top
spacer

Sylabus

Přehled vývoje církevního práva a vztahu křesťanů a světské moci

Vyučující:
Typ semináře:B, C
Semestr (Rok):LS 2018
AKTUÁLNĚ
Přidán soubor s termíny výuky v r. 2018.
ANOTACE
Představení vývoje vztahu mezi křesťanskými církvemi a státní mocí i vývoje církevního práva na základě linie dějin křesťanství. Oblast vztahu mezi církevní a světskou mocí: cézaropapismus a křesťanský dualismus, papocézarismus, státní jurisdikcionalismus, státní náboženství, odlukové systémy, totalitní systémy, kooperační model; vývoj konfesního práva na území českých zemí; úvod do konkordátního práva, postavení církevních subjektů v diplomatických stycích. Oblast vývoje církevního práva: ius antiquum, ius novum, ius novissimum, ius codificatum, právní systémy největších křesťanských církví v ČR (katolická církev, českobratrská církev evangelická, československá církev husitská, pravoslavná církev)
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

třída Svornosti 8, 2. patro, seminární učebna 3.10; Po:16.45 – 18.15

1.      Úvod do problematiky, organizační záležitosti

2.      Židovské kořeny církevního práva, křesťanství, církev a církve, historie kanonistiky, systematizace sbírek církevního práva. Monismus a dualismus v politicko-náboženské oblasti, byzantský cézaropapismus. Právní sbírky z období iuris antiqui, pozdní byzantské právní sbírky (přijímané v celém pravoslaví) a jejich současný dopad. Ukázky textů.

3.      Germánský cézaropapismus, papocézarismus (papalismus), boj o investituru. Právní sbírky z období iuris novi – systematizace a univerzalizace církevního práva. Ukázky textů.

4.      Průřez vybranými tématy východních i západních kanonických textů v návaznosti na biblické zásady a jejich současný dopad – souvislá ukázka textů.

5.      Protestantská reformace a katolická reforma, právní sbírky (Corpus iuris canonici), protestant­ský a katolický jurisdikcionalismus, státní náboženství, systémy odluky církve a státu.

6.      První kodifikace církevního práva západní katolické církve (Codex iuris canonici z r. 1917), systém koordinace, totalitní systémy

7.      Postupná rekodifikace církevního práva západní katolické církve (Codex iuris canonici z r. 1983) a postupná kodifikace církevního práva východních katolických církví (fragmenty prvotní kodifikace, úplná kodifikace – Codex canonum Ecclesiarum orientalium z r. 1990).

8.      Právní reprezentace světové katolické církve, mezinárodně-právní postavení Apoštolského (Svatého) stolce, aktivní papežská legace.

9.      Zásady pro vztah mezi církvemi a státem II. vatikánského koncilu (1962–1965) a jejich uplatňování. Úvod do konkordátního práva. Současné podoby konkordátních smluv a jejich uplatnění, zvlášť v postkomunistických zemích. Ukázky textů.

10.  České konfesní právo od 17. stol. – hlavní body vývoje. Ukázky textů.

11.  Největší křesťanské církve v ČR (katolická církev, českobratrská církev evangelická, českosloven­ská církev husitská, pravoslavná církev) – vznik, právní charakteristika, právní systém.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Zkouška proběhne formou kolokvia (ve skupinách po cca 5 studentech), okruhy ke zkoušce budou zveřejněny ke konci výuky v závislosti na jejím průběhu.

Studenti preferující jiný způsob konání  zkoušky se individuálně domluví s vyučujícím.

LITERATURA

Základní literatura:

 1. Valeš, Václav. Konfesní právo: průvodce studiem. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 239 s. ISBN 978-80-7380-135-9

 2. TRETERA, Jiří Rajmund - HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015. 416 s. ISBN 978-80-7502-118-2

 3. TRETERA, Jiří Rajmund. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 156 s. ISBN 80-7192-707-4
 4. materiály dané vyučujícím (zveřejněné v přílohách sylabu)

Odkazy:
http://pravoslavi.cz/download/data/kanony.htm
http://geschichte.digitale-sammlungen.de/decretum-gratiani//text/

Rozšiřující literatura:

 • HALAS, František. Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, České země a Vatikán. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 759 s. ISBN 80-7325-034-9
 • VLADÁR, Vojtech. Pramene práva katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 220 s. ISBN 978-80-7380-187-8
 • ROBBERS, Gerhard (ed.). State and church in the European Union. Second edition. Baden-Baden: Nomos, 2005. 589 s. ISBN 3-8329-1311-4
 • SCHWENDEWEIN, Hugo. Österreichisches Staatskirchenrecht. Essen: Ludgerus Verlag, 1992. XVII + 882 s. ISBN 3-87497-192-9
 • LERIZOLI, Giuseppe. Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico. La religione come limite del potere (cenni storici). Quarta edizione. Torino: G. Giappichelli, 1998. 381 s. ISBN 88-348-8078-1
 • KRUKOWSKI, Józef. Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych. Wydanie II – zmienione, uzupełnione. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. 408 s. ISBN 93-228-0856-9
 • NĚMEC, Damián. Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2008). Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 544 s. ISBN 978-80-89096-45-9
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:9.4.2018 - 0:14

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz