top
spacer

Sylabus

Vybrané kapitoly z českých národních dějin

Vyučující:
Typ semináře:B; doporučený ročník - 2.
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka kurzu bude zahájena z důvodu nepřítomnosti vyučujícího ve středu 21. února 2018
ANOTACE
Cílem semináře bude seznámit studenty s nejdůležitějšími mezníky politického a kulturního života v zemích Koruny české v 19. století. Stranou nezůstanou ani vlivy evropských událostí, pohled na regionální vývoj, rozbor vybraných soudobých dokumentů či srovnání specifického českého prostředí (po stránce ekonomické a národnostní) s jinými vybranými evrospkými státy.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
rámcový program semináře (aktualizovaný sylabus tohoto semináře viz příloha):

- proměny venkova
- industrializace a vznik nových společenských tříd
- národní obrození (mýtus a realita)
- revoluční rok 1848 (evropský kontext)
- rok 1848 na Moravě a v Olomouci
- národ a nacionalismus (vymezení pojmu)
- vývoj politické scény I. - František Palacký a jeho koncepce
- přehled ústavního a správního vývoje podunajské monarchie
- vývoj politické scény II. (politické strany)
- Olomouc na pozadí významných událostí 19. století
- vývoj školství v rakouské monarchii
- práce s pramenem (I.-III.) - prezentace příspěvků
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Požadavky ke zkoušce:
- student musí mít uzavřený předepsaný počet seminářů z dějin 19 .století
- student má udělený zápočet za seminární práci
- student předkládá seznam přečtené literatury rn
- student předklá

 Požadavky k zápočtu za seminář:
- příprava na každou hodinu (četba nachystaných textů, diskuze)
- referát, popř. příprava prezentace v rámci pracovní skupiny
- dílčí písemné testy ověřující studentovu přípravu na hodiny

LITERATURA

Výběr doporučené literatury:

- Balík, S. a kol.: Politický systém českých zemí 1848-1989. Brno 2003.
- Bass, E.: Čtení o roce osmačtyřicátém. Praha 1948.
- www.citanka.cz 
- Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století (sestavili P.Vošáhlíková a M. Řepa). Praha 1997.
- Červinka, F.: Hilsnerova aféra a její literární dozvuk. Praha 1999.
- Červinka, F.: Český nacionalismus v 19. století. Praha 1965.
- Čornejová, I.-Rak, J.-Vlnas, V.: Ve stínu tvých křídel...Habsburkové v českých dějinách. Praha 1995
- Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
- Drška, V.-Skřivan, A.-Stellner, F.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha 1994.
- Efmertová, M.: České země v letech 1848-1918. Praha 1998.
- Fasora, L. a kol.: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno 2006.
- Fasora, L. a kol.: Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno 2007.
- Fasora, L. a kol.: Člověk na Moravě 19. století. Brno 2004.
- Frankl, M.: Emancipace od židů. Český antisemitismus na konci 19. století. Praha 2007.
- Galandauer, J. - Honzík, M.: Osud trůnu habsburského. Praha 1982.
- Galandauer, J.: Karel I. Poslední český král. Praha 1998.
- Gellner, A.: Národy a nacionalismus. Praha 1999.
- Halada, J.: Osvícenství - věk rozumu. Praha 1984.
- Herder, J.G.: Vývoj lidskosti. Praha 1941.
- Hlavačka, M.: Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913. Praha 2006.
- Hledíková, Z. - Janák, J. - Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha 2005.
- Hobsbawm, E.: Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita. Brno 2000.
- Horská, P.-Maur, E.-Musil, J.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 2002.
- Hroch, M.: Národy nejsou dílem náhody. Praha 2009.
- Hroch, M.: Obecné dějiny II. Dějiny novověku. Praha 1988.
- Hroch, M.: V národním zájmu. Praha 1999.
- Hroch, M.: Na prahu národní existence. Praha 1999.
- Hroch, M.: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha 1986.
- Hroch, M. (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus (čítanka textů). Praha 2003.
- Jakubec, I. - Jindra, Z.: Dějiny hospodářství českých zemí. Praha 2007.
- Janák, J.: Dějiny správy v ččeských zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury. Praha 1987.
- Janák, J.: Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Brno 2007.
- Jaro národů ve slovanských literaturách. Praha 1948.
- Johanides, J.: František Martin Pelcl. Praha 1981.
- Kladiwa, P. a kol.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914, II/1, Muži z radnice. Ostrava 2008.
- Klíma, A.: Češi a Němci v revoluci 1848-1849. Praha 1994.
- Klíma, A.: Na prahu nové společnosti. Praha 1979.
- Klimeš, V.: Česká vesnice v roce 1848. Praha 1949.
- Kocka, J.: Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert. Gőttingen 1987.
- Kočí, J.: České národní obrození. Praha 1978.
- Kolejka, J.: Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849. Praha 1989.
- Kořalka, J.: Češi v habsburské říši a Evropě 1815-1914. Praha 1996.
- Kořalka, J.: František Palacký. Praha 1998.
- Kratochvíl, M.V.: Národ sobě. Praha 1984.
- Krejčí, O.: Kniha o volbách. Praha 1994.
- Krofta, K.: Nesmrtelný národ. Praha 1940.
- Křen, J.: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918. Praha 1990.
- Kutnar, F.: Cesta selského lidu ke svobodě. Praha 1948.
- Kutnar, F.: Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus. Praha 2003.
- Kvaček, R.: První světová válka a česká otázka. Praha 2003.
- Kvaček, R. a kol.: Dějiny Československa II 1648-1918. Praha 1990.
- Lenderová, M.: Chytila patrola aneb prostituce za Rakouska i republiky. Praha 2002.
- Lenderová, M.: K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Praha 1999.
- Lenderová, M. a kol.: Dějiny každodennosti dlouhého 19. století, díl I., Dějiny hmotné kultury. Pardubice 2001.
- Lněníčková, J.: České země v době předbřeznové 1792-1848. Praha 1999.
- Macura, V.: Český sen. Praha 1998.
- Macura, V.: Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ. Praha 1983.
- Malíř, J.: Od spolků k moderním politickým stranám. Brno 1996.
- Malý, K.-Soukup, L.: Vývoj české ústavnosti v letech 1618 až 1918. Praha 2006.
- Marek, P.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. Olomouc 2000.
- Masaryk, T.G.: Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus. Praha 2000.
- Melmuková, E.: Patent zvaný toleranční. Praha 1999.
- Minulost našeho státu v dokumentech. Praha 1971.
- Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Litomyšl 1998.
- Nešpor, Zdeněk R.. Náboženství v 19. století. Praha 2010.
- Neudorflová, M.: České ženy v 19. století. Praha 2000.
- Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001.
- Pekař, J.: O smyslu českých dějin. Praha 1999.
- Pernes, J.: Nejen rudé prapory aneb pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích. Brno 2005.
- Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století. Praha 1990.
- Polišenský, J.: Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848. Praha 1975.
- Polišenský, J.: Napoleon a srdce Evropy. Praha 1971.
- Polišenský, J.: Opavský kongres a evropská politika let 1820-1822. Ostrava 1962.
- Popelka, P.: Zrod moderního podnikatelstva. Ostrava 2011.
- Rádl, E.: Válka Čechů s Němci. Praha 1993.
- Rak, J.: Bývali Čechové...Čes. historické mýty a stereotypy. Praha 1994.
- Rak, J.: České evropanství: české národní dějiny v evropském kontextu. Praha 2006.
- Řezník, M.: Formování moderního národa. Praha 2003.
- Řepa, M. (eds.): 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha 2008. 
- Sak, R.: Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku. Semily 1993.
- Sekera, M. (ed.): Badatelské problémy 19. století. Sborník k nedožitým šedesátinám prof. Otty Urbana. Praha 2000.
- Sked, A.: Úpadek a pád habsburské monarchie. Praha 1995.
- Sojka, J.E.: Naši mužové. Praha 1953.
- Šedivý, I. a kol.: Napoleonské války a české země. Praha 2001.
- Šedivý, I.: Češi, české země a velká válka 1914-1918. Praha 2001.
- Šedivý, J.: Metternich kontra Napoleon. Praha 2005.
- Štaif, J.: Revoluční léta 1848-1849 a české země. Praha 1990.
- Štaif, J.: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. Praha 2005.
- Štaif, J.: Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Praha 2007.
- Švankmajer, M.: Čechy na sklonku napoleonských válek. Praha 2004.
- Tapié, V.L.: Marie terezie a Evropa. Praha 1998.
- Taraba, L.: Vídeňský kongres: salony, kuloary, budoary. Praha 2002.
- Taylor, A.J.P.. Poslední století habsburské monarchie. Rakousko a Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918. Brno 1998.
- Tobolka, Zd. (red.): Česká politika I- V. Praha 1907-1909.
- Trapl, M.: České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních letech 1848-1849. Brno 1977.
- Urban, O.: Česká společnost 1848-1918. Praha 1982.
- Urban, O.: České a slovenské dějiny do roku 1918. Praha 1991.
- Urban, O.: František Josef I. Praha 1991.
- Urban, O.: Kroměřížský sněm 1848-1849. Praha 1988.
- Urban, O.: Kapitalismus a česká společnost. Praha 2003.
- Vošáhlíková, P.: Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha 1996.
- Weithmann, M.: Balkán : 2000 let mezi Východem a Západem. Praha 1996.
- Wandruszka, A.-Urbanitsch, P. (ed.): Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Wien 1973.
- Županič, J.: Nová šlechta rakouského císařství. Praha 2006.ho c

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:19.4.2018 - 13:15

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz