top
spacer

Sylabus

Dějiny středověku D - střední Evropa

Vyučující:
Typ semináře:A; 1. blok
Semestr (Rok):LS 2010/2011
AKTUÁLNĚ

Milí přátelé,
bohužel z důvodů dvou zahraničních cest budu přítomen ve čtvrtky až 17. března. Tedy seminář zahájíme až v tomto termínu. Velice se za to omlouvám, ale bohužel to nebylo možné vyřešit jinak. Slibuji, že najdeme způsob, jak toto zdržení vynahradit.
Doporučuji, abyste začali pracovat už nyní po dobu mé nepřítomnosti. Pro zápočet ze semináře budu požadovat úspěšně složený test, aktivní účast na hodinách (aktivita se skutečně bude hodnotit - a může Vám pomoci či její nedostatek přitížit při závěrečném testu). Přečtěte si, prosím, jakékoliv dějiny Uher a Polska ve středověku.
Kromě toho bych rád, abyste se všichni věnovali středoevropské historiografii - tedy uherské, polské a rakouské. Ve STAGu naleznete možnost přihlásit si téma, jemuž byste se chtěli věnovat (vždy jeden ze středověkých historiografů). Rád bych, abyste vypracovali krátké představení jednotlivých autorů a základní rozbor, analýzu jejich díla. Pokud se nedostanete k samotnému textu, pokuste se sehnat co nejvíce informací, které byste mohli zpracovat. Připojte, prosím, také prameny a literaturu, z nichž jste pro zpracování této krátké (2 strany) písemné práce čerpali.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, pište na můj univerzitní e-mail.
Moc všechny zdravím, Antonín Kalous

ANOTACE
Kurz se zaměřuje na dějiny střední Evropy ve středověku od doby formování státních útvarů a prvních písemných dokladů o nich až po počátek 16. století. Budeme se věnovat dějinám střední Evropy jako celku; dějiny jednotlivých zemí, především Uher a Polska, nám poslouží pro exkurzy ilustrující vývoj střední Evropy. Vývoj českých zemí bude jen jakýmsi pozadím, na němž se středoevropskými dějinami budeme zabývat. Soustředíme se na nejvýznamnější fenomény ve vývoji středoevropského prostoru – témata je vždy možné doplnit: podle zájmu studentů. Náplní semináře budou krátké referáty a především diskuze nad prostudovaným materiálem – jak sekundární literaturou, tak prameny.
Pokud byste měli zájem o mapy středověkého vývoje Uher a Polska (budou i v semináři), umístil jsem je sem a sem - můžete si je stáhnout.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Geografie, vymezení střední Evropy
Střední Evropa před příchodem Slovanů
Slované a střední Evropa; Velká Morava
Příchod Maďarů a ustálení etnických poměru ve střední Evropě
Christianizace, národní kulty, rozvoj raněstředověkých států
Století změny - 13. století (kolonizace etc.)
Nové dynastie, mezinárodní vztahy, politická kultura, dvorská kultura ve střední Evropě
Národy a jejich jazyky, etnické skupiny, minority
Židé ve střední Evropě
Politická situace v pozdním středověku - stavovský stát
Umění ve střední Evropě ve středověku (jednotlivá díla i trendy)
Turecké nebezpeční
Kultura pozdního středověku - univerzity, humanismus, renesance ve střední Evropě

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
- aktivní účast na semináři + drobné referáty
- krátká seminární práce o dějepisectví
- závěrečný test
LITERATURA
Baczkowski, K. Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370–1506). Kraków 1999.
Bak, J. M. „Hungary and Crusading in the Fifteenth Century.“ In Crusading in the Fifteenth Century. Message and Impact, ed. N. Housley. Basingstoke 2004, s. 116–127.
Barraclough, G., ed. Eastern and Western Europe in the Middle Ages. London 1970.
Baum, W. Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům. Praha 1996.
Berend, N. „How many Medieval Europes? The ‘pagans’ of Hungary and regional diversity in Christendom.“ In The Medieval World, ed. P. Linehan – J. L. Nelson. London – New York 2001, s. 77–92.
Domonkos, L. S. „The Multiethnic Character of the Hungarian Kingdom in the Later Middle Ages.“ In Transylvania: The Roots of Ethnic Conflict, ed. J. F. Cadzow – A. Ludanyi – L. J. Elteto. Kent, Ohio 1983, s. 41–60.
Domonkos, L. S. „The Problems of Hungarian University Foundations in the Middle Ages.“ In Society in Change: Studies in Honor of Béla K. Király, ed. S. B. Várdy – Á. H. Várdy. New York – Boulder 1983, s. 371–390.
Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Praha 1999.
Engel, P. – Kristó, Gy. – Kubinyi, A. Magyarország története 1301–1526. Budapest 1998.
Engel, P. The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. London – New York 2001.
Fügedi, E. Castle and Society in Medieval Hungary (1000–1437). Budapest 1986.
Györffy, Gy. König Stephan der Heilige. Budapest 1988.
Kalous, A. Matyáš Korvín. Uherský a český král. České Budějovice 2009.
Klaniczay, G. „The Birth of a New Europe about 1000 CE: Conversion, Transfer of Institutional Models, New Dynamics.” Medieval Encounters 10, 2004, s. 99–129.
Klaniczay, T. – Jankovics, J., edd. Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe. Budapest 1994.
Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.
Kłoczowski, J. Europa słowiańska w XIV–XV wieku. Warszawa 1984.
Kłoczowski, J. Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza. Warszawa 1998.
Kristeller, P. O. „The European Diffusion of Italian Humanism.“ Italica 39, 1962, s. 1–20.
Kubinyi, A. Mátyás király. Budapest 2001. (Matthias Rex. Bp. 2008)
Porter, R. – Teich, M., edd. The Renaissance in National Context. Cambridge 1992.
Sedlar, J. W. East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. Seattle – London 1994.
Seibt, F. Karel IV. Císař v Evropě (1346–1378). Praha 1999.
Smołucha, J. Papiestwo a Polska w latach 1484–1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego. Kraków 1999.
Szczur, S. Historia Polski. Średniowiecze. Kraków 2002.
Szűcs, J. Tri historické regióny Európy. Bratislava 2001.
Šedivý, J. „Chápanie etník v nemeckých kronikách a obraz starých Maďarov na prelome 1. a 2. tisícročia.“ Historický časopis 44, 1996, s. 353–382.
Třeštík, D. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871. Praha 2001.
Wandycz, P. S. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Praha 1998.
Westmitteleuropa, Ostmitteleuropa: Vergleiche und Beziehungen. Festschrift für Ferdinand Seibt zum 65. Geburtstag. Hrsg. W. Eberhard… München 1992.
Wihoda, M. Morava v době knížecí 906–1197. Praha 2010.
Wolfram, Herwig. „Vývoj stredoeurópskych národov od neskorej antiky po začiatok 11. storočia.“ Historický časopis 49, 2001, s. 3–15.
Zaremska, H. Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Poznań 2005.
Zombori, I., ed. Fight against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century. Budapest 2004.

+ samozřejmě české a slovenské historické časopisy; některé polské jsou dostupné na KH, maďarské jsou většinou maďarsky…
+ Dějiny států v NLN a další dějiny Polska či Maďarska (nejrůznější autoři – naleznete ve Zbrojnici)

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:15.2.2011 - 9:15

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz