top
spacer

Sylabus

Jansenismus a habsburská monarchie v 18. století

Vyučující:
Typ semináře:Povinně volitelný předmět magisterského studia
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka v LS 2010 neprobíhá
ANOTACE

Seminář se bude zabývat podobou raněnovověkého katolicismu, která byla během 17. a 18. století ovlivňována fenoménem jansenismu. Názorové soupeření mezi jansenisty a jejich odpůrci bude sledováno v nejrůznějších oborech, do nichž jansenistická diskuze zasáhla (dogmatická, morální a pastorální teologie, církevní právo). V souvislosti s touto vnitrocírkevní debatou bude brán zřetel i na další problémy a myšlenkové proudy (katolické osvícenství, antijesuitismius, vztah státu a círke), které spolu s jansenismem spoluvytvářely podobu katolické církve v 17. a 18. století. Nemalý díl pozornosti bude také v obecnější rovině soustředěn, jednak na samotnou myšlenkovou podstatu a kořeny jansenismu, jednak na habsburskou monarchii, kde jansenistické myšlenky nalezly své uplatnění a dosáhly určitého vrcholu zejména za vlády Marie Terezie.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Tématické okruhy

Od Augustina k „Augustinovi“

Od Jansena k Jansenismu

Rakouské Nizozemí a jeho vliv

Učené společnosti a katolické osvícenství

Pozdní jansenismus v habsburské monarchii

Antijesuitismus a jeho projevy v 18. století

Josef II. a „Josefinismus“   


POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Aktivní účast na seminářích a úspěšné absolvování zápočtového testu a kolokvia.
LITERATURA

Aurelius Augustinus: O milosti a svobodném rozhodování, Odpověď Simplicianovi, In: O milosti a svobodném rozhodování. Odpověď Simplicianovi, Ed. Stanislav Sousedík, Ondřej Koupil, Tomáš Machula, Praha 2000.

Aurelius Augustinus: Dopis o milosti Boží, In: Aurelius Augustin. Říman – Člověk – Světec, Ed. Radislav Hošek, Praha 2000, s. 309-330.

Bernard, Bruno: Jansenismus und Irenik. In: Irenik und Antikonfessionalismus im 17. und 18. Jahrhundert, Harm Klueting (Hg), Hildesheim – Zürich – New York 2003, S. 193-222.

Brandl, Manfred: Marx Anton Wittola. Seine Bedeutung für den Jansenismus in deutschen Landen. Steyr 1974.

Deinhardt, Wilhelm: Der Jansenismus in deutschen Landen. Münchener Studien zur historischen Theologie, Band 8, München 1929.

Doyle, William: Jansenism. Catholic Resistance to Authority from the Reformation to the French Revolution. London – New York 2000.

Eckberger, Alexius Johann: Charakteristische Beiträge zur Kenntniss der Hauptstadt und Gränzfestung Olmüzt. Wien 1788, In: Příspěvky k charakteristice a poznání hlavního města a pohraniční pevnosti Olomouce od Jana Alexia Eckbergera, Ed. Vladimír Spáčil – Libuše Spáčilová – Milena Krobotová, Olomouc 1998.

James, Edward Donald: Pierre Nicole, Jansenist and Humanist. A Study of his Thought. Hague 1972.

Jurečka, Richard: Pascalova první konverze a problém svobody v raném novověku. Dialog Evropa XXI, č. 1-2, 2000, s. 32-45.

Haubelt, Josef: České osvícenství. Praha 2004.

Hersche, Peter: Der Spätjansenismus in Österreich. Wien 1977.

Hersche, Peter: Muße und Verschwendung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter. Band I. und II. Freiburg 2006.

Hollerweger, Hans: Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Österreich. Regensburg 1976.

Horák, Petr: Svět Blaise Pascala. Praha 1985.

Karfíková, Lenka: Studie z patristiky a scholastiky II. Praha 2003.

Karfíková, Lenka – Mrázek, Jiří (ed.): Milost podle Písma a starokřesťanských autorů. Jihlava 2004.

Karfíková, Lenka: Milost a vůle podle Augustina. Praha 2006.

Klueting, Harm: Katholische Aufklärung - Aufklärung im katholischen Deutschland. Meiner 1993.

Kovács, Elisabeth (Hrsg.): Katholische Aufklärung und Josephinismus. München 1979.

Kovács, Elizabeth: Ultramontanismus und Staatskirchentum im thersianisch-josephinischen Staat. Wiener Beitrage zur Theologie. Wien 1975.

Kroupa, Jiří: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost. Brno 2006.

Lesaulnier, Jean: Knihovny kláštera Port-Royal a jansenismu včera a dnes. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, Jitka Radimská (ed.), České Budějovice 2000, s. 283-294.

Marrou, Henri: Svatý Augustin. Řím 1979.

Nicolai, Friedrich: Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. 1. und 2., 3. und 4. Band, In: Friedrich Nikolai - Gesammelte Werke, Bernhard Fabian und Marie-Luise Spieckermann (Hrsg.), Band 15, 16, Hildesheim – Zürich – New York 1994.

Noel, C. Charles: Clerics and Crown in Bourbon Spain, 1700-1808: Jesuits, Jansenists and Enligtenment Reformers. In: Religion and politics in Enlightenment Europe, Ed. James E. Bradley, Dale K. Van Kley, University of Notre Dame 2001, s. 119-153.

Pascal, Blaise: Listy proti jezuitom. Listy vidiečanovi o dišputách na Sorbonne a iných zaujímavostiach. Ed. Ján Žigo, Bratislava 1965.

Pelcl, Martin František: Paměti. Praha 1931.

Plongeron, Bernard: Zrození republikánského křesťanství. Brno 2000.

Prucek, Josef: Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778-1829. Olomouc 2001.

Pryszmont, Jan: Historia teologii moralnej. Warszawa 1987.

Rey-Mermet, Théodule: Alfons von Liguori. Der Heilige der Aufklärung. Wien – Basel – Freiburg 1987.

Schuchart, Alfred: Der „Pastor bonus“ des Johannes Opstraet. Zur Geschichte eines pastoraltheologischen Werkes aus der Geisteswelt des Jansenismus. Trier 1972.

Slavík, Bedřich: Od Dobnera k Dobrovskému. Praha 1975.

Sousedík, Stanislav: Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha 1997.

Sousedík, Stanislav: René Descartes a české baroko. Praha 1996.

Táborský, Josef: Reformní katolík Josef Dobrovský. Brno 2007.

Walter, Peter – Jung, Martin (Hrsg.): Theologen des 17. und 18. Jahrhunderts. Konfesionelles Zeitalter – Pietismus – Aufklärung. Darmstadt 2003.

Wandruszka, Adam: Österreich und Italien im 18. Jahrhundert. München 1963.

Ward, W. R.: Late Jansenism and the Habsburgs. In: Religion and politics in Enlightenment Europe, Ed. James E. Bradley, Dale K. Van Kley, University of Notre Dame 2001, s. 154-186.

Weaver, Ellen: The Evolution of the Reform of the Port-Royal. From the Rule of Citeaux to Jansenism. Paris 1978.

Winner, G.: Die Klosteraufhebungen in Niederösterreich und Wien. Wien 1967.

Winter, Eduard: Der Jansenismus in Böhmen und Mähren und seine Bedeutung für die geistige Entwicklung Österreich-Ungarns. Südost-Forschungen, 1942, heft 3-4, s.440-455.

Winter, Eduard: Josefinismus a jeho dějiny. Praha 1945.

Zlabinger, Eleonore: Ludovico Antonio Muratori und Österreich. Innsbruck 1970.

Poslední aktualizace sylabu:8.3.2010 - 10:20

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz