top
spacer

Sylabus

Archeologie regionu (střední Moravy)

Vyučující:
Typ semináře:A; I.ročník; I. blok
Semestr (Rok):LS
ANOTACE
Úvod do problematiky. Vymezení regionu – Haná, Moravská brána, vysočiny a vrchoviny, Nízký Jeseník. Přírodní prostředí pravěku a středověku – geologie, pedologie, hydrologie, vegetace a fauna, klima; vývoj kulturní krajiny. Komunikace – nástin možných a doložených komunikačních tras, obchodních cest a brodů. Dějiny bádání – Vlastenecký muzejní spolek v Olomouci, vznik regionálních a městských muzeí, učitelská archeologie, německá archeologie, působení archeologických ústavů, činnost památkového ústavu a institucí zaměřených na provádění záchranných archeologických výzkumů; nejvýznamnější osobnosti středomoravské archeologie – Wankel, Havelka, Červinka, Gottwald, Dobeš, Tihelka, Schirmeisen, Maneth, Böhm, Tichý, Nekvasil, Burian, Dohnal. Regionální bibliografie – časopis, sborníky, řady odborných publikací, monografie. Přehled archeologických kultur střední Moravy. Návštěva vybrané regionální archeologické muzejní expozice nebo výstavy. Nejvýznamnější archeologické lokality střední Moravy – Mladeč, Předmostí, Ondratice, Blatec-Charváty, Mohelnice, Kostelec na Hané, Přáslavice-Kocourovec, Náměšt na Hané, Hlinsko, Dřevohostice, Moravičany, Domamyslice, Tepenec, Staré Hradisko, Němčice nad Hanou, Olomouc, Přerov atd.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Úvod do problematiky - přírodní prostředí pravěkého člověka

2. Dějiny bádání na střední Moravě

3. Paleolit a neolit na střední Moravě

4. Starý a střední eneolit na střední Moravě

5.-10. Mladý a pozdní eneolit, doba bronzová, doba železná a stěhování národů na střední Moravě

11.-12. Slované a středověk na střední Moravě

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Zápočet - seminární práce

Zkouška - orientace v dané problematice, znalost regionální literatury...

LITERATURA

Bém, M. ed.: Archeologické zrcadlení, Olomouc 2001.
Bláha, J.: Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7. –17. století) na území města Olomouce, AH 23, 1998, 133-159.
Černý, E.: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historicko-geografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny, Studie ČSAV 1, Praha 1979.
Červinka, I.L.: Morava za pravěku. Vlastivěda moravská, Brno 1902.
Červinka, I.L.: Moravské starožitnosti II. O pokolení skrčených koster na Moravě, Kojetín 1908.
Červinka, I.L.: Předvěká pohřebiště v Němčicích na Hané, Brno 1926.
Čižmář, M.: Staré Hradisko. Archeologické památky střední Moravy, svazek 4, Olomouc 2002.
Čižmář, M.: Pravěká hradiska na Moravě, Brno 2003.
Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger, J. ed.: Výzkumy - Ausgrabungen 1993-1998, Brno 2000.
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě, Praha 2004.
Demek, J. a kol.: Geomorfologie Českých zemí, Praha 1965.
Demek, J. ed.: Zeměpisný lexikon ČSR – hory a nížiny, Praha 1987.
Dohnal, V.: Opevněná sídliště z dob popelnicových polí na Moravě, Studia Muzea Kroměřížska 88, Kroměříž 1988.
Dohnal, V.: Olomoucký hrad v raném středověku, 10. až první polovina 13. století, Olomouc 2001.
Dohnal, V. : Olomoucká archeologie a její proměny, Olomouc 2008.                                  Drechsler, A. – Hýbl, F. – Kohoutek, J. – Svoboda, J.: Archeologie Přerovska. Průvodce archeologickou expozicí Muzea Komenského v Přerově, Přerov 2003.
Gottwald, A.: Pravěká sídlitě a pohřebiště na Prostějovsku, Prostějov 1924.
Gottwald, A.: Můj archeologický výzkum, Prostějov 1931.
Horáková, J. – Kalábek, M. – Peška, J.: Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourovci. Archaeologiae Regionalis Fontes 1. Olomouc 1997.
Kazdová, E. – Peška, J. – Mateiciucová, I.: Olomouc – Slavonín (I). Sídliště kultury s vypíchanou keramikou, Archaeologiae Regionalis Fontes 2, Olomouc 1999.
Klíma, B.: Lovci mamutů z Předmostí, Praha 1990.
Kohoutek, J.: Počátky města Přerova, AH 20, 1995, 187-200.
Kokojanová, M. red.: Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Výbor příspěvků z vědecké konference uspořádané u příležitosti šestistého výročí udělení městských práv Prostějovu, Prostějov 1994.
Lutovský, M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001.
Michna, P. - Pojsl, M.: Románský palác na Olomouckém hradě. Archeologie a památková obnova, Brno 1988.
Oliva, M.: Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyních. Archeologické památky střední Moravy, svazek 6, Olomouc 2003.
Pavelčík, J.: Hlinsko. Hradisko lidu bádenské kultury. Archeologické památky střední Moravy, svazek 2, Olomouc 2001.
Plaček, M.: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1999.
Plaček, M.: Město Hranice do Bílé hory. Archeologické památky střední Moravy, svazek 8, Olomouc 2004.
Plaček, M. – Musil, F.: Zaniklé hrady, hrádky a tvrze Moravy a Slezska, Praha 2003.
Peška, J.: Hradiska z doby bronzové a halštatské na Přerovsku. Archeologické památky střední Moravy, svazek 3, Olomouc 2002.
Peška, J.- Plaček, M.: Dědictví věků. Nemovité archeologické památky Přerovska, Olomouc 2002.
Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy, Vlastivěda moravská, Země a lid, nová řada, svazek 3, Brno 1993.
Procházková, P. – Vitula, P.: Přáslavice – Díly pod dědinou (I.). Sídliště kultury nálevkovitých pohárů, ARF 3, Olomouc 2001.
Schulz, J. ed.: Olomouc. Malé dějiny města, Olomouc 2002.
Svoboda, J.: Předmostí. Archeologické památky střední Moravy, svazek 1, Olomouc 2000.
Svoboda, J. a kol.: Paleolit Moravy a Slezska, Brno 1994.
Šabatová, K.- Vitula, P.: Přáslavice – Díly pod dědinou Kousky a kukličky (II.). Pohřebiště a sídliště z doby bronzové, ARF 4, Olomouc 2003.
Šmíd, M.: Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě, Pravěk Supplementum 11, Brno 2003.
Šmíd, M.: Středomoravská mohylová pohřebiště. Archeologické památky střední Moravy, svazek 7, Olomouc 2004.
Vrána, J.: Kartuziánský klášter v Dolanech u Olomouce, Archeologické památky střední Moravy, svazek 5, Olomouc 2002.
Řady archeologických časopisů:
Archeologické památky střední Moravy, Olomouc.
Archeologia Regionalis Fontes, Olomouc.
Časopis Vlasteneckého spolku muzejního, Olomouc.
Historická Olomouc a její současné problémy, Olomouc.
Paměti obcí, Olomouc.
Pravěké památníky střední Moravy, Olomouc.
Přehled výzkumů, Brno.
Ročenka národopisného a přírodovědného muzea města Prostějova.
Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, Olomouc.
Střední Morava. Kulturně–historická revue, Olomouc.

Poslední aktualizace sylabu:24.9.2015 - 10:44

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz