
4. Správa univerzit.
Studentům bude podán výklad o specifické správě univerzit v Čechách s přihlédnutím k Univerzitě Palackého. Studenti budou mít možnost v semináři nahlédnout do nejstarších matrik UP, popřípadě se i zapojit do chystané ediční činnosti k vydání těchto matrik.
5. Lenní systém Olomouckého biskupství.
Takto zaměřená přednáška má seznámit posluchače se specifickým systémem lenní správy olomouckých biskupů na Moravě, která nemá v českých zemích obdoby. V seminářích budou mít šanci pracovat s velkým množstvím materiálu, který je dochován v pobočce ZAO. V rámci semináře bude i exkurze na zámek v Kroměříži, který byl centrem lenní správy, a prohlídka biskupské mincovny s přednáškou o mincovním regálu olomouckých biskupů.
LITERATURA
Janák, J. – Hledíková, Z.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1964.
Krofta, K.: Dějiny selského stavu. Praha 1949.
Malý, K. – Sivák, F.: Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do roku 1945. Praha 1989.
Stloukal, K.: Česká kancelář dvorská 1599–1608. Praha 1931.
Vaněček, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1964.
Vašků, V.: Studie o právních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636–1749. Brno 1969.
Poslední aktualizace sylabu:10.2.2007 - 22:04

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz