top
spacer

Sylabus

Vybrané kapitoly z hospodářských a sociálních dějin 19. století

Vyučující:
Typ semináře:B; doporučený ročník - 2
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ

Výuka kurzu bude zahájena 2.března 2016

Aktualizovaný sylabus semináře - viz příloha

 

ANOTACE
Cílem semináře je seznámit studenty s nejdůležitějšími aspekty politického a ekonomického myšlení v dlouhém 19. století, s fenoménem průmyslové revoluce a evolucí podnikatelských aktivit (světa podnikatelů) v kontextu politického, sociálního, demografického a nacionálního vývoje nejen v zemích Koruny české.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Rámcový program semináře (aktualizovaný sylabus semináře - viz příloha):

- ekonomické teorie 18.-19. století (teorie a praxe)
- sonda do vývoje politického myšlení v 19. století (liberalismus, demokratizační procesy, konzervatismus, evoluce socialistického hnutí)
- cesta k průmyslové revoluci (proto-industrializace, proměny venkova)
- industrializace a vznik nových společenských tříd
- průmyslová revoluce v českých zemích (na příkladu konkrétních regionů)
- podnikatel - hlavní ekonomický hybatel 19. století, současné problémy výzkumu dějin podnikatelů a podnikatelstva
- sociální a demografický vývoj v Evropě (fenomén urbanizace, migrace a vystěhovalectví)
- Židé v 19. století (antisemitismus, židovský nacionalismus, význam židovské komunity v hospodářství)
- Fenomén rolnického podnikání (proměny zemědělského zázemí v 18. a 19. století, vývoj finančního sektoru a školství)
- Svůj k svému (nacionalismus a jeho odraz v hospodářské oblasti)
- nejvyšší stádium kapitalismu - imperialismus a kolonialismus

(v případě zájmu exkurze do Hanáckého skanzenu Příkazy)
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Požadavky ke zkoušce z dějin 19. století:
- zápočty z předepsaného počtu seminářů z dějin 19. století
- zápočet udělený za seminární práce
- předložit seznam prostudované literatury

Požadavky na zápočet ze semináře Vybrané kapitoly z hospod. a soc. dějin 19. století:
- práce s texty, diskuze
- referáty na vybraná téma, popř. příprava prezentací v rámci pracovních skupin
- dílčí písemné testy prověřující přípravy studenta na hodinu
- zápočtový test + evaluace

LITERATURA

Výběr doporučené literatury:

- Avineri, Š.: Zrození moderního sionismu. Praha 2001.
- Bacci, M.L.: Populace v evropské historii. Praha 2003.
- Bade Klaus J.: Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí. Praha 2005.
- Brar, H.: Imperialismus. Praha 2002.
- Braudel, F.: Dynamika kapitalismu. Praha 1999.
-Bruckmueller,E.: Sozialgeschichte Oesterreich. Oldenbourgh 2001.
- Burke, E.: Úvahy o revoluci ve Francii. Brno 1997.
- Čapková, K.: Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách : 1918-1938. Paseka 2005.
- Davies, N.: Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Praha 2000.
Drška, V.-Skřivan, A.- Stellner,F.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha 1994.
- Fasora, L.: Člověk na Moravě 19. století. Brno 2004.
- Geršlová, J. - Sekanina, M.. Lexikon našich hospodářských dějin. Praha 2003.
- Goody, J.: Proměny rodiny v evropské historii. Praha 2006.
- Hanuš, J. (ed.): Dějiny kultury a civilizace západu v 19. století. Brno 2002.
- Hlavačka, M.: Jubilejní výstava 1891. Praha 1991.
- Horák, J.-Kratochvíl, M.: Nástin dějin pedagogiky. Liberec 2001.
- Hospodářské dějiny (periodikum)
- Horská, P.: Naše prababičky feministky. Praha 1999.
- Horská, P. - Maur, E. - Musil, J.: Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 2002.
- Hroch, M. a kol.: Obecné dějiny II. Dějiny novověku. Praha 1988. 
- Jakubec, I. - Jindra, Z.: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha 2007.
- Jenkins, R.: Gladstone. Portrét politika viktoriánské Anglie. Praha 2000.
- Johnson, P.: Zrození moderní doby : devatenácté století. Praha 1998.
- Johnson, P.: Dějiny židovského národa. Praha 1996.
- Judd, Denis. Impérium. britské koloniální dějiny od odb americké revoluce po současnost. Praha 1999.
- Kárník, Z. (ed.): K novověkým sociálním dějinám českých zemí II. Z dob rakouských a předlitavských 1848-1918. Praha 1998.
- Kladiwa, P. a kol.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Ostrava 2008.
- Klíma, A.: Na prahu nové společnosti. Praha 1979.
- Krofta, K.: Dějiny selského stavu. Praha 1949.
- Křivský, P. - Skřivan, A.: Století odchází. Světla a stíny "belle époque". Praha 2004.
- Lorenzová, H.: Biedermeier v českých zemích : sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 6.-8. března 2003.
- Machačová, J. - Matějček, J.: Studie k sociálním dějinám. Praha 1991.
- Machačová, J.- Matějček, J.: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Praha 2010.
- McLeod, H.: Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). Brno 2008.
- Montanari, M.: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Praha 2003.
- Muravchik, J.: Nebe na zemi. Vzestup a pád socialismu. Brno 2003.
- Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska. Ostrava 2003.
- Myška, M.. rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Ostrava 1997.
- Myška,M.-Zářický, A.: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1.  Ostrava 2008.
- Myška, M.: Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava 2010.
- Paulinyi, Ákos: Průmyslová revoluce. Praha 2002.
- Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001.
- Pešková, J.: Utopický socialismus v Čechách v 19. století. Praha 1965.
- Pilát, J.: Benjamin Disraeli. Praha 1967.
- Popelka, P.: Zrod moderního podnikatelstva. Ostrava 2011.
- Průcha, O a kol.: Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha 1974.
- Purš, J.: Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce. Praha 1973.
- Roubík, F.: Z českých hospodářských dějin. Praha 1948.
- Sex a tabu v české kultuře 19. století. Academia 1999.
- Schorske, C.E.: Vídeň na přelomu století. Brno 2000.
- Skřivan, A.: Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885. Praha 1991.
- Skřivan, A.: Evropská politika 1648-1914. Praha 1999.
-Stellner, Fr. a kol.: Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha 2006. 
-Šafránek, J.: Za českou osvětu. Obrázky z dějin českého školství středního v zemích koruny svatováclavské. Praha 1898.
- Štaif, J. (ed.).: Moderní podnikatelské elity. Dokořán 2007.
- Tomek, V.: Svoboda nebo autorita. Praha 2000.
-Urban, O.: Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha 1978.
- Veselá, Z.: Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno 1992.
- Vošáhlíková, P.: Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha 1996.
- Wilson, Derek.: Rothschildové. Praha 1993.
- When, F.: Karl Marx. Praha 2002.
-Znoj, M.-Havránek, J.- Sekera, M. (eds.): Český liberalismus. Praha 1995.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:21.12.2017 - 17:51

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz